Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Music Education, Music Teacher"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-15 z 15
Tytuł :
INVESTIGATION OF THE HIGH SCHOOL OF FINE ARTS STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS MUSIC TEACHING PROFESSION ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
Autorzy :
BULUT, DAMLA
TAN, HÜSEYİN
Pokaż więcej
Temat :
Güzel Sanatlar Lisesi,Müzik Eğitimi,Müzik Öğretmenliği,Tutum
Fine arts high school,music education,music teacher education,attitude,variable
Źródło :
Yıl: 2017 Sayı: 26 493-522
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Autorzy :
ATAMAN, Özge Gençel
Pokaż więcej
Temat :
Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Bireysel Çalgı, Bireysel Çalgı Dersleri, Tutum
Music Education, Music Teacher Candidates, Individual Instrument, Individual Instrument Courses, Attitude
Źródło :
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
THE EFFECT OF EXCHANGE OF KNOWLEDGE METHOD ON STUDENTS' ACHIEVEMENT IN PROPERTIES OF WHOLE NUMBERS
Autorzy :
KARAKAŞ, Rezan
Pokaż więcej
Temat :
YÖNETYCY, Ö?RETMEN, VELY, OKUL, OKUL-AYLE Y?BYRLY?Y
Sosyal Bilgiler E?itimi, Sosyal Bilgiler Programy, Program Geli?tirme, Program De?erlendirme, Ylkö?retim Programlary
Antimikrobiyal Aktivite, Kültür Mantarı, Patojen Mikroorganizmalar, Pleurotus eryngii var. eryngii, Yenen Mantar
Belediyeler, Halkla Yli?kiler, Web, Yçerik Analizi, Kamu yönetimi
Ses, Ö?rencilerin Bilgi Düzeyleri, Sesin Yayylmasy Yle Ylgili Çizimler, Fizik, Ortaö?retim
Self-efficacy, Geography Teacher, Educational strategies, Ensuring the student participation, Class management
E-learning, COBIT, ITIL,
PRINCIPAL, EDUCATYON SUPERVISOR, SUPERVISION, INSPECTION PROBLEMS, ELEMENTARY SCHOOL
Öz-yeterlik inancy, çoklu zekâ, fen ö?retimi, Fen bilgisi, ö?retmen adaylary
Yaşlı Sıçanlar,α-Lipoik Asit,GC,Resveratrol,DMBA
Disiplinler Arasy Yakla?ym, Ele?tirel Dü?ünme E?ilimi, Matematik Ö?retimi, Ö?retim Tasarymy, Program Geli?tirme
Public Relations, Policy, Compass, Public Relations Policies, Guıdıng Polıcıes
Giri?im, Giri?imci, Giri?imsel süreç, Giri?imcilik, Risk
Primary Education, Primary Education Second Level, Music, Musical Education, Musical Profile
DYCLE RYVER, DYATOM, EPYPELYC, DYYARBAKIR, TURKEY
Yeni Yleti?im Teknolojileri, Cep Telefonu, Kysa Mesaj, Ynternet, E-Mail
MUSIC EDUCATION, PROGRAM ANALYSIS, DEFINITIONAL PROGRAM, INDIVIDUAL INSTRUMENT, VIOLONCELLO
Natural convection, Cubic space, A cubic closed volume, Laminar flow, OPEN CAVYTY
Natural convection, CUBYC SPACE, Closed cubic volume, Laminar flow, OPEN CAVYTY
Music theacher, Piano education, Using pedal, Ability, Cognitive level
Tennis, Competition Analysis, Notational Analysis, Wimbledon, Service
SINIF Ö?RETMENLY?Y, MATEMATYK Ö?RETYMY, Ö?RENME STRATEJYLERY, ÖZ-DÜZENLEYYCY Ö?RENME, AKADEMYK BA?ARI
Music Education, Piano, Harmony, Jazz Harmony, Accompaniment
Music, Instrument training, amator instrument training, adult, adult training
Bad Painting, New Expressionism, New Image Painting, bad, destructive
Sembol, Görsel İletişim, Grafik Tasarım, Satranç Tahtası, Semiyoloji
Motivation, Staff Development, Teacher, Manager, ,
Simulation, Lighting Education, DIALux,, ,
Active Learning, Traditional Teaching, Student's Success, Mathematics, Primary Education
Mükemmeliyetçilik, Okul Müdürü, Ö?retmen, Olumlu ve Olumsuz Etkiler,
Fayda-Maliyet Analizi, Yükseköğretimin Getirileri, Sosyal Getiriler, Dışsallıklar, Gelir Vergisi
Öğretmen Adayları,Öğrenme Stilleri,Öğrenme,Fen Bilgisi,İlköğretim
Perfectionism, The School Principal, Teachers, Positive and Negative Effects,
Öz Etkililik-Yeterlilik, Benlik Saygısı, Üniversit, ,
YETKY, YETKY DEVRY, OKUL YÖNETYMY, YETKY DEVRY DÜZEYY, E?YTYMDE YETKY DEVRY
TUTUM, CO?RAFYA, CO?RAFYA'YA YLY?KYN TUTUM, GENEL LYSE, MESLEK LYSESY
Okul yöneticisi, Yöneticiliği tercih nedenleri, Yöneticilikten ayrılma nedenleri,
E-learning, Complementary education, Supportive education,
Job Satisfaction, Job Satisfaction Scale, ICT Coordinator, School, Teacher
Okula uyum, sosyal beceriler, okulu sevme, i?birlikli katylym, okuldan kaçynma
Kombucha, Carbohydrates, pH, Monosaccharides, Monosaccharides, Disaccharides, Mushroom
BASIC ART EDUCATION, VOCATIONAL EDUCATION, ART EDUCATIONAL, ATTITUDE SCALE, EDUCATION
Primary Education İnspector, İnspection, Organizational Commitment, Occupational Burnout, İntend to Leave
Kosova, Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Politikası,
Uzaktan e?itim, Sürücü hatalary, web tabanly trafik e?itimi, sürücülerin yeniden e?itimi, trafik kazasy sonrasy
Otistik Çocuklarda Müzik E?itimi, Yaygyn Geli?imsel Bozukluklarda Müzik E?itimi, Müzik ve Sa?lyk, Özel E?itime Muhtaç Çocuklarda Müzik E?itimi, Otizm ve Müzik
KADIN DERNEKLERY, ?YDDET, CEDAW, GELENEKSEL CYNSYYET ROLLERY, SYVYL TOPLUM
Distance education, drivers' faults, web based traffic education, driver reeducation, after traffic accident
Kararsyzlyk, Karar Verme, Ki?isel kararsyzlyk, Karar Verme Becerileri, Karasyzlyk Düzeyi
Synyf ö?retmeni, Aday ö?retmen, E?itim fakültesi, Sosyal beceri, Empati
Aday Ö?retmen, Bilgi Yönetimi, Tutum, Ö?retmen, E?itim Fakültesi
Urban, Urbanization, Healthy Urbanization, Shanty Settlements, Slum House
A.ALY, Çocuklarymyz Yçin Manzumeler, Biçim, Yçerik, Ynceleme
humanities
PROBLEM ÇÖZME, STRATEJI ÖGRETIMI, FIZIK, TUTUM, FIZIK EGITIMI
BÖTE Bölümü, program değerlendirme, ölçme, Rasch modeli, öğretmen yetiştirme
Systematic teaching, Democratic attitude, Student teachers, CEIT, Educational Physcology
Makroekonomi, Bölgesel Planlama, Bölgesel Kalkynma, Kalkynma Planlary, Türkiye
Öğretmen Adayı, Sanat, Eğitim, Metafor, Metafor Tekniği
Butik Oteller, Yç Mekan Tasarlama YlkelerY, Alaçaty, Alaçaty'nin Kentsel ve Mimari Özelli?i, Alaçaty'daki Butik Oteller
Information Technologies Course, Elementary Students, Attitude Scale, Validity, Reliability
Bazaar, Seljuk Period, Ottoman Period, Castle, Urban System
Eurofit testler, Futbol, Fiziksel Uygunluk, spoR, e?itim
dış mekan bitkileri, tercih, anket, kentsel yaşam, Malatya kent halkı
video learning, video sharing, video sharing websites, YouTube, DailyMotion
Social Exclusion, Exclusion From Social Area, Extortion, Robbery, Purse-Snatching/Mugging
INTERACTIVITY, CONSUMER BEHAVIOUR, VIRTUAL EXPERIENCE, INTERNET MARKETING, INTERACTIVE MARKETING
Vektör, Alternatif Fikirler, Üniversite Öğrencileri, Öğrenme, Öğretim
KAYNA?TIRMA E?YTYMY, TUTUM, NORMAL GELY?YM GÖSTEREN Ö?RENCY, HAFYF VE ORTA DÜZEYDE ZYHYNSEL ENGELLY Ö?RENCY, CYNSYYET
Science Education, Pressure, Attitude, Problem Sol, ,
Semiotics, sign, meaning, discourse, reality
POLYTYK PAZARLAMA, SEÇMEN E?YLYMLERY, SYYASAL PAZAR BYLE?ENLERY, PARTY LYDERY, OY VERME DAVRANI?I
TEACHER EDUCATION, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, SELF-CONFIDENCE, CLASSROOM TEACHER, TECHNOLOGY ENTEGRATION
Music Education, Individual Study Times, Academic Success, CORRELATION, DESCRIPTIVE, INDIVIDUAL INSTRUMENT TRAINING
Timber truss, scotch, scissoring,, ,
Okul Ortamy, Veli, Ö?renci, PISA 2006, E?itim
Information Retrieval, Sex Identification, Turkish Chat Mediums, Text Mining, Machine Learning
Integer Programming, Optimum Portfolio, Optimization, Return Maximization, ISE - 30 Index
Physical Education, Teacher, Lesson Hour, Education, Sport Facility
Kavram Öğretimi, Kavram Analizi, Kültür, Kavram Öğrenme, Kültür
Survival Function, Hazard Function, Cox Proportional Hazard Model, Weibull Regression Model, Exponential Regression Model
Pedagogy courses, social environment, economic enviroment, cultural enviroment, music department students
Visual culture, visual culture studies, analysis of art works, art criticism, pedagogic criticism
Üniversite, Üniversite Öğrencisi, Öğrenci Sorunları, Öğretim Programı, Öğretim Elemanı
SERVICE AREA, PRIMARY SCHOOL, TEACHER, ORGANIZATION, CULTURE
Computer, Computer-Assisted Chemistry Education, Student Opinions, Information Technology, Individual Learning Tool
Professional development, teacher, Ireland, Lithuania, Turkey
Ergonomi, Eğitim Ortamı, Okul Binası, Öğrenci Başarısı, Öğretmen Başarısı
Trade Union, trade unionism, de-trade unionism, worker's trade unions, trade union movement
Amateur, Soccer, Sports, Injuries, Sportmen
Currency Board System, Central Bank, Inflation, TİME SERİES, Causality Granger Test
SOCYAL CHANGE, WRESTLYNG, WRESTLYNG AND CHYLDREN, TALENT SELECTYON, YNTEREST YN WRESTLYNG
Okul Öncesi E?itim, Sorun Davrany?, Ö?retmen, Ö?retmen Dü?ünceleri, Synyf Yönetimi
Uluslararası Finans, Ekonomik Krizler, Chow Testi, Kukla Değişken Yaklaşımı
Para Kurulu Sistemi, Merkez Bankası, Enflasyon, ZAMAN SERİSİ, GRANGER NEDENSELLİK
handball, physical, performance,, ,
Fen Eğitimi, Maddenin Tanecikli Yapısı, Bilgisayar Destekli Öğretim, Anlama Düzeyleri, Kavram Yanılgıları
Adolescent, Internet Addiction, Peer Pressure, Perceived Social Support, Internet
PREJUDICE, MATHEMATICS TEACHING, CLINICAL INTERVIEW, PRIMARY EDUCATION, PRIMARY SCHOOL
Müzik E?itimi, Koro, Çoksesli Koro Müzi?i, Ça?da? Türk Koro Müzi?i, Eser
Geography, Geogarphical Concepts, Conception Learning, Misconception, SOSYAL BİLGİLER
Geçerlilik, Spor Yönetimi, Profesyonel Spor, Futbol, Faktör Analizi
Teaching Style, Teaching Staff, Learning Style, Individual Differences, Effective and Efficient Teaching
Tarih Ö?retimi, Eskiça?Tarihi Ö?retimi, Eski TÜRk Tarihi Ö?retimi, Tarih Ö?retmeni, Tarih Ders Kitaby
Simülasyon, Aydınlatma Eğitimi, DIALux,, ,
Küreselleşme, Çok Uluslu Şirketler, Neo-liberalizm, Refah Devleti, Yoksulluk
Müzik E?itimi, Müzik Ö?retmeni, Öz Yeterlik, Geçerlik, Güvenirlik
English as a foreign language, writing, advanced learner, grammatical mistakes, FEEDBACK
Islam, Islamic Philosophy, Alexandria, Academy of Alexandria
Veri madenciliği, Epileptiform aktivite, EEG, ÖZNİTELİKLER,
İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Kariy, ,
political participation, mass medıa, voting behavior, voter
Music Education, Music Teacher Education, Early Childhood Education, Preschool Music Education, Approach in Early Childhood Music Education
Ortaö?retim, Co?rafya Dersi, Çoklu Zeka, Tutum, Kalycylyk
Globalization, European Union, Immigration, Geography, Adiyaman Public
BEDEN E?YTYMY, SPOR, KATILIM GÜDÜSÜ, REKEASYON, ÜNYVERSYTE Ö?RENCYSY
Science Education, Scientific Literacy, The unit of "Systems of Our Body", Science and Technology Curriculum, Development of Scientific Literacy
Language learning sites, Prospective teacher, Self- learning, Website analysis, Evaluation
Aggregate, Stone Dust, Concrete, Compressive Strength, Fuzzy Logic
Bal, Üzüm Pekmezi, Antimikrobiyal Etki, Üzüm Pekmezi, Agar Metodu, Test Mikrorganizmaları
School Bullying, Bullying and Culture, School Safety, School, Student
AVRUPA BIRLIGI, KÜRESELLESME, ENTEGRASYON, GENISLEME SÜRECI, YAPISAL UYUM
Motivasyon, Güdü, Çalgı Eğitimi, Müzik Eğitimi, Sanat Eğitimi
PTA, FeCrC, N2, Cr(C,N), AŞINMA
Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, İstihdam, Adap, ,
Web Environment, Homework, Motivation, Feedback, Evaulating Homework
Prospective teacher, Drama Method, Self- efficacy, Geography and History, Citizenship knowledge
MATHEMATİCS, Multiple Intelligence Theories, Cylinder, STUDENT, View
Ynsan Kaynaklary, Kariyer Planlama, Ücret, Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi
Empati, Grup Sorumlusu, Yuva Çocuklary, Sosyal Servisler, Çocuk Yuvasy
Turteltaube, Ware, Verfremdung, Angst, Werwirrung, ,
Work Stress, Organizational Stress, Stressor, Work-Home Interaction, Alleviation of Work Stress
MULTICOLLINEARITY, RIDGE REGRESSION, LATENT ROOT REGRESSION, M-K CLASS ESTIMATORS, HALD'S DATA
Intellectual Turk, Republic, Turkey, Ottoman, Contemporary
Bili?üstü, Bili?üstü farkyndalyk, Türkçe, Türkçe e?itimi, Ö?retmen adaylary
Sonlu küme, Sayylabilir küme, Sayylamayan küme, Sonsuz küme, Matematiksel modelleme
genetic structures
Organizational Commitment, Job Satisfaction, Demographic Characteristics, Adiyaman Police Department, Anova and Regression Analysis
Sapma, Şiir, Dil, İkinci Yeni, Ece Ayhan, ,
Talented Sportsmen selection, sponsorship, social responsibility, *,
Emirlik, Hicaz, Kabile, Krallık, Suud
Cost-Benefit Analysis, Returns in Higher Education, Public Returns, Externalities, Income Tax
Sosyal Bilgiler, Ölçme ve De?erlendirme, Proje Görevi, Performans Görevi, Ö?renci Ürün Dosyasy
Ö?retmen E?itimi, Öz-Yeterlik, Tutum, Fen Ö?retimi, Biyoloji Ö?retimi
Vibrato, Vibrato Çeşitleri, Vibratonun Önemi, Viyola, Viyolada Vibrato Tekniği
Music education, Vocational self-esteem, Attitude, School experience course, Teaching practice course
African, Other, Orient, Occident, Black Man
VOICE, VOICE EDUCATION, FINE ARTS AND SPORTS HIGH SCHOOLS, INDIVIDUAL VOICE EDUCATION, TEACHING PROGRAM
ENGINES, ENGINE PERFORMANCE, Heat loss, Ceramic coating, Thermal barrier coating
Orkestra, Şeflik, Beethoven, Analiz, Senfoni
İkinci Dünya Savaşı, Türk Basını, Propaganda, Cumhuriyet Gazetesi
Kesintisiz Güç Kaynağı, Doğrultucu, Çevirici, Evir, ,
Almanya`daki Türk medyası, Almanca yayınlar, Hürriyet gazetesi, Young Hürriyet, Almanca haberler
Women Teachers, Taking risk and responsibility in, ,
Sekonder metabolitler, Bitki, Biyoteknoloji, Alkaloid, Fenolik Bileşikler
Strategic Alliances, Growth Strategies, Firm Resources, Resource Based Approach, Ansoff's Product/Market Matrix
Set Valued Map, Radial Cone, Radial Epiderivative, Radial Derivative, Radial
KARTPOSTAL, YAZILI KÜLTÜR, KUTLAMA RYTÜELY, E-MAIL/E-KART, SMS
Konservatuvar, Müzik, Koro, Sınıf Öğretmenleri, İlköğretim Okulu
Kombucha, Karbonhidrat, pH, Monosakkarit, Disakkarit, Mantar
Sports, Traditional Sports, Turkish Sports, Traditional Turkish Sports, Sports and Gender
Filler, marble dust, fuzzy logic, properties of fresh concrete, properties of hardened concrete
EXPOSITORY TEXTS, TEXTS, TEXT STRUCTURES, READING COMPREHENSION, TEACHING
Internet, Attitude, College school, High School, Use of Internet
OKUL ÖNCESY E?YTYM, ÇOCUK, Ö?RETMEN, ERKEN ÇOCUKLUK, PROBLEM DAVRANI?
