Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

Our histopathology results of 6 years in sinonasal masses

Title:
Our histopathology results of 6 years in sinonasal masses
Authors:
AKKOCA, Özlem
TÜZÜNER, Arzu
ERSÖZ, Ceren
ÇELİK, Hatice
KARADAŞ, Hatice
ÖZDEMİR, Coşkun
Subject Terms:
nasal polyp,inverted papilloma,histopathology,malignancies
nazal polip,inverted papillom,histopatoloji,maligniteler
Source:
Volume: 54, Issue: 1 34-37
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Publisher:
Ankara EAH, 2021.
Publication Year:
2021
File Description:
application/pdf
Language:
English
ISSN:
1304-6187
Availability:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::cbf44b41badaf434481307b3dc385511
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd/issue/62045/785978
Rights:
OPEN
Accession Number:
edsair.tubitakulakb..cbf44b41badaf434481307b3dc385511
Purpose: In this study, it was aimed to compare patients with bilateral sinonasal mass and those who have unilateral sinonasal mass in terms of age, gender and histopathological diagnoses.Material and Method: The histopathological results of 549 patients who underwent incisional / excisional biopsy or sinonasal surgery in our clinic between January 2012 and December 2017 were examined. All histopathological diagnoses were divided into 3 groups as benign, malign and non-neoplastic. Distribution rates of cases with unilateral involvement and cases with bilateral involvement were evaluated by age, gender and years. Results: The average age of 549 patients was 40.12 ± 14.31.The most common histopathological diagnosis was nasal polyp (71%). It was observed that 10.6% of histopathological diagnoses were benign, 0.9% malign and 88.5% non-neoplastic. Right sided involvement was observed in 15.7% of the patients, left sided involvement was in 17.7%, and bilateral involvement was observed in 66.7% of the patients. The group which includes patients with non-neoplastic mass was found to have significantly more bilateral involvement than other groups (p = 0.001).Conclusion: The most common histopathological diagnosis of sinonasal masses is nasal polyps. Nasal polyps are often bilateral but they can also be unilateral. Unilateral sinonasal masses can be malign, therefore differential diagnosis should be made by biopsy.
Amaç: Bu çalışmada klinikte bilateral tutulumla karşımıza çıkan sinonazal kitleli olgular ile tek taraflı tutulumu olan olguların yaş, cinsiyet ve histopatolojik tanılar açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.Material ve Method: Ocak 2012 ile Aralık 2017 tarihleri arasında sinonazal kitle nedeniyle insizyonel veya eksizyonel biyopsi yapılan 506 hastanın patoloji sonuçları incelendi. Vakaların yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılım oranları ile tek taraflı veya bilateral tutulum oranları değerlendirildi. Bulgular: Toplam 549 hastanın yaş ortalaması 40.12 ± 14.31 idi. En sık görülen patolojik tanının nazal polip olduğu görüldü (% 71). Histopatolojik tanıların %10.6'sı benign,% 0.9'u malign ve % 88.5'i neoplastik olmayan grupta olacak şekilde dağıldığı görüldü. Sağ taraf tutulumu %15.7, sol taraf tutulumu % 17.7, bilateral tutulum % 66.7 idi. Neoplastik olmayan kitle grubundaki hastalarda diğer tanı gruplarına göre anlamlı derecede daha fazla bilateral tutulum olduğu görüldü(p = 0.001).Sonuç: Sinonasal kitleler arasında en sık görülen histopatolojik tanı nazal poliplerdir. Nazal polipler sıklıkla bilateral olmakla birlikte tek taraflı olarak da görülebilir. Tek taraflı sinonasal kitlelerde malignite olabileceğinden biyopi ile ayırıcı tanı ortaya konmalıdır.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form