Transformation Geometry, Dynamic Geometry Software, Pre-Service Primary School Teachers, Mathematics Curriculum, Geometry
ANXYETY, VOCATYONAL ANXYETY, MUSYC, FYNE ARTS, TEACHER CANDYDATE
Imprudent behaviour, risky behaviour, calculated Risk, behavioral tendency, imprudance
MÜZYK, MÜZYKSEL YAZMA, Y?BYRLYKÇY Ö?RENME, MÜZYKSEL Y?YTME, Ö?RETYM YÖNTEMY
Primary school, educatiaonal games, gross motor developmen, game, sport
DRAMA, YARATICI DRAMA, YETERLYLYK, SINIF Ö?RETMENY, YLKÖ?RETYM
Secondary Education Students, Music Education, Music Lesson, Attitude, Academic Achievement
Sa?lyk, Beslenme, Besin Tüketimi, Beslenme Aly?kanlyklary, Sigara Kullanymy
Gençlik, Kamp, Gençlik kampy, MEB gençlik kamplary, 12-14/15-17 ya? arasy kampçylar
Spelling errors, Hard Science teaching, Spelling, Written language, Spelling rules
Electronic portfolios, Teaching and learning proce, ,
Drama, Bilgisayar Eğitimi, Etik, Sağlık, Öğrenci
Al, TiH2, SiC, Metal Foam, Microstructure., ,
Elektronik Seçim, Genel Seçim, Yerel Seçim, Elektronik Seçim Uygulaması, Elektronik Oylama
news value, web journalism, political communication, Turkish political parties, objectivity
ELEMENTARY SCHOOL TEACHING, MATHEMATICS TEACHING, LEARNING STRATEGIES, SELF-REGULATED LEARNING, ACADEMIC ACHIEVEMENT
Flora, Çitli Ovası, Elazığ, Endemik, ,
Constructivist Teaching, Traditional Teaching, Inner Structure of Matter, CHEMISTRY EDUCATION, TEACHING
Yapylandyrmacylyk, Yapylandyrmacy Program, Ylkö?retim Okullary, Program Geli?tirme, Ö?retmen E?itimi
Mathematical Thinking, C. Learning Approach, Calculus, Limit Concept, Mathematics Student Teachers
E?itimde ?iddet, okulda ?iddet, basyn, medya, gazete
Doğrudan Yabancı Yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırımların belirleyicileri, Gelişmekte Olan Ülkeler, Geçiş Ekonomileri, Panel Data Analiz
Türkçe Dersi, Ö?renci Çaly?ma Kitaby, Kazanym, Dilbilgisi, Etkinlik
Halkevleri, Milliyetçilik, Modernle?me, Halk E?itimi, Milli Birlik
V-diyagramı, Tutum, Anlama, Fen Eğitimi
Preschool Education, Problem Behaviour, Teacher, Teacher's Opinions, Classroom Management
Kumru, Meta, Ötekileşme, Korku, Şaşkınlık, ümkiml, ,
Karayolu,Şev,Bitki Materyali,Ağaçlandırma,Peyzaj Planlama
Mehrsprachige Texte, Übersetzung, Übersetzungsmethoden, Literarische Übersetzung, Effi Briest
KARTLI SYSTEMLER, YHRAÇÇI BANKA, KABULCÜ BANKA, TAKAS KOMYSYONU, KREDY KARTI
Music Education, Violoncello, Etude, Exercise, Mod
PROBLEME DAYALI Ö?RENME, RADYOAKTYVYTE Ö?RETYMY, BA?ARI, FYZYK E?YTYMY, AKTYF Ö?RENME
Ti51Ni49, Toz Metalurjisi, Cu-Ni Ara Tabaka, Ti51Ni49, Difüzyon Kaynağı, Mikroyapı
Emerging Adulthood, Romantic Intimacy, Relationship, Satisfaction of Needs, MARKERS
Health Care, Expenditure, National Income, Income Elasticity, Engel Curve
Tarih e?itimi, tarihi roman, Ynkylap Tarihi, milli ?uur, Kurtulu? Sava?y
COMMON MISTAKES, MISCONCEPTIONS, FUNCTIONS, GRAPHICS OF FUNCTIONS, CONCEPT KNOWLEGDE
swimmer, nutrition, energy intake,, ,
The Truman Show, Frankfurt Okulu, Kültür Endüstrisi, Medya, Manipule
Piyano E?itimi, Ba?ary Algysy, Synyf, Ba?ary Düzeyi, Mezuniyet
Beden Eğitimi ve Spor, Spor Tesisi, Üniversite, Organizasyon, Rekreasyon
AEROBIC EXERCSISE, ANAEROBIC EXERCISE, HUMORAL IMMÜNİTY, ACUTE EFFECT, SPORT
Ö?RENME STYLLERY, SBS, OKUL TÜRÜ, CYNSYYET, SINAV
Aktif Ö?renme, Geleneksel Ö?retim, Ö?renci Ba?arysy, Matematik, Ylkö?retim E?itimi
İnşaat Teknikerliği Eğitimi, Konferans, Seminer, Mesleki Gelişim, Sosyal ve Kültürel Gelişim
Digital Watermarks, Wavelet Transform, LSB ,, ,
Kullanylabilirlik, çevrimiçi ö?renim materyali, memnuniyet, kullanycy algysy, i?birlikli ö?renme
Media, Civilian Constitution, Media Conception, Secularism, Democracy
Public Houses, Nationalism, Modernisation, Public Education, National Unity
Tilapia nilotica, Corn glutein, Growth performance, ,
Future Time Perspective, School, Education, Student, Bursa
Smart board, Primary school, Student`s view, Interactive teaching, Informatıon technologies
HALK BİLİMİ, MOTİF, ELİF ŞAFAK, MİTOLOJİ, MASAL
football, fitness, physical fitness, X, X
Creativity, Creative Teaching, Mathemathics Educat, ,
Science and Technology Education, Professional Development, Teacher Competences, Teacher Qualifications, Program
PLC E?itimi, Web Tabanly E?itim, Ynternet, Macromedia Flash, Veritabany
Dizgeli ö?retim, Demokratik tutum, Ö?retmen adaylary, BÖTE, E?itim Psikolojisi
Crisis, Crisis Intervention, School Counselor, School Administrators, Coping Methods
BENLYK, BANLYK SAYGISI, MESLEKY BENLYK SAYGISI, BENLYK KAVRAMI, Ö?RETMEN ADAYI
Order Statistics, Permanent, Continuous Random Variable, Distribution Function, Probability Density Function
TRT ET TÜRKYYE, TRT ARABIC, TRANSNATIONAL TELEVISION, TURKISH, ARAB
Computer Based Education (CBE), attitude, teacher, gender, experience
Levels of Depression, YGS, Senior High-School Students, STUDENTS, EXAM
Coğrafi Faktörler,Çevre Kirlenmesi,Su Kirliliği,Simav Çayı,Çevre Eğitimi
Otizm ve Müzik., Özel E?itime Muhtaç Çocuklarda Müzik E?itimi, Müzik ve Özel E?itim, Yaygyn Geli?imsel Bozukluklarda Müzik E?itimi, Otistik Çocuklarda Müzik E?itimi
DEREGULATION, TERMS OF TRADE, OPTIMUM TARIFF, WELFARE, EUROPEAN UNION
Co?rafya algysy, Co?rafya ö?retimi, Co?rafya matrisleri, Co?rafya Ö?retmen adayy, Co?rafya algy ölçe?i
Teacher candidate, social skills, SCIENCE EDUCATION, PRIMARY EDUCATIN, PRIMARY SCHOOL EDUCATION
EDUCATION, MUSIC EDUCARION, SONG TEACHING, COMPOSING, PROSODY
Somatotip, Antropometri, Çocuk, 20m Koşu, Dikey Sı, ,
Problem Solving, Motion Problems, Graph Model, Mathematics Education, Expert Systems
BASKIRESYM, GRAFYK SANATLAR, GRAFYK TASARIM, GRAFYK, SANAT
MÜZYK, Türk Müzik Tarihi, Baty Müzi?i Tarihi, Müzikle Tedavi, Makamlar
Sport Management, Management, Sport Commission, Management Structure, Management System
Traditional Sports, Modern Sports, Traditional Tur, ,
Bireysel Gelişim, Sosyalleşme, Beden Eğitimi, Resim, Müzik Dersleri
Classroom teachers, Mathematics Course, Democracy, Attitude and behaviour, Examination
Strateji, Swot Analizi, Elazy?, Stratejik Model, 2023 Yyly
Mathematics, Grade 9, Difficult Subjects, Student, TEACHER
Social studies, assessment, evaluation, portfolio assessment, teacher perceptions
Ö?retmen adayy, topluma hizmet uygulamalary, ö?retmen yeti?tirme, ö?renme kazanymlary, sorunlar
Piyano Eğitimi, Başarı, Teknik-Fiziksel Faktör, Psikolojik Faktör, Bilişsel Faktör
Book Art, Miniature, Illustration, Art, Papyrus
Preschool Education, Science, Experiment, Science Efficiencies, Science Education
Interest, Energy, Security, Terrorism, Worries
Fibromiyalji Sendromu, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Havuz Egzersizi, Ev Egzersizi
Do?al ta?ynym, Kübik bo?luk, Kübik kapaly hacim, Laminer aky?, Açyk hacim
EDYP CANSEVER, YKYNCY YENY, EDEBYYAT, ?YYR, POETYKA
İlköğretim, Öğretmen Yetiştirme, , ,
Çoklu Zeka Ölçeği, Çoklu Zeka, Varoluşçu Zeka, Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri
Boks, Milli Takım, Fiziksel Uygunluk, Aerobik, Anaerobik
COMPUTER SELF-EFFİCACY, TEACHER EDUCATION, TEACHER CANDIDATES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COMPUTER
Karagöz, communication, symbol, perception, fiction
EGITIM, MÜZIK EGITIMI, SARKI ÖGRETIMI, BESTELEME, PROZODI
Müzik öğretmeni, Piyano eğitimi, Pedal kullanımı, beceri, Bilgi Düzeyi
LOGO, GÖRSEL YLETY?YM, KURUM KYMLY?Y, OLYMPYYAT OYUNLARI, GRAFYK TASARIM
Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programı, Programın Değerlendirilmesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenleri
stretching, soccer, performance, agility, speed
Violence in education, school violence, press, media, newspaper
Parental acceptance, parental rejection, mentally handicapped children, developmentally normal children, lower socio-economic status
Bilgisayar Destekli Öğretim, Geometri Öğretimi, Dörtgensel Bölgelerin Alanlarının Öğretimi, Geleneksel Öğretim Yöntemi, HYPOTEZ TESTLERY
ACHIEVEMENT, EXAM ACHIEVEMENT, PRIMARY SCHOOL STUDENTS, CLASSICAL MUSIC, LISTENING MUSIC
Kosovo, Teacher Training, Educational Policy,
Müzik E?itimi, Viyolonsel, Etüt, Egzersiz, Makam
İŞİTME ENGELİ, BENLİK KAVRAMI, AKADEMİK BAŞARI, YATILI, GÜNDÜZLÜ
Müslüman, Emir, Büyük Günah, Günahkar, Küfür
REPENTANCE, SUFI, SİN, REGRET, PRESENCE
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Celâl, Fremdling, ,
SOSYAL BYLGYLER, ÖLÇME, DE?ERLENDYRME, GELENEKSEL DE?ERLENDYRME, ALTERNATYF DE?ERLENDYRME
Computer Assisted Teaching, Turkish, Turkish Teaching, Attitude, Turkish Lesson
YIBO, Disiplin, Ö?retmen, Rehber Ö?retmen, Yönetici
E. coli, karacali water, coliform bacteria, mikrobiological quality, Salmonella sp
Norm-referenced assessment, Criterion-referenced assessment, Scoring, Classroom teacher, Teacher trainee
SME, Innovation, Enterprise, Entrepreneurship, ,
FACEBOOK, A? TOPLUMU, SOSYAL PAYLA?IM, YNTERNET, SAHA ARA?TIRMASI
Ö?retme Stili, Ö?retim Elemany, Ö?renme Stili, Bireysel Farklylyk, Etkili ve Verimli Ö?retim
Chronic Kidney Failure, Haeomdialysis, Factor, Factor Model, Factor Loadings
Fibromyalgia Syndrome, SF-36 Quality of Life Scale, Pool Exercise, Home Exercise
ATRP, Methyl Methacrylate, Iso-Buthyl Methacrylate, Synthesis, Characterization
Exchange, Reengineering, Process Reengineering, ,
Öğretmenler, Okul Kültürü, İlköğretim Okulları, İlköğretim Okulu Öğretmenleri, Okullar
fosfor salynymy, pH, ardy?yk kesikli reaktör, asetat, glikoz
Environmental education, Environmental attitude, the conscious of environmental, Environmental conservation, Environmental problems
Kesirler, Kesirler Ö?retimi, Model Çe?itleri, Matematiksel Modelleme, Ylkö?retim 4. ve 5. Synyf Ö?rencileri
Öz-yeterlik, Öğretmen adayı, Yazılım geliştirme, ÖĞRETMEN, BİLGİSAYAR
Critical thinking, student-teachers, Eastern Anatolia Region, university, the education faculty
Kütahya, Şeriyye sicilleri, konut (menzil), geleneksel kent dokusu, tipoloji
Mathematics Basic Skills, Drama, Comminication Skills, Problem Solving, Reasoning
Turizm, Turizm E?itimi, Üniversite Ö?rencileri, Gastronomi, Gastronomi Turizmi
Kesirli Lineer Olmayan Kısmi Diferensiyel Denklemler, Kesirli RLW Burgers Denklemi, Kesirli CRWP Denklemi, Kudryashov Metod, Lineer Olmayan Kısmi Differansiyel Denklem
POSTCARD, WRITTEN CULTURE, CELEBRATION RITUAL, E-MAIL/E-CARD, SMS
Electrical Education, Electrical Circuit, Digital, ,
Redewendung, Farbe, Symbol, Bedeutung, Nebenbedeutung
Voleybol, Oyun Mevkisi, Fiziksel Yapy, Somatotip, Antropometri
sample of Order of the Sultan, Abdulhamit II, Sait Pasha, the Second Constitutional Monarchy, the Constitution
?URA, OKUL ÖNCESY E?YTYM, E?YTYM, MYLLY E?YTYM, TÜRKYYE CUMHURYYETY
Yetenek Seçimi, 30 m. Sürat Koşusu, 8 Koşusu,, ,
BA?LANGIÇ GYTAR E?YTYMY METODLARI, GYTAR E?YTYMY, TEKNYK DAVRANI?LAR, MÜZYK E?YTYMY, ÇALGI E?YTYMY
Foundational Universities, Promotion, Promotional Arrangements, University Options, İstanbul Aydın University Students
Fizik E?itimi, Ortaö?retim 9.Synyf Fizik Programy, Ö?retmen Görü?leri, FYZYK Ö?retimi, YENY ORTAÖ?RETYM FYZYK PROGRAMI
Eğin Country, Family, Non-Muslim, Muslim, Marriage
Örgüt, KÜÇÜLME, Örgütsel Küçülme., EĞİTİM, YÖNETİM
Bilgi Çıkarımı, Cinsiyet Belirleme, Türkçe Sohbet Ortamları, Metin Madenciliği, Makine Öğrenmesi
Teacher, Pre-Service Teacher, Lecturer, Content Knowledge, Competence
Wooden decoration, Bay-window, Elazy? houses, Civil architecture, Turkish houses
Classroom teacher candidates, student opinions, activity-based study, environmental education, fieldwork
Teacher Attitudes, Preschool Education, New Preschool Education Program, Curriculum Evaluation, CURRYCULUM DEVELOPMENT
Medya, Medya Okuryazarly?y, Medya Okuryazarly?y E?itimi, Ylkö?retim Ö?rencileri, Medya Yzleme Aly?kanlyklary
Balance, BESS, Exercise, Fatigue, Soccer
Seyfe Gölü, Su Kaynakları Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Koruma, Sürdürülebilirlik
Ottoman towns, Traditional market place, Sustainability, Eskisehir, Tasbasi
Attitude, GEOGRAPHY, attitudes towards geography, general high school, vocational high school
Baghdadi Ruhi, Social Psychology, Social Criticism, ,
Uzaktan E?itim, Sanal E?itim, Mesleki E?itim, Teknik E?itim, MESLEKY VE TEKNYK E?YTYM
Adult Education, Vocational Training, Life Long Le, ,
Antropometrik ölçümler, Sportif Aerobik, Gövde esneklik, Vertebral esneklik, Alt ekstremite
KURUM, KURUM KÜLTÜRÜ, MOTYVASYON, KÜLTÜR, ROL
Anguilla anguilla, Amino Asit, Avrupa Yılan Balığı, Dikenli Yılan Balığı, Mastacembelus mastacembelus
Online Assessment, Assessment Literacy, TAP, Item Analysis, Reliability
Elektrik Eğitimi, Elektrik Devreleri, Sayısal Elek, ,
Fen ve Teknoloji Eğitimi, Kavram Karikatürleri, Tahmin-Gözlem-Açıklama, Analojiler, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı
Program geli?tirme, Ylkö?retim, Ylkö?retim programy, Ö?retmen yeti?tirme, Synyf ö?retmenli?i
Fen Ve Teknoloji Dersi, Ö?retim, Günlük Ya?am, Ö?renme, Yapylandyrmacylyk
Sağlık, Harcamalar, Harcamalar, Milli Gelir, Gelir Elastikiyeti, Engel Eğrisi
Lernanthropus, Dicentrarchus, Karadeniz, Türkiye, kültür levrek baly?y
Helmholtz denklemi, Decomposition Methodu, Homotop, ,
Egzersiz, Futbol, Adölesan, lipid profili, lipoprotein
TRAINER, TRAINER QUALITY, MATCH MANAGEMENT, TEACHING APPROACH, COMMUNICATION
WebQuest, Videocase, Mathematics Teaching, Technology Integration, Project-Based Learning
Vee diagram, Attitude, Understanding, Science Education
Private Aptitude Test, 30 m Speed Test, Vertical J, ,
Turkish Teachers, Prospective Turkish teachers, teacher problems, forums, content analysis
çevrimiçi sınav, web tabanlı eğitim, akademik başarı, bilgisayara yönelik tutum, uzaktan eğitim
old age, old people homes, old age care, PSYKOLOGY OF OLD AGE, l Elderly from a Psychosocial Respect
WWW, Constructivism, Social Constructivism, Web-based Education
De?erler, De?er Tercihleri, Ö?retmen Adaylary, Toplumsal De?er, Synyf Ö?retmeni
Ö?RETMEN E?YTYMY, Ö?RETMEN E?YTYMY PROGRAMLARI, Ö?RETMEN ADAYI Ö?RENCYLERYN TUTUMLARI, ORTA Ö?RETYM, TUTUM
Ottoman thinking, Modernasiation, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Natural Philosophy
MÜZYK, SANAT, E?YTYM, YETENEK, BA?ARI
Kitlesel / Devasa Çevrimiçi Oyunlar, Sanal Gerçeklik, İnternet oyunları, Milliyetçilik, eRepublik
Thermoelectric module, Cooling, Heat jacket, Water cooling, Efficiency
Berzah, Ruh, Rüya, Ölüm, Rahmet
Political Geography, Great Middle East Project, NATO, G8, Turkey
HYZMET BÖLGESY, YLKÖ?RETYM OKULU, Ö?RETMEN, ÖRGÜT, KÜLTÜR
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Yetenek synavlary, Müzik bölümü ö?renci seçimi, Kar?yla?ylan sorunlar, Çözüm önerileri
Education, Graduation points, Problem solving skills, Pedagogy, Secondary school science and Mathematics education
Matematik ö?retmeni, Matematiksel modeller, Model algysy, Kesir kavramy, Tam sayylar kavramy
Teknik Eğitim, Yapı Eğitimi, İnşaat Teknikerliği Eğitimi, İşletme Yönetimi, Meslek Yüksek Okulu (MYO)
Expanded clay aggregate concrete, structural behavior, basic structure, cost, lightweight concrete
BrRPS, Discipline, Teacher, Guidant Teacher, Administrator
Yabancy Dil Ö?retimi, öykü metinleri, ö?renme, BYLY?SELLYK, BA?DA?IKLIK
Ölçme ve de?erlendirme, synav, nitel ara?tyrma, synyf ö?retmenli?i, e?itim
Social Efficacy Expectation, Assertiveness, Team S, ,
Atmospheric correction, forest region, passive remote sensing, ATCOR-3, optical satellite images data
Eco-efficiency, Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Environmental Management, Proactive Approach
BAKI KAVRAMI, COĞRAFYA, KAVRAM, ANLAMA DÜZEYİ, KAVRAM ÖĞRETİMİ
Geography Course, Attitude, Attitudes towards Geography Course, Social Studies, Teacher Candidates
Psikolojik do?um syrasy, gerçek do?um syrasy, ana babaya ba?lanma, ebeveynlik stilleri, okul öncesi ö?retmen adaylary
HARMONİK, LABVIEW, UZAKTAN GÖRÜNTÜLEME,
Rapid Prototyping, Real-Time Control, Simulink, xP, ,
Aktif ö?renme, erken çocukluk dönemi, grup çaly?ma süreçleri, USTA ÇOCUK, ACEMY ÇOCUK
SYMAV, HANDYCRAFTS, CARPET ENDUSTRY, HAND WOVEN CARPET, SYMAV CARPETS
Exercise, Addiction, Dependence Scale, Exercise Dependence, Exercise Dependence Scale
Bili?im Teknolojileri Dersi, Ylkö?retim Ö?rencileri, Tutum Ölçe?i, Geçerlik, Güvenirlik
Sports, Physical Education Teachers, Sport High Schools, Youth, High School
yabancy dilde yazma, yüksek ö?renim, lisansüstü ö?renciler, tez yazma, zorluklar
Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Yeterlik, Mesleki Yeterlik Ölçeği
IS DOYUMU, IS STRESI, ÖGRETIM ELEMANI, ÜNIVERSITE, EGITIM ORTAMI
Şiddet, Şiddetin Önlenmesi, Şiddetin Azaltılması, Okul Psikolojik Danışmanları, Eğitim Ortamları
HYKAYE ANLATMI, KLASYK HALK HYKAYELERY, YABANCI DYL Ö?RETYMY, ÜÇ A?AMALI MOTYVASYON MODELY, YLKÖ?RETYM Ö?RENCYLERY
Sosyal Bilgiler, Ölçme, De?erlendirme, Portfolyo De?erlendirme, Ö?retmen Görü?leri
Magnolia soulangeana, Çelik, Vejetatif üretim, Peyzaj,Süs Bitkisi
Performans Değerleme Tekniği, 30 Derece Geribildirim Tekniği, Geribildirim, Geribildirimin Kabulü, Değerlendirme
Black Grape, Iron, Zinc, Atomic Absorption Spectrophotometer
Subject Matter Knowledge, Science Education, Science Pre-service Teacher, Base Knowledge of Physics, High School Types
Distant Education, Virtual Education, Vocational Training, Technical Education, VOCATIONAL AND TECHNICAL TRAINING
Atwood aleti, Tarihsel analiz, Problem çözümleri, ,
Ö?renci kulübü, ilkö?retim okulu, dany?man ö?retmen, sosyal etkinlikler, ö?renci kulüp temsilcisi
REAKSYYON DYNAMY?Y, REAKTYF SAÇILMA, REAKSYYON YHTYMALYYETLERY, TESYR KESYTLERY, DALGA PAKETY
Province sport office manager, Problem Solving, As, ,
Peyami Safa, Roman, Türk Edebiyaty, Psikoloji, Psikolojik Roman
Service Learning, Social Responsibility, Department of Fine Arts Education, Music Education, Art Education
Probiyotik, Balık Besleme, Akuakültür, PATOJEN, BAKTERİ
HAYAT BYLGYSY, FEN VE TEKNOLOJY, SOSYAL BYLGYLER, HAZIRLAMA DÜZEYY, Ö?RETMEN GÖRÜ?LERY
Ünivalent Fonksiyonlar, Matematik, Açık Diskin Otomorfizmaları, Polinom Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar
AEROBİK EGZERSİZ, ANAEROBİK EGZERSİZ, HÜMORAL BAĞIŞIKLIK, AKUT ETKİ, SPOR
Yazım hataları, Fen Bilgisi Öğretimi, İmlâ, Yazı dili, Yazım kuralları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Hesap Verebilirlik, Unilever, Sudaki Ayak İzim
Gökkuşağı Alabalığı,Havyar,Kimyasal,Duyusal Kalite,Vakum Paketleme
Police, Culture, Sub-Culture, Organization, Decision-Making
Flamenko Sanaty, Flamenkoda Geleneksel Akymlar, Flamenkoda Modern Akymlar, Flamenko Gitar, Flamenko Müzi?i
Milas, Milas carpets, carpet, carpet weaving, naturel dyeing
Science and Technology Course, Teaching, Daily Life, Learning, Constructivism
Vakıf Üniversiteleri, Tanıtım, Tanıtım Faaliyetleri, Üniversite Tercihleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencileri
Teacher Candidate, Success Requirement, Commitment Requirement, Autonomy Requirement, Power Requirement
Yçten yanmaly motor, Hidrojen, Performans, Emisyon, Maliyet
Orhan Pamuk, My Name Is Red, İstanbul, Location, Place
SOCIALJUSTICE, METAPHOR, TEACHER, ADMİNİSTRATOR, SCHOOL TYPE
Learning Style, Teaching Style, Indyvidual Differences, Reliability, Validity
Coating, FeCrC, Ti, Microhardness, Abrasiv, ,
Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerde Toplam Kalite, Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri
EDYP CANSEVER, YKYNCY YENY, LITERATURE, POETRY, POETIC
Educational Internet Use, Self Efficacy, Preservice Elementary Teacher, Gender Difference, Time of Internet Usage
Music Lesson, Teaching Curriculum, Analysing Curriculum, Acquisition, Primary School
MECHATRONICS EDUCATION, ROBOTICS, ROBOTICS TEACHING METHODS, ENGINEERS EDUCATION, AUTOMATION COURSE
Mentor, University Mentoring, Human Resources, Voluntary Activities, Synergy
Attitude Scale, Mathematical Proof, Mathematics Education, Proving, Teacher candidates
Science and Technology Education, Concept Cartoons, Predict-Observe-Explain Technique, Analogies, Constructivist Learning Theory
INSTRUMENT TRAYNYNG, FLÜTE TRAYNYNG, FLÜTE TEACHYNG PROGRAMME, TONGUE TECHNYQUES, FLÜTE TEACHYNG METHODS
Ergen, yaratycy drama, kaygy, grupla psikolojik dany?ma, bili?sel davrany?çy yakla?ym
Value, Organizational Values , Management by Value, ,
Örtük teori, yaratycylyk, yaratycylyk ölçe?i, ölçek uyarlama, faktör analizi
Keywords: Social Security, Employment, Adaptation, ,
Aggressive behaviours, preschool education, , ,
Ahşap çatı, sarıçam, makaslama,, ,
portfolio, measurement-assessment, , ,
Foreign Language Class, Target Language, Target culture, Non-verbal Communicatio, Gestures and Mimics
Dinleme, Görsel Destekli Dinleme, Anlama, Türkçe Dersi, Dinleme Metinleri
Ba?ymlylyk, Kaynak Ba?ymlyly?y Kuramy, Otel Y?letmeleri, Stratejik Yönetim, Örgüt Kuramy
E?YTYM, YLETY?YM, RADYO TELEVYZYON, GAZETECYLYK, HALKLA YLY?KYLER
Science Process Skills, Measurement and Assessment, Content Selection at Assessment, Physics Education, Science Education
Geometry, Geometry, Geometry, Geometry, Geometry
BİLGİSAYAR YETERLİĞİ, ÖĞRETMEN ADAYLARI, ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YETERLİK
PERSONALITY, THINKING TECHINIQUES, TEACHER QUALITY, CLAS-ROOM TEACHER, PERSONALYTY TENDENCY
Mühendis Yöneticiler, Yöneticilik Becerisi, Yönetici, Kariyer Geli?imi, Mühendislik
VOİCE EDUCATİON, MUSİCAL VOİCE, PRESCHOOL, SİNG, MUSİC
DYYARBAKIR, COMMUNAL MEMORY, CITY AND IDENTITY, CULTURAL HERITAGE, CULTURAL SEPARATION
Technical Education, Construction Education, Construction Technician Education, Management, Vocational School
Antimicrobial Activity, Cultured Mushroom, Edible Mushroom, Pleurotus eryngii var. eryngii, Pathogen Microorganism
Social Studies, Performance Based Assessment, Measurement-Assessment, Views of Teachers, Primary Education
Secondary Education, Geography Lesson, Multiple Intelligence, Attitude, Retention
7. Alevi Çaly?tayy, Alevi kimli?i, biz-onlar, öteki, haber söylemi
Internet, Internet Usage, Effects of the Internet, Internet Literacy, Cross-age
Strateji, Stratejik Yönetim, Spor Kurulu?lary, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim Yasasy
Meslek, Ö?retmenlik Mesle?i, Ö?retmen E?itimi, Synyf Ö?retmenli?i, Ö?retmen Adayy
CREATIVE DRAMA, SELF EFFICACY, TEACHER EDUCATION, EDUCATION, Work Group
Empathy, empathic reaction, the level of empathic reaction, school administrator, teacher
Göstergebilim, Gösterge, anlam, söylem, gerçek
Teknoloji Entegrasyonu, Öğretim Teknolojileri, Fen ve Teknoloji dersi, K12, Öğretmenler
Web Tabanlı Öğrenme, FEN BİLGİSİ YÖNELİK TUTUM, WEB TABANLI ÖĞRENME ALGILARI, ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ, UZAKTAN EĞİTİM
Coğrafya, Öz-Yeterlik, Sosyal Bilgiler, Eğitim, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
Ylkö?retim, Fen Ö?retimi, Matematik Ö?retimi, Hibritle?me, Hibrite Edilmi? Ö?retim
Maths teaching, low achievement, learning disabili, ,
K-means, Enformatik, Temel Bilgisayar Eğitimi, Algoritma, Eğitim
Dielektrik Sabiti, Kapasitans, Rezistans, AC İletkenlik, Polimerler
Database marketing, An Example of Marketing Database, Customer Database, Database Design, Relational Database
Antimikrobiyal Aktivite,Pistacia khinjuk (Bıttım)Bitkisi,Bıttım Sabunu,Sabun,Patojen Mikroorganizmalar
Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Kaplıca, Afyon, ,
Akıllı tahta, İlköğretim okulu, Öğrenci görüşleri, İnteraktif öğretim, Bilişim teknolojileri
Halit Ziya U?aklygil, Türk dili meseleleri, Çözüm önerileri, Ymlâ, Telaffuz
Türkçe dersi, Türkçe ö?retimi, Kaynak ki?i, â?yklar, ?iir
AW(k)-type curve, null Bertrand curve, Minkowski Space, lightlike curve, curvature
ya?lylyk, HUZUREVLERY, ya?ly bakym hizmetleri, YA?LI PSYKOLOJYSY, PSYKO SOSYAL AÇIDAN YA?LILIK
Y? Doyumu, Ö?retmenlik Mesle?i, Sosyal Destekler, Y? Ortamy, Mesle?e Yli?kin Görü?ler
GEOMETRY E?YTYMY, ALANLAR, SOYUT DÜ?ÜNME, YLY?KYSEL ANLAMA, YZOMETRYK KA?IT
LOGO, VISUAL COMMUNICATION, FOUNDATION IDENTITY, THE OLYMPIC GAMES, GRAPHIC DESIGN
Ö?retmen E?itimi, Okul Deneyimi, Ö?retmenlik Mesle?i, Ö?retmen, Ö?retmenlik Mesle?i ile Ylgili Görü?ler
Instructional variables, Teacher-student behavior, Eco-behavioral assessment, Mainstreaming, Primary School
Handball, Female, Boxing, Physical Parameters, Reaction Time
HARMONIC, LABVIEW, REMOTE MONITORING,
prospective teacher, expectation, teaching profession, non-thesis master's program, education faculty
Gelecek Zaman Perspektifi, Okul, Eğitim, Öğrenci, Bursa
TEMEL BYLE?ENLER REGRESYONU, KISMY EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU, YNDYRGENMY? RANK REGRESYONU, BOYUT YNDYRGEME, TAHMYN
Bilgisayara Yli?kin Öz-yeterlik, Türkçe Ö?retmen Adayy, Öz-yeterlilik, BilgisaBilgisayar, Ö?retmen Adayy
Peer assessment, classroom teaching, computer teaching, prospective teacher, rubric
İskenderun Körfezi,Spicara smaris,Ölüm Oranı,Stoktan Yararlanma Düzeyi,Yaş ve Büyüme
Cinsiyet, Cinsiyet farklılıkları, renk, Coşkusal Tepkiler, renk tercihleri
Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algı, İlköğretim, Sosyal Statü, Pedogojik Formasyon
ÇOKLUBA?LANTI, RYDGE REGRESYON, LATENT ROOT REGRESYON, M-K SINIFLI TAHMYN EDYCYLER, HALD`S DATA
PYYANO, METOT, OKULÖNCESY, MÜZYK, E?YTYM
Atatürk Revolutions, Atatürk, Revolutions, Counter Revolution, Threats
Swimming Pools, Lifeguard, Emergency Action Plans, ,
MÜZYK E?YTYMY, PROGRAM ÇÖZÜMLEME, TANIMSAL PROGRAM, BYREYSEL ÇALGI, VYYOLONSEL
Basidiomycota, Agaricus bitorquis, propolis, mycelium development, spawn
Sazan, Cyprinus carpio, Hipofiz Enjeksiyonu, Korelasyon, Sperm Özellikleri
Matematik, Matematik EĞİTİMİ, Matematik Müfredatı, Problem Çözmenin Önemi, Problem Çözme Yolları
Sex, Gender, Role, Gender role, Teacher candidate
EUROPEAN UNION, GLOBALIZATION, INTEGRATION, ENLARGEMENT PROCESS, STRUCTURAL ADJUSTMENT
İlköğretim okulları, Fen Bilgisi Öğretimi, Eğitim, Fen, Laboratuvar
Mathematics Education, Multiple Intelligences Theory, Achievement, Polygons, STUDENT
Low heat rejection, Engine performance, Exhaust emissions, Diesel engine, Low heat rejection ENGINE
Bâki, qasida, sociology, Ottoman Empire, foreign cultures
MUSIC, ART, EDUCATION, TALENT, SUCCESS
Ö?retmen e?itimi, Synyf ö?retmeni, Ö?retmen özellikleri, Yapylandyrmacylyk, Yapylandyrmacy ortam
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri, Drama Uygulamaları, Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlar, Drama, Sınıf Öğretmeni Adayı
Online Değerlendirme, Değerlendirme Okuryazarlığı, TAP, Madde Analizi, Güvenirlik
Hemşire, Vardiya Usulü Çalışma, Sosyal Yaşam, Ev Y, ,
Music, Music Teaching, Music Instrument Education, Piano, Piano Education
YAZMA, YAPILANDIRMACILIK, YABANCI DYL OLARAK YNGYLYZCE, YLERY DÜZEY Ö?RENCYSY, OTONOM Ö?RENME
Makedonya Türkleri, Gelenek, Görenek, Düğün, Evlilik Töreni
Zn ilavesi, Vickers Sertlik, Süperiletkenlik, Mikrosertlik, BiPbSrCaCuO
Yapay Sinir A?lary, Toprak sycakly?y, Denizli, Meteorolojik veri, Sycaklyk
Atom Modelleri, Kavram Yanılgıları, Epistemolojik, ,
Streptomyces, Antibiyotik Araştırma, Sekonder Metabolitler, Biyoteknoloji, Metagenomik
CHILDREN, NEW ADVERTISEMEN MEDIUMS, INTERNET, INTERNET GAME, ADVERGAME
Mavlana, Reed, Tale, Masnavî, Identity, ,
Student Club, Primary School, Advisor teacher, Social Activities, Student Club Representative
Preschool, Parental Self-Efficacy, Child-Rearing, Overprotection, Strictness and Authoritarianism
HEARING HANDICAPPED, SELF-CONCEPT, ACADEMIC ACHIEVEMENT, BOARDING SCHOOL, DAILY SCHOOL
Chorus, chorus education, High Scool of Fine Arts and Sports, teaching programme., MUSIC
Hair dyeing, Fıqh, Hair dyeing and taharah, Determinations about fıqh, İslamic law
ETYK LYDERLYK, SOSYAL ADALET, OKULLARDA SOSYAL ADALET, GENEL VE MESLEKY LYSELER, OKUL YÖNETYCYLERY
Science Education, Scientific Literacy, Nature of Science, Nature of Scientific Knowledge, Teacher's View
Finite set, Countable sets, Uncountable sets, Infinite sets, Mathematical modelling
Korunmaya muhtaç çocuklar, sosyal hizmet alanynda çaly?anlar, kurum bakymy, ba?lanma teorisi, ba?lanma odakly uygulama
Women, family, culture, epic, Orhon
Eğitim ve Sürdürülebilir Kalkınma,Eko Okullar,Değişim Yönetimi,Okul Yöneticiliği
Spor, İnsan, Yüzme Havuzları, Hijyen, ,
Fen laboratuvary, Ön ve Son Laboratuvar Tarty?masy, Bilimsel Süreç Becerileri, Yönlendirilmi? Ara?tyrma, Synyf Ö?retmeni Adaylary
crisis, crisis management, management, educational management, crisic management in schools
Multigrade Class, Teacher, Primary Education Programme, Curriculum, New Primary Education Programe
Instructing Quantum Physics, Schrödingers' Wave, Uncertainty Principle, Misconceptions, Hybrid Teaching
Özel Yetenek Sınavı, 30 m Sürat Testi, Dikey Sıçra, ,
Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk, Erkek Çocuk, MET,
Elementary school education, Science and technology education, Theoretical framework of the two worlds, Meaningful science learning, Action research
Constructivism, Direct Instruction Model, Adult Education, Andragogy, In-service Training
İş doyumu,Tükenmişlik,Duygusal Tükenme,Duyarsızlaşma,Kişisel Başarı,Öğretim Elemanları
Ynternet, Ynternet KullanymI, Ynternetin Etkileri, Ynternet Okuryazarly?y, Kesitsel Çaly?ma
FOREIGN LANGUAGE TEACHING, STORY TEXTS, LEARNING, COGNITION, COHERENCE
Organization, Downsizing, Organizational Downsizing, EDUCATION, MANAGEMENT
folklore, literary work, poem, image, association
SINIF Ö?RETMENY, SINIF YÖNETYMY, SINIF YÖNETYM MODELLERY, SINIF, Ö?RETMEN
BOUTIQUE HOTELS, INDOOR DESIGN PRINCIPLES, ALAÇATI, URBAN AND ARCHITECTURAL FEATURE OF ALAÇATI, BOUTIQUES HOTELS IN ALAÇATI
Mathematics education, history of mathematics, scale, validity, reliability
Albizia julibrissin, Seed, Germination, Ornamental Plant, Landscape
Synyf Ö?retmenli?i, Synyf Ö?retmenli?i E?itimi, Synyf Ö?retmeni Adayy, Müzik E?itimi, Temel Müzik Kuramlary Bilgisi
Classroom Teacher, Physical Education Lesson, Sports, Play, Quality in Education
POWER SYSTEMS, WAVELET TRANSFORM, POWER QUALITY,
Etkinlik, ö?retmen görü?leri, ilkö?retim, Seviye Belirleme Synavy, proje ödevleri
Self-Perception, Submissive Behaviors, Gender, Perceived Parents' Attitudes, Family Style
Bilgisayar destekli kavram haritalary, Inspiration yazylymy, Kavram yanylgylary, Dola?ym sistemi, Anlamly ö?renme
Put-Kyrycylyk, Devrimci Sanat, Kavramsal Sanat, Çevre, Simülasyon
Language Development, Socialization, Pre-school Education, Children's Books, Daily Conversation
Ö?retmen Adayy, Ba?ary Gereksinimi, Ba?lanma Gereksinimi, Özerklik Gereksinimi, Güç Gereksinimi
Information Society, Teacher Candidate, Life Long Education, Literacy, Ynformation Literacy
Eko Verimlilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevreci Yönetim, Proaktif Yaklaşım
Teachers' Competencies, Teacher Knowledge, Pedagogical Content Knowledge, Concept of Division, Scenarios
INTERNET, ATTITUDE, SPORTS, HIGH SCHOOL, STUDENT
esnetme, futbol, performans, beceri, hız
Stress, Stress in Sport, Basketball Referee, Survey, Validity and Reliability
Sosyo-bilimsel Konu, Nükleer Santraller, Çevrim-içi Argümantasyon, Moodle
WRITING, WRITING AND LEARNING, WRITING ACTIVITY, MATHEMATICS EDUCATION, WRITING TYPES
Co?rafya dersinde PowerPoint kullanymy, Ortaö?retim, Ö?renci Görü?leri, Co?rafya, Co?rafya E?itimi
alcohol and cigarette use, university students, sport participation, sport motivation,
Physical Training and Sports, Sports Facility, University, Organization, Recreation
Science, Interest In Science, PISA 2006 Student Questionnaire, PISA 2006, Student
öğretmen gelişimi, öğretmen yetiştirme, okutman, İngilizce, görüş
Ylkö?retim Matematik Ö?retim Programy, Ö?retim Süreci, Yapylandyrmacy Yakla?ym, Matematik Ö?retmeni, Ö?RETMEN GÖRÜ?LERY
Geleneksel Sporlar, Modern Sporlar, Geleneksel Tür, ,
economy, Urbanization, Urbanity Theory, effective competition, housing policy
Mardin, Ermeni, Surp Kevork, Kilise, strüktürel çatlak
Öğretmen, Yaşam Doyumu, Sendika, Yerleşim Türü, Bölge
ÇOKLU ZEKA KURAMI, TUTUM, FEN Ö?RETYMY, YLKÖ?RETYM, DENEYSEL DESEN
human, right, human rights, the Universal Declaration of Human Rights, universal
Optimizasyon Teknikleri, TASNYF, METOT, Nelder-Mead, Frank-Wolfe
Physics Education, Secondary 9th Grade Physics Curriculum, Teacher Views, Physics Teaching, NEW Physics Program
Representation System, Visual, Auditory, Kinestetic, Attitude
Career Choices, University Preferences, Secondary, ,
Probiotic, FishFeeding, Aquaculture, Pathogen, bacterium
Language, Culture, Education, Relationship, Society
Çocuk, Vücut Kompozisyonu, Somototip, .,
foreign language writing, higher education, graduate students, dissertation writing, challenges
Piano, Piano Education, Technique Study, Etude, Exercise
Fen ve Teknoloji, Ö?retim Programy, Program Geli?tirme, Ö?renme alany, Kazanymlar
Foreign Language Learning Strategies, Acquisition of French As a Second Foreign Language,
Learning Management System, Evaluation, Criteria, ,
Project Based Learning, Multiple Intelligence Approach, Attitude towards Mathematics, MATHEMATİCS, EDUCATION
Emirate, Hedajaz, Tribe, Kingdom, Sauda
Eğitim, Öğretim Programları, Öğrenme Alanı, Matema, ,
Misconceptions, Social Science Teaching, Concept Teaching, The Unit Of Humans And Governance, Classroom Teachers
Target contry, Target language, Target culture, German language teaching, Expectations
Dil ve Konuşma Sorunu Olan Çocuklar,Türkçenin Yapısal Özellikleri,Okuma Yazma Öğretimi,Ses Odaklı Dil Öğretim Yöntemi
Müzik, Müzik Öğretmenliği, Çalgı Eğitimi, Piyano, Piyano Eğitimi
Vocational Technical Education, Construction Technician, Reading, Reading Habits, Vocational Collage
Noel, Paskalya, Religious Holidays in Germany.,
N,N'-diasetil-1,13-diaza-24-crown-8, DFT, NMR, Single-kristal X-ışını çalışması, MEP
Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünce, Tasarım, Fikir, Yaratıcı Etki
Sosyal Bilgiler, Materyal Kullanymy, Mizah, Karikatür, Akademik Ba?ary
Bütünle?ik Pazarlama Yleti?imi, Geleneksel Medya, Halkla Yli?kiler, Reklam, Sosyal Medya
Headlight, Adaptive Headlight, Illuminate, Halogen, Xenon
Fungal flora, microfungi, outdoor air, petri plate method, allergy
Children with speaking disabilities, Characteristics of Turkish Language, Teaching Literac, Voice-Oriented Language Teaching Method, PRIMARY LITERACY METHODS
Haldun Taner, yozlaşma, hikâye, toplum, davranış
Ziya Gökalp, Politics, State, Elite, Society
FOLKLORE, MOTİF, ELİF ŞAFAK, MYTHOLOGY, TALES
P. eryngii var. ferulae, mycelium, spawn, Ferulae sp., mushroom
De?i?im, Direnç, Ö?retmen, Ylkö?retim, Okul
Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi, İşitme Engelli Öğrenciler İçin Geometri Öğretimi, Euclidean Reality, Dinamik Geometri Yazılımı, Van Hiele Geometri Düşünme Düzeyleri
School administrator, Reasons of preferences to be administrator, The reasons of leaving administration,
Tenis, Müsabaka Analizi, Notasyonal Analiz, Wimbledon, Servis
Kavram Karikatürü, Dereceli Puanlama Anahtarı, Değerlendirme, Öğretmen Adayı, Fene Yönelik Kavram Karikatürü Oluşturma Becerisi
Second World War, Turkish Press, Propaganda, Cumhuriyet Newspaper
Fen Bilimleri, Fen Bilimleri Ylgisi, PISA 2006 Ö?renci Anketi, PISA 2006, Ö?renci
Bilimsel Süreç Becerileri, Ölçme ve De?erlendirme, Ölçmede Yçerik Seçimi, Fizik E?itimi, Fen E?itimi
BEKLENTY, MEMNUNYYET, Ö?RENCY, Ö?RENCY BEKLENTY VE MEMNUNYYET DÜZEYLERY, YLKÖ?RETYM
Erken Eğitim, Aile-Merkezli Hizmetler, Erken Çocuk, ,
Cluster Anlaysis, Discriminant Analysis, Distance, European Union (EU), Membership
Heisenberg group, Biminimal curve, Biminimal surface, Lorentzian metric, Biminimality
Elemantary School, Teacher, Supervisor, Clinical Supervision, Contemporary Educational Supervision
MÜZYKSEL BA?ARI, MÜZYKSEL YETENEK, MÜZYK E?YTYMY, BA?ARI, MÜZYK
BYLGYSAYAR, MÜZYK E?YTYMY, PROGRAM ANALYZY, MÜZYK YAZILIMLARI, MÜZYK Ö?RETMENLY?Y
MATEMATİK, 9. SINIF, ZOR KONULAR, ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN
Ele?tirel Dü?ünme, Ele?tirel Dü?ünme E?ilimi, Fen Bilgisi Ö?retmen Yeti?tirme Programy, Fen Bilgisi Ö?retmen Adaylary, Synyf Ö?retmeni Adaylary
Behavioral management, tell-show-do, voice control, general anesthesia, pedodontics
Kelime serveti, Yilk okuma yazma ö?retimi, Ses grubu, Okulöncesi, 6 ya? grubu
Sac metal, Negatif artışlı şekillendirme, Maksimum şekillendirme açısı, XXX, XXX
SİMÜLASYON, YAPILANDIRMACI ÖĞRENME, TRANSFORMATÖRLER, ÖĞRETMEN ADAYI, BENZETİM YAZILIMI
Afrikalı, Diğer, Doğu, Batı, Siyah Adam
Aristoteles, Bertolt Brecht, Epik Tiyatro, Yngiliz Tiyatrosu, Politik Tiyatro
Yapı, Bina, Kentleşme, Sevilla, ,
Assessment, Computer Assisted Assessment, Computer Based Testing, Computerized Assessment, Computer Assisted instruction
Piyano, Bilinçli Çaly?ma, Teknik, Bireysel Çaly?ma, Özel Çaly?ma
Metafor, Sanat, Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretmenliği, Görsel Sanatlar Dersi
WWW, Yapılandırmacılık, Sosyal Oluşturmacılık, Web Tabanlı Eğitim
İnternet, Sosyal Ağlar, Birliktelik Kuralı,
Sediment, Litoral bölge, Hazar Gölü,Sediment Yapısı,Elazığ
Geography Education, Constructivism, Case based Learning, Analysis Technique, Storms
family type, attitude and behaviors, problem solving skill.,
The Course Turkish, Turkish instruction, reference person, asiks, poem
Kutahya, Kadi registers, house, traditional city pattern, typology
Stres, Sporda Stres, Basketbol Hakemi, Anket, Geçerlilik ve Güvenilirlik
Strategic Human Resource Management, Performance, ,
Galsama ağları, seçicilik, balıkçılık tekniği, balık, ağ göz açıklığı
Siyasi Coğrafya, Büyük Orta Doğu Projesi, G8, NATO, Türkiye
Education System, Democracy, Education, Democracy Education, Human Right
Thermoelectrical module, cooling, performance, flow rate, fan
Boxing, Physical Fitness, National Team, Aerobic, Anaerobic
Öğretmen Adayları, Drama Yöntemi, Öz yeterlililik, Coğrafya Ve tarih, Vatandaşlık Bilgileri
AGEISM, PERCEPTION, ATTITUDES, ELDERLY PEOPLE, GENDER
Penicillus capitatus, Chlorophyta, ANTALYA, MU?LA, TURKEY
MATHEMATICS EDUCATION, PORTFOLIO, SELF REGULATION SKILLS, ALTERNATIVE ASSESSMENT, ASSESSMENT
Minimum Enerji, Matris, Lineer Denklem Sistemleri, Hiper Düzlem, Hilbert Uzayı
Musical terms, Playing techniques, Piano education, Nuances, Cognitive Level
Atyl kapasite, Kâr, Risk, Süreklilik, Uluslar arasy Pazarlama
Denklem sistemleri, Nümerik Analiz, Diferansiyel Dönüşüm Metodu, Sonlu Fark Metodu, Hibrit metot
E?itim, Ö?retmen, Ö?retmen E?itimi, Tezsiz Yüksek Lisans, Sosyal Alanlar E?itimi
Y?LEMCY, ISI BORUSU, ETANOL, R-404A, R-22
Bulanık Kümeleme, C-ortalamalar, Gelişmişlik düzeyi, Sosyoekonomik veri, Geçerlilik
Adi Sazan, Cyprynus Carpio, Sperm Kalitesi, Sperm Karakteri, Yeti?tiricilik
Nurse, Shift Work, Social Life, Domestic Life, ,
Shahnameh (epic of kings), Ferdowsi, children, elements of the story, characterization
Yüksek Öğretim, Akıllı Sınıflar, Eğitim, Eğitim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim
LİNGUİSTİQUE, SİGNE, SEMİOTİQUE, TEXTE, DİSCOURS
Didakti?in Antropolojik Kuramy, Atwood aleti problemi, Problem çözümleri, Türk ve Fransyz ö?renciler, Ö?rencilerin güçlükleri
Y?birlikli ö?renme, bilgi de?i?me tekni?i, tamsayylar konusunun ö?retimi, matematik e?itimi, matematik ba?arysy
E-commerce, Barriers, SMEs, Travel Agency, Turkey
Olasılık Dağılımı, Kesilmiş Dağılım, Arena Simülas, ,
Geography Perception, Geography Teaching, Geography Matrixes, Prospective Geography Teachers, Geography Perception Scale
purchasing decision, tourism, tourist preferences, MARKETING, TOURISM MARKETİNG
Evrensel, Prensipler, Adalet, Doğruluk, ,
Media, Media Literacy, Media Literacy Education, Schoolchildren, Media Viewing Habits
Life Style, Adler, Perfectionism, Control, Self Esteem
Children, Seeing, Painting, Yimage, Art education
Akran öğretimi, Elektrostatik Kavram Testi, Akran Öğretimi Tutum Anketi, Başarı, Tutum
Uzaktan Eğitim, Ekonomi , Paradigma,, ,
Kavram Yanylgysy, Sosyal Bilgiler Ö?retimi, Kavram Ö?retimi, Ynsanlar Ve Yönetim Ünitesi, Synyf Ö?retmenli?i
Kamu Yönetimi, Personel Güçlendirme, Yetki Devri, Katılım, İş Zenginleştirme
Geography, Self-Efficacy, Social Studies, Education, Social Studies Teachers
Müzik, felsefe, kültürel miras, değişim
Elementary school, principal, self-efficacy, task, task descriptions
Probleme Dayaly Ö?renme, Kazan Ta?y, Su Sertli?i, Tutum, Bilimsel Y?lem Becerileri
Kuyu Suları , Radon, Yıllık Ortalama Etkin Doz,, ,
OKUL MÜDÜRÜ, E?YTYM MÜFETTY?Y, DENETYM, DENETYM SORUNLARI, YLKÖ?RETYM OKULU
Matematik Eğitimi, Öğretim Tasarımı, Öğretim Tasarımı Modelleri, ASSURE Modeli, Dick ve Carey Modeli
Multiple Intelligence Theory, Traditional Method (Command Method), Cognitive Domain, Affective Domain, Psychomotor Domain
Well water, Radon , Annual Average Effective Dose, ,
Frankfurt School, The Truman Show, Maniple, Media, Culture Industry
Geography Education, Miconceptions, Conceptual Change, Conceptual Change Text, CO?RAFYA
Ynançlar, Dil Ö?renimi, BALLI, Cinsiyet De?i?kenleri, Dil Ö?renme
Ylkö?retim, Ylkö?retim Ykinci Kademe, Müzik, Müzik E?itimi, Müzik Profili
Library, school library, librarian, high school, information sources
Computer-aided Learning, Computer-aided Graphic Design Education, Graphic Design, Grafik Design Education, Grafic
Geography, Geographical Concepts, Conception Learning, Misconception, Adıyaman
GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK, Üniversite Danışmanlığı, GÖNÜLLÜ FAALİYETLER, İNSAN KAYNAKLARI, SİNERJİ
çevresel sosyal sorumluluk, halkla ili?kiler, web sayfalary, internet, kurulu?
Corpus linguistics, Corpus based teaching, Corpus tools, Grammar Teaching, EFL Students
Piyano E?itimi, Algysal Ö?renme Stilleri, Görsel, Y?itsel, Devinimsel/ Dokunsal
Müdür, Öğretmen, Veli, Başarı, Yönetim
SOSYAL DE?Y?ME, GÜRE?, ÇOCUK VE GÜRE?, YETENEK SEÇYMY, GÜRE?E YLGY
Stress, Coping with stress, Pre-service teacher, KPSS, University
Çoklu ortam UygulamalaryÇoklu ortam Uygulamalary, CO?RAFYA E?YTYMY, ETKYLY Ö?RETYM, Ö?RENCY, TOPRAK KAYMASI
Anxiety, State anxiety, Trait anxiety, Elite Women Basketball player, Performance
Synyf ö?retmeni, Matematik dersi, Demokrasi, Tutum ve davrany?, Yncelenme
Unilateral cleft lip and palate, Nasal molding, Alveolar molding, Feeding plate, Preoperatif Orthopedic Treatment
Subionosphere, HF radio wave, Wave Absorbtion, Wave Modes, Electron Temperature
Yerel pazarlama, Siyasi pazarlama, Yerel Kalkınma, Yerel Seçim, Siyasi Pazarlama Karması
SOCIAL STUDIES, MEASUREMENT, ASSESSMENT, PERFORMANCE ASSESSMENT, PERFORMANCE TASK
Selçuklu, Artuklu, SeramiK, Elazy? Müzesi, Mutfak kültürü
Syraly Ystatistikler, Permanent, Sürekli Tesadüfi De?i?kenler, Da?ylym Fonksiyonu, Olasylyk Yo?unluk Fonksiyonu
Package, Packaging Strategy, Green Packaging, Green Marketing, Environmental Consciousness
SÖZEL PROBLEMLER, PROBLEM ÇÖZME, Y?LEMLER, PROBLEMLERYN ANLAMSAL YAPILARI, MATEMATYK E?YTYMY
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, Sosyal Sorumluluk, Güzel Sanatlar Bölümü, Müzik Eğitimi, Resim-İş Eğitimi
CO?RAFYA, PORTFOLYO, CO?RAFYA DERSYNDE PORTFOLYO, ORTAÖ?RETYM, Ö?RENCY GÖRÜ?LERY
hentbol, fiziksel, performans,, ,
Music, The History of Turkish Music, The History of Western Music, Therapy With Music, Modes
GEOGRAPHY COURSE, ATTITUDE, ATTITUDE SCALE, VALIDITY, REALIABILITY
Software, Automation, Crime Analysis, Criminal Record, Public Order
E?itim sistemi, amaçlar, insan tipi, e?itim denetimi, de?erlendirme
ANXIETY, TEST ANXIETY, FAMILY, HIGH SCHOOL, UNIVERSITY ENTRANCE EXAM
Okulöncesi Öğretmeni, Okul Yöneticisi, Liderlik, Okul Kültürü, Lİderlik Stili
TOPLUMDYLBYLYM, EDYM-DYBYLYM, SÖYLEM DAVRANI?I, KELYME SEÇYMY, Ö?RETYM
SİYASAL REKLAMCILIK, PROPAGANDA, İKTİDAR, İDEOLOJİ, YENİDEN ÜRETİM
Yüzme Havuzları, Cankurtaran, Güvenlik Yönetimi, ,
GERYBYLDYRYM, Ö?RETYMDE GERYBYLDYRYM, GERYBYLDYRYMYN ÖNEMY, GERYBYLDYRYMYN GEREKLYLY?Y, GERYBYLDYRYMYN NYTELY?Y
Elektronik portfolyo, Öğretme ve öğrenme süreci, D, ,
Matematiksel Düşünme, Y. Öğrenme YAKLAŞIMI, Analiz, Limit Kavramı, MAT.Öğretmen Adayları
Web destekli matematik, akan videolar, grafik tablet,
Legend, Tourism, Touristic Product, Touristic Attraction, Tour Guidance
Co?rafya E?itimi, Kavram Yanylgysy, Kavramsal De?i?im, Kavramsal De?i?im Metinleri, CO?RAFYA
WRITING, CONSTRUCTIVISM, ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE, ADVANCED LEARNER, AUTONOMOUS LEARNING
Balıklarda beslenme, Beslenme alışkanlığı, Beslenme ekolojisi,Mide içeriği
Television, Family Assessment Device, TV viewing time, Early Child, Violence
Isıtma Enerjisi, YSA, Bina Enerji Tasarrufu, Isı Yalıtımı, Soğutma Enerjisi
Media-adequacy, Emotional-Based Learning, Constructivism, Media-Based Learning, Neuroscience
Çevre e?itimi, Çevreye kar?y tutum, Çevre bilinci, Çevreyi koruma, Çevre sorunlary
MULTIPLE APPLICATIONS, GEOGRAPHY EDUCATION, EFFECTIVE LEARNING, STUDENT, LANDSLIDE
English lesson, Multiple Intelligences Theory, Attitude towards English lesson, Achievement level in English lesson, learning-teaching process
sazan, üretim, dölleme solusyonu, yumurta,Ananas
PISA, TIMSS, Computer, Science Competency Level, Turkey
sense organs
Body, Consumer Culture, Symbolic Consumption, Iden, ,
The Secondary Education, Student, Physical Education, Atitude, Atitude Scale
Depresyon Yaygynly?y, YGS, Lise Son Synyf, Ö?RENCY, SINAV
Common Carp, Cyprynus Carpio, Sperm Quality, Sperm Characteristics, Aqua Culture
Virtual laboratory, Distance education, LabVIEW,
Distance Education , Economy, Paradigm,, ,
Ö?retmenlik mesle?i, ö?retmen adayy, e?itim fakültesY, synyf ö?retmeni, stajyer ö?retmen
Ergonomics, Educational Environment, School Building, Student Success, Teacher Success
Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi, Kelime Öğretimi, Teknoloji ve Dil Öğretimi,
Green Consumption, Green Marketing, Environmetal Sensitivity, Energy Efficieny, Consumption Preference
Piano, method, Pre-school, Music, education
Globalization, Multinational Companies, Neo-liberalism, Welfare State, Poverty
Stratejik planlama, çevresel analiz teknikleri, PEST analizi, Fyrat Üniversitesi E?itim Fakültesi, ÇEVRE
Personnel Satisfaction, Service Quality, Food Services, Nutrition, Health
INTEGRATION EDUCATION, ATTITUDE, NORMAL-PROGRESS STUDENTS, STUDENTS WITH MILD TO MODERATE MENTAL RETARDATION, SEX
İletişim, Sinema Salonu, Sahne, Seyirci Salonu, ,
Science Education, Cooperative learning, Jigsaw Technique, Achievement, Retention
Secondary Metabolites, Plant, Biotechnology, Alkaloid, Phenolic Compounds
Performans Değerlendirme, Yöntemler, Hatalar, İş Ö, ,
System of differential Equations, Numerical Analysis, Differential Transform Method, Finite Difference Method, Hybrid Method
Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemodiyaliz, Faktör, Faktör Modeli, Faktör Yükleri
Art of Flamenco, Traditional School of Flamenco, Modern School of Flamenco, Flamenco Guitar, Flamenco Music
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim, Sanat Egitimi, Tasarim, Kuram
MOTORLAR, MOTOR PERFORMANSI, ISI KAYBI, SERAMİK KAPLAMA, TERMAL BARİYER KAPLAMA
learning the violin, , children's songs, beginners' violin education, violin education for the age group of 6-12, nursery rhymes, folk songs AND school songs
Mathematics teachers, Mathematical models, Teachers' model conceptions, Fractions, Integers
İnternet, Arama Motoru, İlköğretim Öğrencileri, İnternet Kullanım Yerleri, İnternet Kullanım Amaçları
SOCYAL CHANGE, WRESTLYNG, SPORT, VALUE JUDGMENT, COMMUNYTY
Tennis, Volleyball, Physical Fitness, Performance, University Student
Sürdürülebilir Kalkınma, Hidrojen Enerjisi, Hidroj, ,
Psikolojik Yyldyrma, Psikolojik Dayanyklylyk, Algylanan Sosyal Destek, Hakkyny Arama, Stresle Ba?a Çykma Yollaryny Kullanma
Synyf ö?retmeni, Korunum, Hhazyrbulunu?luk, Sayy, uzunluk, Alan, kütle, hacim
Woman Issue, Cariyelik, The Polygamy, Woman-Man Equality, Feminism
Dicle Nehri,Epipelik,Diyatome,Diyarbakır,Türkiye
Binary adders, Cost, Performance, FPGA, VHDL
Strateji, Öğretim Stratejisi, Türkçe Öğretmeni, Tercih Edilen Öğretme Stratejileri, Çeşitli Değişkenler Açısından Anlamlı Farklılaşma
ATLANTIC HORSE MACKEREL, CONDITION, DEATH RATIO, NORTHERN MARMARA SEA, COMPOSITION
Öğrenme yönetimi sistemi, Değerlendirme, Kriter, ,
Ibn Sina, Mevlana, Love, Existence, Perf, ,
Physical activity, exercise, women, ACTIVITY LEVEL, IPAQ
Saldırgan davranışlar, okulöncesi eğitim, , ,
Computer-aided concept mappings, Inspiration software, Misconceptions, Circulatory system, Meaningful learning
SCHOOL SONGS, MUSYC EDUCATORS, CLASSYC GUYTAR, ACCOMPANYMENT, MUSYC
Yetenek Seçimi , Sprint, Kuvvet, Dayanıklılık, ,
İnformations passées sur Internet, Présentation de, ,
Self-efficacy, Teacher trainees, Software development, TEACHER, COMPUTER
Kesme Hyzy, Yüzey pürüzlülü?ü, Üretim maliyeti, Ylerleme hyzy, Çelik
Ottoman Empire, Baki, affluence, power, description
Multimedia Instructional Design, Visual Modality, Audio Modality,
Al , TiH2, SiC, Metal Köpük, Mikroyapı., ,
Kavram Yanylgysy, Ö?retmen E?itimi, Koordinat Ekseni, Ö?retmen Adayy, Bilgisayar Destekli E?itim
Strawberry, glutathione, Vitamin B, vitamin C, HPLC
Köy Enstitüleri, Köy Enstitüleri Mezunlary, Nitel Ara?tyrma, Ö?retmen Yeterlilikleri, Görü?
Yabancy Dil Ö?retimi, Konu?ma Becerileri, Ylkö?retim, Yngilizce Ders Kitaby, Ö?retmen Görü?leri
Matematik Eğitimi, Matematiksel Güç, Eğitim Öğretim Sürecinin Planlanması, Ortam Tasarımı, Problem Çözme
Leadership, visionary leadership, EDUCATIONAL MANAGEMENT, EDUCATIONAL SUPERVISION, CRİSİS MANAGEMENT
VEHICLE PERFORMANCE, EXHAUST EMISSIONS, GASOLINE-ETHANOL BLENDS, WHEEL IMPULSE POVER, ALTERNATIVE FUELS
?eyh Galib, Idioms, Folkloric Phrases, Orijinal Speech, Divan Lierature
Perceived Computer Self Efficacy, Turkish Teacher Candidates, Self Efficacy, Computer, Teacher Candidates
Deviation, Poetry, Language, Second New, Ece Ayhan, ,
Confidence Interval, Accountancy, Sampling Techniques, Parameter Estimation, Simple Random Sampling
Minimum Energy, Matrices, Linear Equation Systems, Hyper Plane, Hilbert Space
Semantic Web, Human-Computer Interaction, Leaning object, Classification, Metadata
Ylkö?retim ö?retmenleri, De?i?im, De?i?ime kar?y direni?, Direni? ölçe?i, De?i?ime kar?y direni? ölçe?i
KdV Equation, (2+1)-Dimensional Coupled Kdv System, Generalized Jacobi Elliptic Function Method, Double-Periodic Solutions, Multiple Soliton Solutions
Küreselleşme, İşsizlik, Yeni Çalışma Biçimleri, Ya, ,
GREEN ADVERTISEMENT, NATURE, MODERN, MYTH, SEMIOTICS
Fractional Nonlinear Partial Differential Equations, Fractional RLW Burgers Equation, Modified Riemann–Liouville Derivative, Nonlinear Partial Differential Equations, Equations, Riemann–Liouville Derivative
Etnobotanik, Çitli Ovası, Yöresel Bitki Adları, Elazığ, Türkiye
Radon, Kayaç, CR-39,, ,
Ekonomik Gelişme, Girişimcilik, Yenilik, İnovatif Girişimcilik, Yeniliğin Değeri
Active learning, early childhood, group studying processes, skilled Childrens, unskilled Childrens
taekwondo, dövü? sanaty, reaksiyon zamany, antropometri, vücut kompozisyonu
Sport, Human, Swimming Pools, Hygen, ,
Ö?renme Stili, Ö?retme Stili, Bireysel Farklylyklar, Güvenirlik, Geçerlik
Mobil Robot, Prototip, Kablosuz Kontrol, Gözetleme, PIC Mikro Denetleyici
POLITICAL ADVERTISING, CANDIDATE ADVERTISING, LOCAL ELECTIONS, ELAZI?, SEMIOTIC
Psychological Counselling, Guidance Counselors, Guiding, Internet Using Guidance, Internet
ÖGRETME ADAYI, ÖGRETMENLIK UYGULAMASI, EGITIM DENETÇISI, OKUL YÖNETIMI, REHBERLIK
Aktif Öğrenme , Probleme Dayalı Öğrenme, Mesleki, ,
Aile tipi, tutum ve davranışlar, problem çözme becerisi,
SOSYAL BİLGİLER, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, PERFORMANS DEĞERLENDİRME, PERFORMANS GÖREVİ
Science Education, Particulate Nature of Matter, Computer Based Teaching, Understanding Level, Alternative Conceptions
Amasya Atatürk Boulevard And Ziya Pa?a Boulevard, Urban Identity, Urban Aesthetic, Urban Outdoor, Urban Furniture
Matematik ö?retimi, Bilgisayar kullanymy, Matematik yazylymlary, MATEMATYK Ö?RETYMYNDE TEKNOLOJY, Ö?RETMEN GÖRÜ?LERY
ONOMASTYK, 16. YÜZYIL, KELKYT, OSMANLI, TAHRYR DEFTERLERY
Atama Yönetmeli?i, E?itim, Okul Müdürlü?ü, Liderlik, Yönetim
Laboratory, Radiation, Monitoring, ,
Teacher, Turkish Teacher, Visually Impaired Teachers, Teaching Milieu, Technology for the Impaired
BA?ARI, MOTYVASYAN, BA?ARI ODAKLI MOTYVASYON, ÖLÇEK, E?YTYM FAKÜLTESY
visual arts, classroom teacher, teaching, course, art
Denge, Okul müdürleri, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik
Local Marketing, Political Marketing, Local Development, Local Election, Political Marketing Mix
Sosyal Sermaye, Aile, Toplumsal Aly?veri? Perspektifi, Ekolojik Perspektif, Toplumsal De?i?me
yüzücü, , beslenme, enerji alımı ,, ,
Agrega, Kırma-taş unu, Beton, Basınç dayanımı, Bulanık Mantık
Science Education, Misconcept, Attitude, The Earth's Crust, Comprehension Level
Sosyal Yetkinlik Beklentisi, Atılganlık, Takım Spo, ,
MUSIC, MUSIC EDUCATION, CONSEPT EDUCATION, HANDICAPPED, MENTALLY RETARDED CHILDREN
Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, İstanbul, Yer, Mekan
Multiple Intelligence, Intelligence Area, Preschool Education, Preschool Education, Preschool Education
Fen Eğitimi, Kavram Yanılgısı, Tutum, Yer Kabuğu, Anlama Düzeyi
Kesirli Lineer Olmayan Kısmi Diferensiyel Denklemler, Denklemler, Kesirli RLW Burgers Denklemi, Modified Riemann–Liouville Türevi, Lineer Olmayan Kısmi Diferensiyel Denklemler, Riemann–Liouville Türevi
Ö?RETMEN E?YTYMY, BYLGY VE YLETY?YM TEKNOLOJYLERY, ÖZGÜVEN, SINIF Ö?RETMENY, TEKNOLOJY ENTEGRASYONU
Mixture Proportioning, Concrete, Cement, Aggregate, Calculation Methods
Ethanol, Gasoline, Alternative Fuels, Exhaust Emis, ,
BAŞARI, SINAV BAŞARISI, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ, KLASİK MÜZİK, MÜZİK DİNLEME
Antimicrobial Activity, Agar Disc Diffusion Method, Medicinal Plants, Plant Materials, Test Microorganisms
KAYGI, SINAV KAYGISI, AYLE, LYSE, ÜNYVERSYTE GYRY? SINAVI
Compulsory Course, Optional/Selective Course, Lifelong Learning, Bologna Process, Program Outcomes
Self-Directed Learning, Self-Directed Learning, Readines, Reliability, Validity
Internet, Search Engines, Primary School Students, Place of Internet Use, Aims of Internet Use
Quran, Richness, Poverty, Wealth, Power
Co?rafya Ö?retim Programy, Co?rafya Dersi, Co?rafya Ö?retmeni, Ö?retmen E?itimi, Uygulanabilirlik
Social Studies Education, Primary, Undergraduate, Graduate, Turkey
Sports, Nutrition Habits, University Student, Physical Education, Health
Interdisciplinary Approach, Critical Thinking Disposition, Mathematics Teaching, Instructional Design, Program Development
Geometri, Doğru, Açı, Üçgen, Kenar, Kavram Yanılgı, ,
SIMULATION, CONSTRUCTIVISM, TRANSFORMERS, PROSPECTIVE TEACHERS, SIMULATION SOFTWARE
Self Efficacy–Sufficiency, Self Esteem, University, ,
Türkiye, İşsizlik Sigortası Fonu, İşsizlik Ödeneği, İşsizlik Sigortası, Sosyal Güvenlik
Linear Algebra Teaching, Technology Assisted Instruction, Pre-service Primary Mathematics Teacher, Geometrical Thinking Level, MATHEMATICS EDUCATION
KERPİÇ, Mermer tozu, Kil oranı, KERPİÇ, MERMER TOZU
Materyalizm, Materyalist De?erler, Tüketim, Üniversite Ö?rencileri, Cinsiyet
Matematik E?itimi, Ylkö?retim Düzeyinde Matematik E?itimi, Matematiksel Kavram Yanylgysy Makaleleri, Literatür Taramasy, Kavram
Balance, School Principals, Scale, Validity, Reliability
Güzel sanatlar ve spor liseleri, Piyano dersi, Piyano repertuvarı, Öğrenme stratejileri, Başarı düzeyi
a?yry çamur, çamur azalmasy, fenton, fenton benzeri, potasyum permanganat
climate, Atmospheric pressure, misconceptions, experimental method, teaching geography
Bilgisayar Eğitimi, Öğrenci Tutumları, Bilgisayara Karşı Tutum, Bilgisayar Tutum Ölçeği, Okul Konumu
Pazara Giri? Engelleri, Endüstriyel Örgütlenme, Reklam, Rekabet Kurumu, Pazarlama Stratejisi
Capoeta Trutta, Et Verimi, Keban Baraj Gölü, Karakaya Baraj Gölü, Atatürk Baraj Gölü
Atatürkçülük, Atatürkçülük Konulary, Sosyal Bilgiler Ö?retmen Adaylary, Öz yeterlik Algylary, Öz yeterlik Ynançlary
İş stresi, Örgütsel Stres, Stresör, İş-Ev Etkileşimi, İş Stresini Azaltma
Sumudu Dönüşüm Metodu, Homotopi Pertürbasyon Sumudu Dönüşüm Metodu, Bir, iki ve üç boyutlu başlangıç değer problemi,
YZLENYMCYLYK, YENY YZLENYMCYLYK, ARD YZLENYMCYLYK, RENK, I?IK
Chromium removal., Reverse osmosis., Membrane.,
Bireysel farklylyklar, epistemolojik inanç, ö?retmen adayy, ö?retmen e?itimi, akademik ba?ary
Music, philosophy, cultur, heritage, exchange
FİZİKSEL AKTİVİTE, EGSERSİZ, KADIN, EKSERSİZ SEVİYESİ, FİZİKSEL AKTİVİTE ANKETİ
Akademisyenli?e Baky?, Akademisyenlik, Üniversite Ö?rencileri, E?itim, Fakülte
Sanal laboratuar, Uzaktan eğitim, LABVIEW,
Değer , Örgütsel değerler, Değerlerle Yönetim, ,
BARLEY, N DOSES, YYELD, QUALYTY COMPONENTS, Hordeum vulgare L
ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
İş Doyumu, İş Doyum Ölçeği, BT Formatör Öğretmeni, Okul, Öğretmen
Cytophagaceae family, Freshwater columnaris disease, Marine columnaris disease, Psychrophilosis, Bacterial gill disease
Educational Faculty, Proble Solvinf, Problem Solving Inventory,
Çoklu Zekâ Kuramy, Geleneksel Yöntem (Komut Yöntemi), Bili?sel Alan, Duyu?sal Alan, Devini?sel Alan
Web tabaly e?itim, etkile?imli web uygulamalary, PHP, GD, Mantyk devreleri
Synyf ö?retmeni adaylary, Powerpoint sunulary, nitel ara?tyrma, ö?retme, ö?renme
Neuro Linguistic Programming (NLP), Communication, ,
Middle Age, Old Age, Nutrition Habit, ,
MUSIC, DICTATE, COOPERATIVE, MUSICAL HEARING, TRAINING METHOD
Ballot papers, Election, Candidate, Political Communication, Visual Image
Vocational and technical high school, module, modular teaching approach, individual learning, student
Çevreci Tüketim,Yeşil Pazarlama,Çevre Duyarlılığı,Enerji Verimliliği,Tüketim Tercihi
Psychological birth order, actual birth order, parental bonding, parenting styles, preschool student teachers
Çevre Eğitimi, Tutum, Biyoloji, Öğretmen Adayları
CLASSROOM TEACHER, CLASSROOM MANAGEMENT, CLASSROOM MANAGEMENT MODELS, CLASSROOM, TEACHER
Tema, ?ahys Kadrosu, Mizah Unsurlary, Zaman, Dil ve Anlatym
Individual differences, epistemological beliefs, student teacher, teacher education, academic success
Teknoloji Algısı, Teknoloji Entegrasyonu, İlköğretim Öğrencileri, Bilgisayar Kullanımı, Akademik Başarı
DYSLEKSY, AKICILIK, B?REYSELLE?TYRYLMY? OKUMA PROGRAMI, HECE Ö?RETYMY, OKUMA
Capoeta Trutta, Meat Yield, Keban Dam Lake, Karakaya Dam Lake, Atatürk Dam Lake
Basidiomycota, Agaricus bitorquis, propolis, tohumluk misel
MÜZYK, KURULU?, MÜZYK E?YTYMY, TANZYMAT, BATILILA?MA
Webquest, Cooperative learning, Mathematics Teaching, Achievement, EXPERİMENTAL STUDY
Kadyn, aile, kültür, destan, Orhon
Technology Perception, Technology Integration, Junior High School Students, Computer Use, Academic Achievement
POPÜLER MÜZYK, POPÜLER KÜLTÜR, Ö?RENCY, ÜNYVERSYTE, SOSYALLE?ME
Mathematics Curriculum, Learning-teaching Period, Constructive Approach, Mathematics Teacher, TEACHERS' OPYNYONS
TAS-23, Borrowing Costs, Capitalisation, Accounting Methods, NONE
Cotton Oil, Kerosene, Biodiesel, Alternative Fuels, ,
K-Means, Informatics, Basic Computer Education, Algoritm, Education
Project-Based Learning, Instructional Design, Process Evaluation, Group Working, Constructivist Learning Environment
Bilgi Toplumu,Öğretmen Adayı,Yaşam Boyu Öğrenme,Öğretmen Yetiştirme,Bilgi Okuryazarlığı
Lernanthropus, Dicentrarchus, the Black Sea, Turkey, cultured sea bass
Sinema Filmi, Film Afi?i, Film Tercihi, Afi?in Be?enilmesi, Grafik Tasarym
Computer-aided education, Geometry teaching, teaching the area of quadrilateral areas, traditional education methods, Hypothesys Tests
Chemistry Education, Chemistry Laboratory, Chemistry, Anxiety Over Laboratories, Teaching Candidates
Attitude scale, Music lesson, Secondary school, Attitude, Validity, reliability
Yaratıcılık inancı, fen öğretmen adayları , zeka, ,
Müller – Rusch violin method, Turkish music, Violin education, Beginnig violin education, Music education
Eğitsel İnternet Kullanımı, Öz-Yeterlik, İlköğretim Matematik Öğretmen Adayı, Cinsiyet Farkı, İnternet Kullanım Süresi
Thiosemicarbazone, metal complex, serum, amino acid, rat
Web Ortamları, Ödev, Motivasyon, Geribildirim, Ödev Değerlendirmesi
Social Science Education, Social Science Program, Curriculum Development, Curriculum Evaluation, Primary School Programs
education system, aims, individual type, educational inspection, evaluation
SYYASAL REKLAM, ADAY MERKEZLY REKLAM, YEREL SEÇYMLER, ELAZI?, GÖSTERGEBYLYM
A.ALY, Poems for Children, Forma, Content, Analysis
Teacher Candidates, Art, Education, Metaphor, Metaphor Analysis
Environment, Society, Society Of Hunter-Gatherer, Society Of Agriculture, Society Of Industrial, Environment Problems
Ykili toplayycylar, Maliyet, Ba?arym, FPGA, VHDL
Veri Tabany Pazarlama, Pazarlama Veri Tabany, Mü?teri Veri Tabany, Veri Tabany Tasarymy, Yli?kisel Veri Tabany
POLITICAL ADVERTISING, PROPAGANDA, POWER, IDEOLOGY, REPRODUCTION
Boy-Ağırlık İlişkisi, Lesepsiyen Balık, Türkiye De, ,
Kent, Kentlesme, Saglikli Kentlesme, Kaçak Yapilasma, Gecekondu
MUSIC, EDUCATION, PIANO LESSON, ATTITUDE SCALE, ATTITUDE
EVLYLYK, EVLENME, EVLYLYK AMAÇLI TANI?MA BYÇYMLERY, E? SEÇYMY, EVLYLYK PROGRAMLARI
Poliklorlu bifeniller, kabuklu su ürünleri, birikim, sucul organizma,Balık
Mathematics Education, Primary Mathematics Education, Articles of Misconcept in Mathematics, Review Literature, Conception
YNTERNET, TUTUM, SPOR, LYSE, Ö?RENCY
Küme Değerli Dönüşüm, Radyal Koni, Radyal Epitürev, Radyal Türev, Radyal
Talent Selection, 30 m. Speed Running , 8 Running, ,
TEACHER COMMUNICATION, TEACHER INTERACTION, COMMUNICATION, CANDIDATE TEACHER, TEACHER EDUCATION
Türkçe Öğretmenliği, Öğretmen Eğitimi, Öğretmenlik Mesleği, Tutum ve Algılar, Meslek Tercihi
Physic, Chemistry, Biology, Course Books, Teacher, ,
Science laboratory, Pre -and post-laboratory discussion, Scientific process skills, Guided-inquiry, Pre-service teachers
Science Education, Concept Education, Misconception, Conceptual Change Texts, Conceptual Change
Adobe, Ground marble, Clay ratio, Adobe, Ground marble
Ö?RETMEN YLETY?YMY, Ö?RETMEN ETKYLE?YMY, YLETY?YM, Ö?RETMEN ADAYI, Ö?RETMEN E?YTYMY
Öğretmen Adayları,Fen Laboratuvarı,Müfredat,Teknoloji,Fen
Değerlendirme, Bilgisayar Destekli Değerlendirme, Bilgisayar Temelli Test, Bilgisayarla Test, Bilgisayar Destekli Eğitim
Çocuk, Görme, Ymge, Resim, Sanat e?itimi
RESPONSIBILITY FOR STUDENT ACHIEVEMENT, TEACHERS' EFFICACY, TEACHER, GENDER, E?YTYM
Synyf ö?retmeni adaylary, ö?renci görü?leri, etkinlik temelli çaly?ma, çevre e?itimi, arazi çaly?masy
MUSYC, ORGANYZATYONS, MUSYC EDUCATYON, ADMYNYSTRATYVE REFORMS, WESTERNYZATYON
PRESCHOOL CHYLDREN, BEHAVIORAL PROBLEMS, PRESCHOOL INSTITUTIONS, CHILD'S BIRTH ORDER, NUMBER OF SIBLINGS
Spor, İşletme, İnsan Kaynakları, Planlama, Yönetim
Muslim, Order, Prohibition, great offence Sinner, infidelity
SCHOOL CULTURE, TEAM WORK, TEAM LEADERSHIP, ELEMENTARY SCHOOL, LEADERSHIP
Mardin, Armenian, Surp Kevork Armenian Church, Church, structural cracks
GÜÇ SİSTEMLERİ, DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ, ENERJİ KALİTESİ,
Macroeconomics, Regional Planning, Regional Development, Development Plans, Turkey
NATURE OF SCIENCE, HISTORY OF SCIENCE, SCIENTIFIC KNOWLEDGE, TEACHING OF NATURE OF SCIENCE, SCIENCE
Education, Intellegence, Multiple Intelligences, C, ,
Sanat Eğitimi, Ambalaj Tasarımı, Grafik Tasarım, Eskiz, Kritik
Küreselleşme, Avrupa Birliği, Göç, Coğrafya, Adıyaman Halkı
EXPECTATION, SATISFACTION, STUDENT, EXPECTATION AND SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS, PRIMARY EDUCATION
Materialism, Materialistic Values, Consumption, University Students, Gender
TMS-23, Borçlanma Maliyeti, Aktifleştirme, Muhasebeleştirme Yöntemleri, YOK
Music education, music teacher education, state-trait anxiety, music special aptitude test, music teacher potential candidate
Alkol ve sigara kullanımı, üniversite öğrencileri, spora katılım, sporda güdüleme,
Shrimp, Squid, Histamine, TVB-N, TBA
ComputingMilieux_THECOMPUTINGPROFESSION
Okul Öncesi Eğitim, Gezici Anaokulu Projesi, Sınıf İçi Etkinlik Düzeyi, Okul Başarısı, Kişisel-Sosyal Beceriler
Stres, Stresle başa çıkma, Öğretmen adayı, KPSS, Üniversite
DynEd, ELT, CALL, Blended learning, Brain-based Learning
CO?RAFYA DERSY, TUTUM, TUTUM ÖLÇE?Y, GEÇERLYK, GÜNENYRLYK
MARRIAGE, TO GET MARRIED, FORMATS TO MEET FOR MARRIAGE, CHOISE OF SPOUSE, MARRIAGE PROGRAMS
Takviyelendirilmi? polyamid 6, Cam elyaf, Aky? özellikleri, Ergiyik aky? indisi, Termoplastik malzemeler
PLC Education, Web Based Education, Internet, Macromedia Flash, Database
Bilgi okuryazarly?y, ö?retmen adaylary, e?itim fakültesi, bilgiye ula?ma, bilgiyi de?erlendirme
?iddet, Aile içi ?iddet, Kyzlara yönelik ?iddet, Aile içi ?iddet nedenleri, Üniversite ö?rencileri
Ylkö?retim, 5. Synyf Ö?rencileri., Sosyal Bilgiler, Metafor, Yçerik Analizi
Bilgisayar Destekli E?itim (BDE), tutum, ö?retmen, cinsiyet, deneyim
Populasyon tahminleri, Markalama, Etiketleme, Markalama-tekrar yakalama, Balıkçılık
Kitchen Design, Kitchen, Kitchen Placement, Organization, Regular Kitchen
Strateji, Stratejik yönetim, Stratejik Bilinç, Stratejik Yönetim Farkyndaly?y, KOBY'lerin Stratejikli?i
Ylk kez cezaevine giren suçlular, Çok kez cezaevine giren suçlular, Suçlularyn profili, Mükerrerli, Cezaevi
Curriculum development, Primary school, Primary education programme, Teacher training, Classroom teachers
2005, Ö?RETYM PROGRAMLARI, YLKÖ?RETYM BYRYNCY KADEME, MATEMATYK, DE?ERLENDYRME
Science, teacher candidates, metaphor, metaphors on the concept of "science", metaphors on the "elementary science teacher"
Teamwork, group study, student achievement, engagement, peer evaluation
Village institutes, graduates of village institute, student to student communication, teacher to student communication, administrator to student communication
Müzik eğitimi, müzik öğretmenliği, sürekli-durumluk kaygı, müzik özel yetenek sınavı, müzik öğretmeni aday adayı
Serbest zaman, Beden e?itimi ö?retmeni, Ö?renmeye ili?kin tutumlar, Serbest zaman de?erlendirmesi, Ylkö?retim
TURKISH HISTORY OF ENGINEERING, ENGINEERING IDEOLOGY, CONSTRUCTION OF DEVELOPED COUNTRY, ENGINEERING EDUCATION, NON-WESTERN MODERNITY
Türkçe E?itimi, Tiyatro ve Drama E?itimi, Tiyatro ve Drama Uygulamalary, Alan E?itimi, Türkçe E?itimi Programy
Müzik Öğretmeni Adayları, Piyano Dersi, Öğrenme Yaklaşımları Düzeyi, Derin Öğrenme Yaklaşımı, Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı
Eurofit tests, Soccer, Physical Fitness, sport, educatyon
creative beliefs , Science teacher candidates, in, ,
Okuma yazma, Ylk okuma yazma, Synyf Ö?retmeni, Ö?retim, Ö?retmen
Science Issues, Resources Utilized, Student,School, Interested In Science, PISA 2006 Student Questionnaire
Spor, Beden Eğitimi Öğretmeni, Spor Lisesi, Gençlik, Lise
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ, ÖĞRETMEN ADAYLARI, FEN EĞİTİMİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
İki Değişkenli FGM Dağılımları, Birliktelik Parametresi, Kabul Edilebilir Sınır, Pozitif Kadran Bağımlılık, Pearson Korelasyon Katsayısı
ANALYZ, LYSANSÜSTÜ TEZLER, PYYANO, PYYANO LYTERATÜRÜ, PYYANO E?YTYMY
Sinir Dili Programlama (SDP), İletişim, Eğitim Yön, ,
Scorbor ER V plus, Lego, Service, Drink, Automation
Krom eldesi, Ters ozmoz, Membran,
Gerçekçilik ve Do?alcylyk, Kentle?me, Chicago, Determinizm, Ruhsal ve Toplumsal Sorunlar
Computer Based Geometry Teaching, Geometry Teaching for Hearing Disabled Students, Euclidean Reality, Dynamic Geometry Software, Van Hiele Geometric Thinking Levels
Eğitim Yazılımı, Eğitim Yazılımı Değerlendirme, Eğitim Yazılımı Seçme, Web Sitesi, Web Sitesi Geliştirme
dsPIC, dsPIC30F4013, dsPIC development set, PBL, MicroC
Ynfluenza A Virüsü (H1N1–2009), Gebelik, Postpartum Dönem, Emzirme, Korunma Yollary
Uzaktan eğitim, ders tasarımı, karma öğrenme, ADDIE öğretim tasarımı modeli, uzaktan eğitimde ders tasarımı
Hilâlî-i Çağatayî, Mesnevi, Şâh u Dervîş,, ,
insan, hak, insan haklary, Ynsan Haklary Evrensel Beyannamesi, evrensel
MOBILE PHONE, UNIVERSITY STUDENTS, INCOME ELASTICITY, CONSUMPTION EXPENDITURES, TELECOMMUNICATION MARKET
Electromyography, Short time fourier transform, Continuous wavelet transform, Neuromuscular disorders, Signal processing
Boiling, Vaporization, Vapor Pressure, Boiling Point, Science Education
İlköğretim Web Siteleri, Öğrenci, İçerik, İnternet, Kullanılabilirlik
Karışım Özellikleri, Beton, Çimento, Agrega, Karışım Hesapları
Öğretmen Adayı, Sınıf Yönetimi, Etkili Sınıf Yönet, ,
Maturidi, Ashary, Mu'tazelah, Power, Offer
The Determinants Of FDI, Foreign Direct Investment, Transition Economies, The Developing Countries, Panel Data Analysis
AVRUPA BYRLY?Y, TÜRKYYE, SINIF Ö?RETMENY, ADAY Ö?RETMEN, TUTUM
Aile, Çocuklar, Spor, Fiziksel Aktivite, Spora Katylym
Bilimin Doğası, Fen Öğretimi, Cinsiyet Farlılıklar, ,
C.J.Andersen, Instrument education, Flute education, Etude, Tongue technics
Computer Experience, Mathematics
Pre-Service Teachers
Gender Difference
Education Program
Education, Instruction, Instructor, Video, Computer
AW(k)-TYPYNDE E?RY, null Bertrand E?RYLERY, MYNKOWSKY UZAY, LYGHTLYKE E?RY, E?RYLYK
Kuantum Fizi?i Ö?retimi, Schrödinger Dalgasy, Belirsizlik Ylkesi, Kavram Yanylgysy, Hibrit Ö?retim
PLASTIC PRODUCTS, COST, MOLD, MANUFACTURING, PRODUCTION
Educational Software, Educational Software Evaluation, Educational Software Selection, Website, Developing Website
Bili?im Teknolojisi Dersi, ECDL Sertifika Programy, Bilgisayarda Yazy Yazma Becerisi, Bili?im Teknolojileri Dersi Ö?retim Programy, Kazanymlar
Exercise, Football, Adölescent, lipid profile, lipoprotein
Tek tarafly dudak-damak yaryklary, Nazal ?ekillendirme, Alveoler ?ekillendirme, Beslenme Pla?y, Preoperatif Ortopedik tedavi
Yeniçağa Gölü,Balıkçılık,Populasyon Yapısı,Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetimi,Bolu
Sosyal ağ siteleri, Eğitim, Yönetici, Öğretmen, İşlevsellik
Ridge regression, Least squares, Multicollinearity, Multiple linear regression, Hydroelectric energy
YA? AYRIMCILI?I, ALGILAR, TUTUMLAR, YA?LILAR, TOPLUMSAL CYNSYYET
DIABETES, POMEGRANATE FLOWER, SERUM, PUNYCA GRANATUM, HOMOCYSTEYNE
Physical Education, Elementary Schools, Teacher's Guide Book, Classroom Teachers, New Education Program
Mathematics Education, Mathematical Power, Planning of Education and Instruction Process, Learning Environment, Problem Solving
Matematik eğitimi, düşük başarı, öğrenme güçlüğü, ,
YAZMA, YAZILI ANLATIM, YAZMA KAYGISI, TÜRKÇE Ö?RETYMY, YAZMA Ö?RETYMY
Beşinci Mertebeden Kdv Denklemi, (3+1) Boyutlu Burgers Denklemi, Doğrudan Cebirsel Metot, Kompleks Çözümler, Seyahat Eden Dalga Çözümleri
Resveratrol, Potasyum bromat, Dalak, Kolesterol, α-tokoferol
Ankara Eyaleti, Konur Kazası, Temettüat Defteri, Mesleki Yapılanma, Gelir
Oyunlastirma, Problem Çözme, Matematige Karsi Tutum, TUTUM, MATEMATIK DERSINI OYUNLASTIRMA
Synyf Ö?retmeni Adaylary, Matematik Ö?retimi, Matematik Öz-Yeterlik Algysy, Ö?retmenlerin Öz-Yeterlik Ynançlary, Ö?retmen E?itimi Programlary
Takym, Takym Olu?turmak, Takym Yönetimi, Takymlarda Farklylyklar, Takymda Yleti?im
Gender, Gender Differences, Color, Emotional responses, Color Preferences
Davrany? yönetimi, anlat-göster-yap, ses kontrolü, genel anestezi, pedodonti
Ortaöğretim Öğrencileri, Müzik Eğitimi, Müzik Dersi, Tutum, Akademik Başarı
Bilgisayar Deneyimi, Matematik, Aday Ö?retmen, Cinsiyet Farklyly?y, E?itim Programy
Beslenme, Beden Eğitimi, Beslenme Bilgi Düzeyi, Alışkanlık, Alışkanlık, Spor
Physics Education, Special Education,Blind Students,Wave Concept
Matematiksel Bilgi, İşitme Engelliler, Matematik Öğretimi Araştırmaları, İşitme Engellile Engelli Öğrenci, Dengeli Matematik Öğretimi
Eğitim, Spor Eğitimi, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Çağı
Geographical factors, Environment Education., Simav River, water pollution, environmental pollution
Traveller, Travel Records, Asia Minor, Anatolia, Anatolian People
provincial of directors, job satisfaction, organizational commitment,
Iconoclasm, Revolutionary Art, Conceptual Art, Environment, Simulation
Science education, Astronomical phenomena, Primary school students' conceptions, Misconceptions, PHYSICS education
Tanh Fonksiyon Metodu, Riccati Denklemi, Shallow W, ,
Reading Comprehension Strategy, Reading, Attitude,
Scots Pine, Heat treatment, Modulus of rupture, Modulus of elasticity
Human Resources, Career Planning, Compensation, Compensation Management, Career Management
Ridge regresyon, En küçük kareler, Çoklu ba?lanty, Çoklu lineer regresyon, Hidroelektrik enerji
Political Information, Communication Vehicles and Methods, 29 March 2009 Local Elections, Voter, Konya
Crank Shaft Main Bearing Metarial, Powder Spray, WEAR, -,
Turkish Lesson, Students Exercise Book, Acquisition, Grammar, Activity
Epistemology, Qualities of Teacher, Education, The Epistemologic Understanding of Pre-Teachers, TEACHER EDUCATYON
Ö?renme Güçlü?ü, Küçük ?arkylar, Müzik Ö?retimi, A ve E Harfleri, Okuma Yazma Ö?retimi
Güreş, Kıtalar, Madalya, FILA, Olimpiyat Oyunları, ,
Ylkö?retim, Ö?retmen, Veli, Algy, Kavram Analizi
Taekwondo, Taekwondo and Sport, Taekwondo and Fair Play, Effects of Taekwondo, Taekwondo and Leisure Time
EUROPEAN UNION, TURKEY, ELEMENTARY SCHOOL TEACHER, PRE-SERVYCE YEACHER, ATTITUDE
GEOGRAPHY, PORTFOLIO, PORTFOLIO IN GEOGRAPHY LESSON, SECONDARY EDUCATION, STUDENT'S VIEWS
Alfabe, Mustafa Kemal Atatürk, Falih Ryfky Atay, harf inkylaby, de?i?im
Mesleki ve Teknik E?itim, Uygulama Dersleri, Verimlilik, Bilgisayar Programcyly?y E?itimi, Temel Olanaklar
Bartın,Freesia x hybrida,Noctua comes,Zarar,Biyoloji
Concept Analyzing, Concept Teaching, Concept Acquisition, Culture, Learning Culture
Organisational Citizenship Behaviour, Organisational Cynism, Primary Schools, PRIMARY SCHOOL TEACHERS, CORRELATIONAL RESEARCH
ACHIEVEMENT, MOTIVATION, ACHIEVEMENT FOCUSED MOTIVATION, SCALE, FACULTY OF EDUCATION
Special Ability Exam, GENERAL POYNT AVERAGE, Academic Achievement Scores, ÖSS scores, STUDENT
Undergraduate Music Education, Classroom Teaching Music Syllabus, Music, Music Education, Music Traininig Programme
MATEMATYK Ö?RETYMY, ÜRÜN DOSYASI, ÖZ DÜZENLEME BECERYLERY, ALTERNATYF DE?ERLENDYRME, DE?ERLENDYRME
Resveratrol, potasyum bromat, akci?er, böbrek, karaci?er
Primary Education, Teacher Education, , ,
P. eryngii var. ferulae, misel, tohumluk misel, Ferulae sp., Mantar
Geleneksel typ, geleneksel do?um yardymcylary, do?um, do?uma yardym, ebe
ISCCS, confirmatory factor analysis, Turkish version, coping with stress, sport
Zorbalık, ilköğretim okulları, cinsiyet, sınıf düz, ,
ÖLÇME DE?ERLENDYRME, OKURYAZARLIK, ENVANTER, Ö?RETMEN YETERLYKLERY, PSYKOMETRYK ÖZELLYK
Proje Tabanlı Öğrenme, Problem Tabanlı Öğrenme, Program Geliştirme,
the novel Fatih-Harbiye, literature sociology, change, IDENTYTY, PEYAMY SAFA
Nörlund toplanabilirliği, Genelleştirilmiş Nörlund Toplanabilirliği, Cesaro toplanabilirliği, Fourier Serileri, Türev serileri
Volleyball, Playing position, Physical Characteristic, Somatotype, Anthropometry
Okuma Eğitimi, Okumaya Yönelik Tutumlar, Ölçek Geliştirme, İlköğretim, Öğrenci
Bâkî, kaside, dilek, tegazzül, fahriye
Öğretim Materyali, Materyal Tasarımı, Fen Eğitimi, Web Tabanlı Öğretim, Doğal Süreçler
Çevre E?itimi, Ö?retmen E?itimi, Genel Çevresel Kaygy Düzeyi, Özel Çevresel Kaygy Düzeyi, Bili?im Teknolojisi
Ingilizce dersi, Çoklu Zeka Kurami, Ingilizce dersine yönelik tutum, Ingilizce dersinde basari/erisi düzeyi, ögrenme-ögretme süreci
Osmanlı Düşüncesi, Modernleşme, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Tabiat Felsefesi
Ö?retim Stili, Ylkö?retim, Demografik özellikler, Ki?isel model, Kolayla?tyrycy model
Colonialism, The Colonial Literature, The Other, Racism, Deconstructionism
Media Consuming, Youth Culture, Other Turkey, Rece, ,
Solar Energy, Solar Tracking System, Two Axis Tracking, PLC Controlled System, Alternative Energy
Child Rearing Attitudes, Perception of Parental Behaviours, Young Adults, Attitudes, Behaviours
Rope Training, Weighted Rope, Body Fat Percentage, ,
Carp, Carp, Cyprinus Carpio, Pituarity Extract Injection, Correlations, Sperm Characteristics
TÜRKYYE MÜHENDYSLYK TARYHY, MUHENDYSLYK YDEOLOJYSY, BAYINDIR ÜLKENYN YN?ASI, MÜHENDYSLYK E?YTYMY, BATI-DI?I MODERNLE?ME
Lathyrus nissolia L, POLLEN, MORPHOLOGY, FABACEAE, ANATOMY
MATEMATYK, SÜREKLYLYK, KAVRAM YANILGISI, 12.SINIF, Ö?RENCY
Olusturmacilik, Dogrudan Ögretim, Andragoji, Yetiskin Egitimi, Hizmet-içi Egitim
DynEd, Yngilizce Dil Ö?renimi, Bilgisayar Destekli Dil Ö?renimi, Karma Ö?renme, Beyin Temelli Ö?renme
Motivation, Impetus, Instrument Education, Music Education, Art Education
Curriculum, Curriculum development, Curriculum beliefs, Pre-service teachers
Zaman yönetimi, akademik ba?ary, ö?renci, cinsiyet, ya?
Balık, Paraziter Balık Hastalıkları, İlaç, Tedavi, ,
Futbol, Antrenman, Beceri, Tercih Edilmeyen Bacak, ,
Values, Value Preferences, Teacher Candidates, Social Value, Primary School Teacher
Enterobacteriaceae, Plazmid, ÇAD, Antibiyotik, E. coli
Co?rafya Dersi, Tutum, Co?rafya Dersine Yönelik Tutumlar, Sosyal Bilgiler, Ö?retmen Adaylary
Tilapia nilotica, Mısır gluteni, Büyüme performans, ,
Yaratıcılık, Yaratıcılık Eğitimi, Matematik Öğreti, ,
Okul Öncesi, Ebeveyn Öz Yeterlilik, Çocuk Yetiştirme, Aşırı Koruyucu Tutum, Baskıcı ve Disipliner Tutum
Okulöncesi Ritim E?itimi, Ritmik Bellek, Ritmik Algy, Ritmik Uygulama, Müzik e?itimi
Wrestling, assertiveness level, east and South-east of summer games, 13-17 years, wrestlers
Video Security, Video Coding, Mpeg,, ,
Performance Appraisal Technique, 360 Degree Feedback Acceptance, Acceptance of Feedback, Performance, Appraisal
Reflective Language Teaching,Diary Keeping,Introspective Research,Teacher Education,Student’s Perceptions
Financial Derivatives, Derivative Products, Financial Crisis, Risk Management, Financial Derivatives and Risk Management
Macedonian Turks, Customs, Traditions, Wedding and Wedding Ceremony
YEŞİL REKLâM, DOĞA, MODERN, MİT, GÖSTERGEBİLİM
Anlamsal Web, Ynsan Bilgisayar Etkile?imi, Ö?renme nesnesi, Synyflama, Üstveri
BYLY?ÜSTÜ, BYLY?ÜSTÜ OKUMA STRATEJYLERY, PRAGMATYK VE ANALYTYK STRATEJYLER, YAZILI ANLATIM, YLKÖ?RETYM Ö?RETMEN ADAYLARI
FEEDBACK, FEEDBACK IN INSTRUCTION, VALUE OF FEEDBACK, REQUIREMENT OF FEEDBACK, QUALITY OF FEEDBACK
Türev Ürünler, Finansal Türevler, Finansal Kriz, Risk Yönetimi, Türev Ürünler ve Risk Yönetimi
Nutrition, Physical Education, Level of Nutrition Knowledge, Habit, Sports
Influenza A Virus (H1N1–2009), Pregnancy, Postpartum Period, Breast-Feeding, Protection Methods
Beliefs, Language Learning, BALLI, Gender Variables, Language Learning
Anatolian High Schools for Fine Arts College, Painting, Art Education, Design, Theory
preschool, childhood activities, physical education, Teacher, kinder garden
Enterprise, Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial Process, Risk
Cinsiyet Rol Algysy, Eril Cinsiyet Rol Algysy, Di?il Cinsiyet Rol Algysy, Oyuncak Tercihleri, Akran Etkile?imleri
Ziya Gökalp, Siyaset, Devlet, Seçkinler, Toplum
WOMEN ASSOCIATIONS, VIOLENCE, CEDAW, TRADITIONAL GENDER ROLES, CIVIL SOCIETY
Music Education, Art Education, Puberty, Adolescence Problems, Negative Behaviours
Fen, aday ö?retmenler, metafor, "fen" kavramyna yönelik metaforlar, fen ve teknoloji ö?retmeni kavramy metaforu
Islam, Ottoman, Penal Codes, Bribery, Shari'a Cour, ,
Kadyn, Kadyn Ara?tyrmalary, Türkiye'de Kadyn, Kadyn Konulu Tezler, Kadyn Sorunlary
Geometry, Sub-Learning Field, Interaction, Communication In-Class, Primary School
COMMUCATION, COMMUNYCATION INTERPERSONAL, BODY LANGUAGE, PUBLIC RELATIONS, COMMUNICATION STUDYS
Anatolian Fine Arts High School, Violin Education, Learning Strategies, Elaboration Strategy, LEARNING VIOLIN
Yapay Sinir Ağları, Regresyon tekniği, Beton, Basınç Dayanımı, kırmataş kalker agregası
Turkish Language Teaching, Teacher Training, Teaching Professions, Attitudes and Perceptions, Choice of Profession
Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretmen, İlköğretim, EğitiM, Öğrenci
Metaphor, Fine Arts, Art Education, Fine Arts Teachers, Fine Arts Lesson
Bark Beetles,Predators,Parasites,Picea orientalis,Turkey
Mesleki ve teknik ortaö?retim, modül, modüler ö?retim yakla?ymy, bireysel ö?renme, ö?renci
ATRP, STİREN, TERMAL DEGRADASYON, DSC, GC-MS
Granger causality test, Johansen cointegration analysis, Twin Deficit, Budget Deficit, Current Deficit
Ornament, Western Music, Baroque Period, Development Process, Playing Form
Analiz, Kompleks, Fonksiyon, Holomorf (Analitik), Denklemler
Jane Austen, 19.Yüzyıl Edebiyatı, Feminizm, ,
Pre-service class teachers, Class management, Intervention style, Misbehaviors, Leadership styles
Counseling, Guidance Services, Elementary Education, Student, MANOVA
Orta Yaş, Yaşlılık, Beslenme Alışkanlığı, ,
Laboratuvar, Radyasyon, İzleme, ,
Stroke Length, Stroke Frequency, Crawl Swimming, Performance, Swimmer
Peyami Safa, Novel, Turkish Literature, Psychology, Psychological Novel
SCIENCE EDUCATION, MASTER, PHD, EXAMINING THESIS, TRENDS OF SCIENCE EDUCATION
Lisans Müzik E?itimi, Synyf Ö?retmenli?i Müzik Programy, Müzik, Müzik E?itimi, Müzik Ö?retimi Programy
Müzikal terimler, Çalma teknikleri, Piyano eğitimi, Nüans, Bilişsel düzey
Municipalities, Public Relations, Web, Content analysis, Public management
Teacher, Life Satisfaction, Region, Social Activity, Type of Location
Web siteleri, e-ögrenme, uzaktan egitim, içerik gelistirme, egitim teknolojisi
Hazar Lake, Alburnus heckeli, Comparative Age Determination, Otolith, Scale
Computer, Computer Assisted Education, Information Technology Class, Information Technology Formative Teachers, Computer Training
Noel, Paskalya, Almanya'da Dini Bayramlar,
İbn Sina, Mevlana, Aşk, Varlık, Olgunlaşma, ,
Construction Technicians Education, Conference, Seminar, Occupational Development, Social and Cultural Development
sendika, sendikasyzla?ma, sendikasyzla?tyrma, i?çi sendikalary, sendikal hareket
TEACHER EDUCATION, TEACHER EDUCATION PROGRAMS, PROSPECTIVE STUDENTS ATTITUDE, SECONDARY EDUCATYON, ATTITUDE
Lisansüstü Eğitim, Lisansüstü Tez, Rekreasyon, Boş Zaman, Serbest Zaman
Teacher Education, Classroom teacher, Teacher characteristics, Constructivism, COnstructivist environment
Polis, Kültür, Alt Kültür, Kültür, Karar Alma, Organizasyon
Indecisiveness, Decision-Making, Personal Indecisiveness, Decision-Making Skills, Level of Indecisiveness
Diesel engine, preheating, rapeseed oil, emissions, biofuels
Asfalt Betonu, Bitüm Yüzdesi, Tahmin Modeli, BİNDER TABAKASI, MARSHALL METOT
BOW TECHNICS, STACCATO, MARTELé, VIOLIN, MUSIC EDUCATION
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Keman e?itimi, Ö?renme Stratejileri, Anlamlandyrma Stratejisi, KEMAN Ö?RENME
Değişim, Değişim Mühendisliği, Süreç Yenileme, ,
YLETY?YM, KY?YLERARASI YLETY?YM, BEDEN DYLY, HALKLA YLY?KYLER, YLETY?YM ÇALI?MALARI
Computer Education, Students' Attitude, Attitude Towards Computer, Computer Attitude Scale, Gender School Location
Elementary school teachers, Change, Resistance to change, resistance scale, Resistance scale to change against
PRINTMAKING, GRAPHIC ARTS, GRAPHIC DESIGN, GRAPHIC, ART
Rhythmic Education in Preschool, Rhythmic Memorie, Rhythmic Sense, Rhythmic Practice, Music Education
Addiction, Automobile, Social Life, Transportation
Teaching History, Teaching Ancient History, Teaching Ancient Turkish History, History Teacher, History textbooks
Anaerobik Performans, Vücut Kompozisyonu, Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Da?cylar
ANTRENÖR, HENTBOL, ANTRENÖR NİTELİKLERİ, MÜSABAKA YÖNETİMİ, İLETİŞİM
Internet, Virtual Relationships, Family, Communica, ,
Piyano E?itimi, Piyano Ö?renme, Üst Düzey Dü?ünme, Yansytycy Dü?ünme, Yansytycy Dü?ünme Etkinlikleri
Movie, Movie Poster, Film Choices, Likeability of Poster, Graphic Design
Özel yetenek synavy, Genel not ortalamasy, AKADEMYK BA?ARI PUANI, ÖSS PUANI, Ö?RENCY
Solid Geometry, Projection, Dynamic Geometry Software, Cabri 3D, Worksheet
Dual Sayılar, Dual Vektörler, Dual Fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler, Lineer Diferansiyel Denklem
Health, Nutrition, Food Consumption, Nutrition Habits, Smoking
Atatürk ve Ziya Pa?a Bulvary, Kent Kimli?i, Kent Esteti?i, Kentsel Dy? Mekan, Kent Donaty Elemanlary
The Fractional Nonlinear Partial Differential Equation, Equation, The Fractional RLW Burgers Equation, The Fractional CRW Equation, Kudryashov Method, Nonlinear Partial Differential Equation
Biyodizel, Dizel Motor, Alternatif Yakıt, Egzoz Em, ,
Web based education, interactive web applications, PHP, GD, Logic Circuits
E?itim, Çocuk Tiyatrosu, Ysmail Hakky Baltacyo?lu, Okul Tiyatrosu, Öz Tiyatro
SYNEMA, FYLM, BELGESEL, GERÇEKLYK, SAHTE BELGESEL
Music, Education, Technique, Instrument Education, Flute Education
Reading, Reading Habits, Campaign, Student, Teacher
Karagöz, bildirişim, sembol, algı, kurgu
Müzik E?itimi, Müzik Ö?retmeni, Lisans Programy, Okul Deneyimi Dersi, Pedagojik Formasyon
Drama, Physics Education,
Public relations, Education, Curriculum, Pedagogy, Evaluation
Honey, Grape Pekmez, Antimicrobial Effect, Well Agar Method, Test Microorganisms
Matematik Eğitimi, Permütasyon, Probleme Dayalı Öğrenme, Matematik, Öğrenme
Sosyal Medya, Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Facebook, Twitter
Economic Development, Entrepreneurship, Innovation, Innovative Entrepreneurship, Value of Innovation
Public Relations, Pay Hospital, Public Relations in Hospitals, Service Policy, Kayseri
Enterobacteriaceae, Plasmid, MAR, Antibiotic, E. coli
Dumrul, Kurmaca, Azrail, Dede Korkut, Halk Bilimi
Fen ve Teknoloji,İşbirlikli Öğrenme,Jigsaw Tekniği,Başarı
Filler, mermer tozu, bulanık mantık, taze beton özellikleri, sertleşmiş beton özellikleri
Acipayam, Family Business, Chrome, Yahya Hayati Pasha, Historical Development
Fen E?itimi, Bilimsel Okuryazarlyk, Bilimin Do?asy, Bilimsel Bilginin Do?asy, Ö?retmen Görü?leri
Strasbourg Speech, The News Language, Media and Politics,
Fransız Kalmak, Strazburg Konuşması, Haber Dili, Medya ve Siyaset
Music education, music teacher education, perception of teaching profession, music special aptitude test, music teacher potential candidates
Entry Barriers to Market, Industrial Organization, Advertisement, Competition Authority, Marketing Strategy
Length-Weight Relationship, Lessepsian Fish, Turki, ,
Validity, Reliability, Health Promoting Schools, Education, Bursa
Polychlorinated biphenyls, fish, crustaceans, acumulation, aquatic organism
metafor, öğretmen, öğretmenlik mesleği, öğretmen adayları, Prizren Eğitim Fakültesi-Kosova
Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri, İkinci Yabancı Dil Fransızcanın Edinimi,
Distance Education, Web-Based Learning, E-Learning, Instructional Technologies, Education
Ses Eğitimi, Nicola Vaccai, Vaccai Metodu, Etüt, İçerik Analizi
Cost Warranty, Expenses After Sales, Accounting, Cost of Warranty Services, Financial Reporting Standards
Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmen, KPSS, Atanma, İstihdam
tutum, ö?retmenlik mesle?i, synyf ö?retmen adayy, ö?renme stratejileri,
Ba?laç, Edat, Dilsel Yapy, Kar?yla?tyrma, Tamlama
Portland Compose Cement, Fly Ash, Freeze-Thaw, Concrete, Durability
Existentialism, Cahit Sytky Tarancy, Turkish Poetry, Turkish Literature, Love
Sensory Evaluation, Texture, Seafood, ,
Education and sustainable development, eco schools, change management, school principalship, sustainable development
Bilişim teknolojileri öğretmenleri, Mesleki tatmin, Holland teorisi, Kariyer Seçimi, Eşitlik teorisi
Sınıf öğretmeni adayı, Yansıtıcı düşünme, Cinsiyet, Öğrenim türü, Sınıf düzeyi
Migration, Immigrant, Multiculturalism, Identity, The Other
Cyprinus carpio, krom, hematoloji, hematokrit, eritrosit sayysy
E?itim, Akademik ba?ary, Problem çözme becerisi, Pedagoji, Ortaö?retim fen ve matematik alan ö?retmenli?i
TEMSYL SYSTEMLERY, Y?YTSEL, GÖRSEL, KYNESTETYK, TUTUM
IMPRESSIONISM, NEW IMPRESSIONISM, POST IMPRESSIONISM, COLOR, LIGHT
Rekabet Avantajı, Rekabet Stratejileri, Kaynaklara Dayaly Yaklaşım, Pozisyon Yaklaşımı, Stratejik Yönetim
Örgütsel Adalet, Adalet Algysy, Ö?retmenler, Ylkö?retim, Adalet
Akran değerlendirme, sınıf öğretmenliği, bilgisayar öğretimi, öğretmen adayı, dereceli puanlama anahtarı
Çocuk Yeti?tirme Tutumlary, Algylanan Ana-Baba Davrany?lary, Genç Yeti?kinler, Tutum, Davrany?
School Leadership,Principals,Principalship,Successful Principals
BRENTANO, EHRENMOTIV, HEIDELBERGER ROMANTIK, RAHMENNOVELLE, WOLKSMÄRCHEN
Competitive Advantage, Competition Strategy, Resource Based Approach, Position Approach, Strategic Management
Fifth Order Kdv Equation, (3+1) Dimensional Burgers Equation, Direct Algebraic Method, Complex Solutions, Traveling Wave Solutions
DYL, KÜLTÜR, E?YTYM, YLY?KY, TOPLUM
Third-Order Dispersive Equations, Homotopy Perturbation Method, Partial Differential Equations, One- And Higher-Dimensional Spaces, Higher-Dimensional Spaces
E-Öğrenme, Tamamlayıcı eğitim, Destekleyici eğitim,
Çok Dilli Metinler, Çeviri, Çeviri Yöntemleri, Edebi Çeviri, Effi Briest
Life studies, elementary education, curriculum, values, parents
Probleme Dayalı Öğrenme, Matematik Eğitimi, Akadem, ,
E?itimde millîlik, Türk e?itim tarihi, E?itim sosyolojisi, II. Me?rutiyet, Millî Tâlim ve Tevriye Cemiyeti Mecmuasy
Halkla İlişkiler, Eğitim, Müfredat, Pedagoji, Değerlendirme
GEOMETRY EDUCATION, AREAS, ABSTRACT THINKING, RELATIONAL UNDERSTANDING, ISOMETRIC PAPER
Assertiveness, Physical Activity, University Students, COOPER, RATHUS
KOBY'lerde KKP, Web temelli yazylym geli?tirme, Satyn Alma Yönetimi, KOBY otomasyonu, Açyk kaynak kodlu yazylym
Soccer, Leg Strength, Vertical Jump, Flexibility, Anaerobic Power
Okul zorbalığı, Zorbalık ve Kültür, Okul Güvenliği, Okul, Öğrenci
Boundaries of fiction, Peter Ackroyd, A. S. Byatt, Chatterton, Possession
Taekwondo, Spor ve Taekwondo, Fair Play ve Taekwondo, Taekwondo'nun etkileri, Boş zaman
Postgraduate Education, Postgraduate Thesis, Recreation, Leisure Time, Free Time
Yapılandırmacı ögretim, cografya, cografya ögretimi, halk kültürü, halk kültürü ögretimi
Okul öncesi, E?itsel oyunlar, kaba motor geli?im, oyun, spor
Sen's Poverty Index, Gini Coefficient, Poverty Rate, Poverty Gap Rate, Poverty
Matematik Dersi Temel Becerileri, Drama, Yleti?im Becerileri, Problem Çözme, Akyl Yürütme
Visual Literacy, Secondary Education, Visuality, Physics Education, Optics
Seyfe Lake, Water Resources Management, Biodiversity, Conservation, Sustainability
Reading Instruction, Attitudes Toward Reading, Scale Development, Primary School, Student
University, University Students, Students' Problems, Curriculum, Instructor
SCIENTIFIC MODEL, MODEL, MODELLING, KIND OF MODELS, SCIENCE EDUCATION
Massively Multiplayer Online Games, Virtual Realitiy, İnternet Games, Nationalism, eRepublik
Epistemoloji, Ö?retmen Nitelikleri, E?itim, Ö?retmen Adaylarynyn Epistemolojik Anlayy?lary, Ö?RETMEN YETY?RYME
Strategy, Strategic Management, Sport Foundations, Strategic Plan, Strategic Management Legal
Cement, Hydration, Mineralogy, Trass, Surface Properties
İletim Hattı Arızaları, Ayrık Dalgacık Dönüşümü, O, ,
YAZMA, YAZMA VE ÖĞRENME, YAZMA AKTİVİTESİ, MATEMATİK EĞİTİMİ, YAZMA TÜRLERİ
Stres, ba?a çykma, ya?am çaty?masy, yapysal e?itlik modeli, Ö?RETMEN
Grup çalışması, öğrenci başarısı, öğrenci katılımı, akran değerlendirme, değerlendirme
Granger Nedensellik, Ticaret Hadleri, Yhracat Fiyat Endeksi, Reel Döviz Kuru, Koentegrasyon Analizi
View to Academic, Academic, Students, Education, Faculty
Problem Çözme Becerisi, Beden E?itimi, Ö?retmen, Beceri Düzeyi, Algylama
Yapı Maliyeti, Fonksiyonel Eleman Yöntemi, Regresyon Analizi, YAPI EĞİTİMİ, PROJE PLANLAMA
Early Intervention, Family-Centered Services, Youn, ,
Yazım hataları, Kavram öğrenme, Fen Bilgisi Öğretimi, Yanlış öğrenme, Dil öğrenme
E. coli, karaçalı suyu, koliform bakteri, mikrobiyolojik kalite, Salmonella sp
Fen ve teknoloji eğitimi, öz yeterlik inancı, öğretmen öz yeterliği, ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, FEN ÖĞRETİMİ
Penicillus capitatus, Chlorophyta,Muğla,Antalya
Kulaç Uzunluğu, Kulaç Sıklığı, Serbest Stil Yüzme, Performans, Yüzücü
Köy Enstitüleri, Köy Enstitüsü Mezunları, öğrenci-öğrenci iletişimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, yönetici-öğrenci iletişimi
Life satisfaction, Anxiety, Automatic thoughts, Candidate teacher, University student
School adjustment, ., social skills, school liking, cooperative participation, school avoidance
Bilişim teknolojileri dersi, Sınıf öğretmeni, Bilişim teknolojileri öğretmeni, Teknolojik yeterlik, Nitel araştırma
Karaagac Pond, Leslie Method, Fisheries Management, Population Size, Fish Fauna
Amerikan ?iiri, gizdökümcü ?air, pamuk prenses ve yedi cüceler, metinlerarasylyk, alymlama esteti?i
WRITING, WRITING APPREHENSION, WRITING AXIETY, TURKISH INSTRUCTON, TEACHING WRITING
Mathematics Teaching, Permutation, Problem-Based Learning, Mathematics, Learning
Müzik, Müzikle Terapi, Sınav Kaygısı, Lise, Lise Öğrencisi
Univalent Functions, Mathematics, Automorphisms Of Open Discs, Polynomials Fonctions, Analytic Fonctions
Propolis,Gökkuşağı Alabalığı,Oncorhynchus mykiss,Hematolojik Parametreler,İmmunostimulan
SES, SES EGITIMI, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LISESI, BIREYSEL SES EGITIMI, ÖGRETIM PROGRAMI
Powerpoint use in Geography Lesson, Secondary Education, Students' Views, Geography, Geography Education
Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, Trafik Eğitimi, Sürücü Eğitimi, Trafik Kazası
Sembol, Evrensel, Dil, Görsel, Sanatlar
Bağlılık, Örgütsel Bağlılık, Liderlik Dönüşümsel Liderlik, Dönüşümsel Liderlik, Eğitimde Dönüşümsel Liderlik
Fungal flora, Petri-Plak Metodu,Ev Dışı Hava,Alerji
Bilgisayar Destekli E?itim, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarym E?itimi, Grafik Tasarym, Grafik Tasarym E?itimi, Grafik
Sport, Basketball, Somatotype, Fat Pattern, ,
Wrestling, Training, Respiratory functions, VO2max, Coaching
Kerem, Asly, ?ah, Ke?i?, Ysfehan, Halep, Sofi, Saz, Gurbet, A?k
Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Müzik Eğitimi, Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar
Paid Teaching, employment for tuition, paid teachers, primary education, School Administrators
Construction Costs, Functional Entity Method, Regression Analysis, CONSTRUCTION EDUCATING, PROJECT PLANNİNG
Okuma, Okuma Alışkanlığı, Kampanya, Öğrenci, Öğretmen
Çokkültürlülük, Çokkültürlü Eğitim, Alman Eğitim Sistemi, Göçmen Eğitimi, Nitel Araştırma
Advertising Models, Rossiter & Percy Grid, Brand awareness, Laundry detergent advertise, Involvement
Professional Competence, Pre-service Teacher, Pedagogical Content Knowledge, Self-Efficacy, Structural Equation Modeling
Reactive powder concrete, pre-setting pressure, fibre, flexural strength, toughness
Maturidi, Eşari, Mutezile, Güç, Teklif
EMPATY, BA?ARI, CYNSYYET, SINIF, ALAN
Fremdsprachenunterricht, Zielsprache, Zielkultur, Nonverbal, Geste und Mimik
Vocational and Technical Education, Application Courses, Efficiency, Education of Computer Programmer, Basic Facilities
Strategy, Strategic Management, Strategic Consciousness, Strategic Management Awareness, strategicness of SMEs
Ö?retmen Tutumlary, Okul Öncesi E?itim, Yeni Okul Öncesi E?itim Programy, Program De?erlendirme, PROGRAM GELY?TYRME
Temel Sanat E?itimi, Temel Tasarym, Sanat E?itimi, Güzel Sanatlar, Tasarym Ylkeleri
Search Engine, Optimization, Web, Meta, Title
E?itim fakültesi, ö?retmen adayy, synyf yönetimi, istenmeyen davrany?, kaygy
Education management, school, administrator, school administrator, self efficacy
Sponsorship, Football, Supporter, Sports Economy, University students
Göç, Göçmen, Çokkültürlülük, Kimlik, Öteki
Karol Szymanowskı, Mevlana,
Elektromiyografi, Kısa zamanlı fourier dönüşümü, Sürekli dalgacık dönüşümü, Nöromüsküler hastalıklar, Sinyal işleme
Aristotle, Bertolt Brecht, English Theatre, Epic Theatre, Political Theatre
Piano Education, Achievement Perception, Class, Success Level, Graduation
education
Atmosferik düzeltme, ATCOR-3, optik uydu görüntü verileri,Ormanlık Alan,Pasif Uzaktan Algılama
Hilâlî-i Çağatayî, Mesnevi, Shah and Devish (Şâh u, ,
Class Teaching, Class Teaching Education, Class Teacher Candidate, Music Education, Basic Music Theories Knowledge
Siyah Üzüm, Beyaz üzüm, Üzüm Ürünleri, Ağır Metal, Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Kalite, Kalite Güvence, Standardizasyon, Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9000
Science and Technology, Curriculum Framework, Curriculum Development, Learning Environment, Acquisition
Talent Selection , Sprint, Power , Endurance, ,
Ankara Province, Konur County, Temettuat Notebook, Professional Structure, Revenue
behavioral disciplines and activities
LIVING CELL, SCIENCE EDUCATION, PRIMARY EDUCATION, MISCONCEPTION, UNDERSTANDING OF LIVING CELL
MÜZYK, E?YTYM, PYYANO DERSY, TUTUM ÖLÇE?Y, TUTUM
Anger, State Anger Levels, University Students, The State Trait Anger Scale, Anger Control sub-scales
Voleybol, lig, fiziksel parametreler, kondisyonel parametreler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7.dereceden Lax KDV denklemi, (2+1) Boyutlu (KD) Denklemi, Direk Cebirsel Metot, Kompleks Çözümler, Diferansiyel Denklem
Anise, Fennel, Antioxidant Activity, Metal Chelating Capacity, Infusion, Decoction, Extraction
Diyabet,Sıçan,Serum,Homosistein,Narçiçeği
l education, communication, radio TV, journalism, public relations
Plane Truss System, Fuzzy Linear Programming, Design, Tensile Stress, Buckling Stress
Folklor, edebi eser, ?iir, imaj, ça?ry?ym
Integrated Marketing Communication, Traditional Media, Public Relations, Advertising, Social Media
AKTYF Ö?RENME, FEN DERSY, Ö?RENME DÜZEYLERY, FEN E?YTYMY, Ö?RETMEN MERKEZLY E?YTYM
Rotifera,Kladosera,Kopepoda,Zooplankton,Peri Çayı
Resveratrol, Potassium bromate, Spleen, Cholesterol, α-tocopherol
Andrew Marvell, To His Coy Mistress, The Metaphysical Poetry, Carpe Diem, İmagery
Musical Education, Music Course, Teacher's Manual Book, Learning Area, Acquisition
Marka, Marka İmajı, Cep Telefonu Kullanımı, Öğrenci, Cinsiyet
Diabetes, RAT, PUNYCA GRANATUM, SERUM, ASPARTATE AMYNOTRANSFERASE
Internet, Virtual Education, Learning, Project Bas, ,
Piano Education, Achievement, Technique- Physical Factor, Psychological Factor, Cognitive Factor
Peer Instruction, Electrostatic Concept Test, Attitude Questionnaire, Achievement, Attitude
Unused Capacity, Profit, Risk, Continiuity, International Marketing
Cutting Speed, Surface roughness, Production cost, Feed rate, Steel
Proje Tabanlı Öğrenme, Çoklu Zekâ Yaklaşımı, Matematiğe Karşı Tutum, MATEMATİK, EGİTİM
Konjunktion, Präposition, Sprachliche Struktur, Vergleich, Attribut
Piyano, Piyano E?itimi, Teknik Çaly?ma, Etüt, Egzersiz
Fen Bilimleri Konulary, Yararlanylan Kaynaklar, Ö?renci,Okul, Fen Bilimlerine Ylgi, PISA 2006 Ö?renci Anketi
Kanun, Müzik, Ağırlık malzemesi, İcra, Fizyolojik yapı
Gümüş balığı, Atherina boyeri, genel özellikler, biyoloji, ağırlık
Orchestra, Orchestral Conducting, Leadership, Orchestral Conductor as a Leader
Cultural Experience, Education, Homesickness, International Universities, Turkish Students
Kendilik Algysy, Boyun E?ici Davrany?lar, Cinsiyet, Algylanan Aile Tutumu, Aile Biçimi
KdV Denklemi, (2+1)- Boyutlu Çift KdV Sistemi, Genelleştirilmiş Jaccobi Eliptik Fonksiyon Metot, Çift Periyodik Çözümler, Çok Katlı Soliton Çözümler
TANZYMAT, SECOND CONSTYTUTYON, EDUCATYON YN REPUBLYC PERYOD, EDUCATYON AND ECONOMY, HYSTORY OF EDUCATYON
Deyim, Renk, Sembol, Anlam, Yananlam
Orman ağaçları, Coleoptera, Artvin, Türkiye, Oseyanik
KESYRLER, E? PAYLA?TIRMA, PAYLA?TIRMA STRATEJYLERY, KESYR Ö?RETYMY, MATEMATYK Ö?RETYMY
Competition Law, Barriers to Entry, Harvard School of Economics, Chicago School of Economics, Market Process
Music, Music Education, Music Teacher, Qualification, Professional Qualification Scale
Distant Education, Web Based Education, Traffic Education, Driver Education, Traffic Accident
musical profile, university student, yüzüncü yil university., MUSIC PREFERENCE, ART
Breast cancer, Breast self examination, Nursing student, Midwifery student, Level knowledge
CPU, HEAT PIPE, ETHANOL, R-404A, R-22
E-ticaret, Bariyer, KOB, Seyahat Acentesi, Türkiye
Children, Music, Choosing an Instrument, Ben-Tovim/Boyd Matching System, Physical Activity
Music, Music Therapy, Examination Anxiety, High School, High School Student
Temettü Politikaları, Kriz Temettü, Chow Testi, Temettü Düzeltme Hızı, Hedeflenen Temettü Ödeme Oranı
ATRP, Blok Kopolimerizasyon, Sentez, Karakterizasyon, Stiren
Social Power, Power Types, Leader- Member Interaction, Authority, Power Holder
Social support, Scale adaptation, Language equivalency, Validity, Reliability
JOB SATISFACTION, JOB STRESS, LECTURER, UNIVERSITY, INSTRUCTION ENVIRONMENT
Cooperative Learning Method, Physical Education, Dance Education, Problem-solving Skills, K-12
Physical education course, cooperative learning, traditional teaching methods, affective characteristic, motor skill
EMPATY, EMPATYK TEPKY, EMPATYK TEPKY DÜZEYY, OKUL YÖNETYCYSY, Ö?RETMEN
Isthmus, Soul, Dream, Death, Mercy
sales management, salesforce, gender, saleswomen, job satisfaction
Fiziksel kaygı, kuvvet, antropometrik, fiziksel aktivite, egzersiz
Asiks, problems of asiks, Ministry of Culture and Tourism, expectation of asiks, Turkish culture
TEACHER CANDİDATE, TEACHING APPLICATION, EDUCATION SUPERVISOR, SCHOOL MANAGEMENT, GUIDANCE
Music Education, Music Teacher, Bachelor of Science Program, School Experience Course, Pedagogic Formation
saty? yönetimi, saty? gücü, cinsiyet, kadyn saty?çylar, i? tatmini
Bartın, Kelebek, Tür, Biyoloji, Yeni Kayıtlar
Konu alan Bilgisi, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Fen Eğitimi, Temel Fizik Alan Bilgisi, Lise Türü
Listening, Listening With Visual Support, Comprehension, Turkish Course, Listening Texts
excess sludge, sludge reduction, fenton, fenton like, potassium permanganate
Cyprinus carpio, chromium, hematology, hematocrit, erythrocyte number
Amatör, Futbol, Spor, Yaralanmaları, Sporcu
Emerging Markets, Inequality in Distribution of Income, Poverty, GINI Index, The Factor Prices Equalization Theorem
dsPIC, dsPIC30F4013, dsPIC deney seti, PBL, MicroC
OKULÖNCESY ÇOCU?U, DAVRANI? PROBLEMLERY, OKULÖNCESY KURUMU, ÇOCU?UN DO?UM SIRASI, KARDE? SAYISI
Yapylandyrmacylyk, Ö?renme Ortamy, Demokratik Ortam, Ölçek Geli?tirme, Ö?retmen Yeti?tirme
Sahne Korkusu, Müzikal Performans Kaygısı, Müzik Eğitimi, Sahne Korkusu ile Baş Etme Yöntemleri
Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, E-Öğrenme, Öğretim Teknolojileri, Eğitim
ONOMASTYK, SIXTEENTH CENTURY, KELKYT, OTTOMAN, TAHRIR REGISTERS
Classroom teachers, prospective teacher, education faculty, social skills, empathy
KÜLTÜREL KOLAR, MEDYA, İDEOLOJİ, TANRI-KUL İLİŞKİSİ, SOSYOKÜLTÜREL YAPI
Human Rights, Democracy, Human Rights Education, Democracy Education, Human Rights and Democracy Education
Çoklu Zekâ Kuramy, Zekâ Alany, Okulöncesi E?itim, Okulöncesi E?itim, Okulöncesi E?itim
METACOGNITION, METACOGNITIVE READING STRATEGIES, PRAGMATIC AND ANALYTICAL STRATEGIES, WRITING, NOVICE TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Medya Tüketimi, Gençlik Kültürü, Öteki Türkiye, Al, ,
Siyasal Bilgilenme, Yleti?im Araç ve Yöntemleri, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri, Seçmen, Konya
Geometri, Alt Öğrenme Alanı, Sınıf içi Etkileşim, İletişim, İlköğretim Okulu
International Finance, Economic Crisis, Chow Test, Dummy Variable Approach
Synyf Ö?retmeni, Yleti?im Becerisi, Öz Yeterlik, Aday Ö?retmen, Ylkö?retim
Fifth order KdV equation, Kaup-Kupershmidt equation, (G'/G)- expansion method, Traveling wave solutions, Nonlinear partial differential equations
Öz-Yeterlik İnancı, Fen Öğretimi, Fen Öğretimi, Öz-Yeterlik İnancı, EĞİTİM
Arıtma verimi, endüstriyel atıksular, geri kazanım, ,
Brand, Brand Image, Usage of Cell Phone, Student, Gender
Atatürk Devrimleri, Atatürk, Devrim, Karşı Devrim, Tehditler
Balık Hastalıkları,Cytophagaceae,Tatlı Su Kolumnaris Hastalığı,Tuzlu Su Kolumnaris Hastalığı,Psikrofiloz
Emotional Intelligence, Dimensions of Emotional Intelligence, Emotional Intelligence Models, Leadership Practices, Health Sector Managers
Gender Roles Perceptions, Masculinity Gender Perceptions, Feminine Gender Perceptions, Toy Preferences, Peer Interactions
Banach Algebra, Topological Zero Divisor, Spectrum, Complex Homomorphism, Maximal Ideal
Offsetting, Arc generation, Feature recognize, Error elimination, Determination of intersection
Weibull Distribution, Classification Rule, Discriminant Analysis, Error Rate, Resubstitution Estimator
6-7-8. synyflar Yngilizce ders kitaby, Spot on serisi, Yngilizce ders kitaby de?erlendirme, DERS KYTABI DE?ERLENDYRME KRYTERLERY, DERS KYTABI
Conservatory, Music, Choir, Class Teachers, Grade School
Globalization, Global Economy, Global Culture, Aspects Of Globalization, Causing Factors to Globalization
Knowledge, Teacher, Information Society, Information Society Teacher, Education
YOLSUZLUKLAR, BEBEK ÖLÜMLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİ, NEDENSELLİK ANALİZİ, KAMU SAĞLIK HARCAMALARI
Kamu Yönetimi, Sosyal Sermaye, Güven, Yurttaş Memnuniyeti, İşgücü Performansı
MATHEMATICS, CONTINUITY, MISCONCEPTION, 12TH GRADE, STUDENT
Smoking, Alcohol, Drug, Youth, ,
POLITICAL MARKETING, ELECTION CAMPAIGN, POLITICAL PARTY, 2008 UNITED STATES PRESIDENTAL ELECTIONS, BARACK OBAMA
Genetik algoritma, Planlama, Çizelgeleme, Optimizasyon, Proje
Ti51Ni49, Powder Metallurgy, Cu-Ni Interlayer, Microstructure, Bonding
Lorentz Space, Banach Space, Tensor Products, Distribution Function, Convolution
Beyin Temelli Öğrenme, Tutum, Fen Eğitimi, İş, Enerji
video ile öğrenme, video paylaşımı, video paylaşım siteleri, YouTube, DailyMotion
BOLU, GÖYNÜK, EL SANATLARI, GİYSİ, KADIN BAŞLIKLARI
Sosyal Bilgiler E?itimi, Ylkö?retim, Lisans, Lisansüstü, Türkiye
Eğitim, Öğretim, Öğretici, Video, Bilgisayar
Beden E?itimi Ö?retmeni, Y? Doyumu, Örgütsel Adalet, Y?lemsel Adalet, Etkile?imsel Adalet
Ö?retmen, inanç, öz yeterlilik inancy, epistemolojik inanç, ö?retmen adayy
Özyönetimli Öğrenme, Özyönetimli Öğrenmeye, Hazırbulunuşluk, Güvenirlik, Geçerlik
Optimisation Technics, CLASSIFICATION, METHOD, Nelder-Mead, Frank-Wolfe
İnternet, Sanal Öğrenme, Öğrenme, Proje Tabanlı Öğ, ,
Conflict, conflict resolution, anxiety, state-trait anxiety, educational faculty
Birleştirilmiş Sınıf, Öğretmen, İlköğretim Programı, Müfredat, Yeni İlköğretim Programı
Ö?renme Stilleri, Kolb Deneyimsel Ö?renme KURAMI, E?itim, YLKÖ?RETYM, Ö?RETMEN ADAYLARI
Education, Elementary Mathematics Education Cur, ,
Balık Eti Tüketimi,Keban,Kovancılar,Sivrice,Elazığ
Kütüphane, okul kütüphanesi, kütüphaneci, lise, bilgi kaynaklari
Dil Geli?imi, Toplumsalla?ma, Okulöncesi E?itim, Çocuk Kitaplary, Günlük Konu?malar
School Environment, Parents, Student, PISA 2006, Education
Bağdatlı Ruhî, Sosyal Psikoloji, Sosyal Eleştiri, ,
Social networks, Education, Administrator, Teacher, Functionality
Information Technology Lesson, ECDL Certificate Program, Skills of the Writing on the Computer, Information Technology Lesson Training Program, Gains
İlköğretim Okulu, Sosyal kulüp etkinlikleri, Öğrenci Görüşleri,
N,N'-diacetyl-1,13-diaza-24-crown-8, DFT, NMR, Single-crystal X-ray study, MEP
EXPOSURE CONCEPT, GEOGRAPHY, MISCONCEPTIONS, UNDERSTANDING LEVEL, CONCEPT TEACHING
Fizik , Kimya, Biyoloji, Ders kitabı, Öğretmen ad, ,
ÖNYARGI, MATEMATİK ÖĞRETİMİ, KLİNİK MÜLAKAT, İLKÖĞRETİM, İLKÖĞRETİM OKULU
Families, Internet and Child, Parent Controls, Frequencies of Internet Use, Aims of Internet Use
Keman E?itimi, Ba?langyç Keman E?itimi,, 6-12 Ya? Grubu Keman E?itimi, Tekerleme, TürkÜ VE Okul ?arkysy
Item order effect, Item difficulty, Item discrimination, Test development, Multiple choice tests
CULTURAL CODES, PRESS, IDEOLOGY, GOD-MAN RELATIONS, SOCIO-CULTURAL STRUCTURE
Work Satisfaction, Salary Satisfaction, Working Place Satisfaction, Employee's Satisfaction, Work Satisfaction of Worker Women
İlerleyen II. tür sansürleme, Rasgele ayrılma, Binom dağılımı, En çok olabilirlik tahmin edicisi, Beklenen test süresi
Sağkalım Fonksiyonu, Hazard Fonksiyonu, Cox Orantılı Hazard Regresyon Modeli, Weibull Regresyon Modeli, Üstel Regresyon Modeli
Spatial Ability, Primary Mathematics Teacher, Knowledge Level, Spatial Visualization, Spatial Relations
Eğitim, Zeka, Çoklu Zeka, Eğitim Programı, ,
INITIAL READING, WRITING, PLAYING METHOD, TEACHER'S OPINIONS, VARIABLES
Zeki Öğretim Sistemi, Kişiselleştirilmiş Öğrenme, E-Öğrenme, Uzman Sistem, Web Tabanlı Öğretim
Family functions, computer, internet, computer addiction, internet addiction
Spor, Toplum, Medya, Futbol, Amatör
Beden E?itimi, Ylkö?retim Okullary, Ö?retmen Kylavuz Kitaby, Synyf Ö?retmenleri, Yeni Ö?retim Programy
Strike, İslamic Law, Employer-employee relations, The arbitral tribunal, General Work stoppage
TEMEL SANAT E?YTYMY, MESLEKY E?YTYM, SANAT E?YTYMY, TUTUM ÖLÇE?Y, E?YTYM Ö?RETYM
The Country, City, Migration, Daughter, Getting a, ,
C.J.Andersen, Çalgı eğitimi, Flüt eğitimi, Etüt, Dil teknikleri
Yaşam Sitilleri, Adler, Mükemmelliyetçilik, Erken Çocukluk, Benlik Saygısı
Alphabet, Mustafa Kemal Atatürk, Falih Ryfky Atay, alphabet reform, change
Dönüşüm Geometrisi, Dinamik Geometri Yazılımları, Sınıf Öğretmeni Adayları, Matematik Öğretim Programı, Geometri
Internal combustion engine, Hydrogen, Performance, Emission, Cost
Mesleki geli?im, ö?retmen, e?itim fakültesi, beklentiler, roller
Radon, Rock, CR-39,, ,
Deutsch, Landeskunde, D-A-CH-Konzept, Kultur, Fremdsprache
CARD SYSTEMS, ISSUER BANK, ACQUIRING BANK, INTERCHANGE FEE, CREDIT CARD
Vocational Education, Department of Information Technology, Use of Technology, Education Sciences, Vocational High School
İslâm, Osmanlı, Ceza Hukuku, Rüşvet, Bursa Şer'iyy, ,
Türkçe ö?retimi, okuma, okuma aly?kanly?y, tutum, ö?renci
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERFORMANS, PERFORMANS YÖNETİMİ, PERFORMANS DEĞERLENDİRME, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
teacher development, teacher training, instructor, English, opinion
kriz, kriz Yönetimi, Yönetim, Eğitim Yönetimi, Okullarda Kriz Yönetimi
SOSYAL ADALET, METEFOR, ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ, OKUL TÜRÜ
Student motivation, motivation to learn, motivational factors, A, A
Slight movement, Motion, MomenT, Painting, Art
carp, reproduction, fertilizing solution, egg, stickiness
Yapılandırıcı yaklaşım, geleneksel yaklaşım, maddenin içyapısı, ÖĞRETİM, KİMYA EĞİTİM
CORRUPTION, INFANT MORTALITY, HEALTH SERVICES, CAUSALITY ANALYSIS, PUBLIC HEALTH EXPENDITURE
Cooperative Learning, Attitude, Affective Products, Optics Education, PHYSICS EDUCATION
Team, Team Building, Team Management, Diversity in Teams, Communication Within a Team
Physical Education, Attitude, Class Preference, Employment Region, Parents Education
Bilgi, Ö?RETMEN, Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu Ö?retmeni, E?itim
Reaktif pudra betonu, syky?tyrma basyncy, lif, e?ilme dayanymy, tokluk
Self-efficacy belief, multiple intelligence, science teaching, science, prospective teachers
Message, Preschool Education, Mother Education Level, Empathic Tendency, Communication Skill
Turkish Teaching, Reading, Reading habit, Attitude, Student
Omayyad, Police, Intelligence, Shurta, Berid
Implicit theory, creativity, creativity scale, scale adaptation, factor analysis
Web enhanced mathematics, streaming videos, graphical tablet,
Yaratıcı Drama, Öz-Yeterlik İnancı, Öğretmen EğitiMİ, EĞİTİM, ÇALIŞMA GURUBU
Wrestling, Training, Physical, Spots, Physiological Feature
INSPECTION, SCHOOL INSPECTION, E-INSPECTION, INSPECTOR, SCHOOL MANAGEMENT
EMPATY, EMPATYK BECERY, DANI?MA BECERYLERY E?YTYMY, PSYKOLOJYK DANI?MAN, PSYKOLOJYK DANI?MA VE REHBERLYK
Ortaöğretim, Öğrenci, Beden Eğitimi Dersi, Tutum, Tutum Ölçeği
Teaching Through Play, Problem solving, Attitudes towards Math, ATTITUDE, Teaching Through Play IN MATH
taekwondo, martial arts, reaction time, anthropometry, body composition
Fremdsprache, Kultur, Critcal Incidents, Realsituationen, Alltag
Performance Appraisal, Methods, Errors, Business O, ,
Yapılandırmacılık, Öğrenme Ortamı, Öğretim Stili, Öğretmen, Öğrenme
Derlem Dilbilim, Derlem Tabanlı Öğretim, Derlem Araçları, Dil bilgisi Öğretimi, EFL Öğrencileri
Chemistry, Chemistry curriculum, opinions of teachers, the structure of atom, EDUCATION
E?itim Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Ö?renme, Bilgisayar Animasyonu, Bilgisayar Ö?retmeni Adayy, Görü?
Natural convection, Cubic space, A cubic closed volume, Laminar flow, Open cavity
Progressive type II censoring, Random removals, Binomial distribution, Maximum likelihood estimator, Expected test time
Uzay Geometri, Yzdü?ümü, Dinamik Geometri Yazylymy, Cabri 3D, Çaly?ma Yapra?y
Genleştirilmiş kil agregalı beton, yapı davranışı, kaba yapı, maliyet, HAFİF BETON
Aydynlatma Kontrolü, Enerji verimlili?i, Sensör, Gün y?y?y, Armatür
Intelligent Tutoring System, Individualized Learning, E-Learning, Expert System, Web-Based Education
Oy Pusulası, Seçim, Aday, Siyasal İletişim, Görsel İmaj
ÖĞRETME ADAYI, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, EĞİTİM DENETÇİSİ, OKUL YÖNETİMİ, REHBERLİK
Problem-Based Learning, Mathematics Education, Aca, ,
COMPUTER, MUSIC EDUCATION, PROGRAM ANALYZE, MUSIC SOFTWARE, MUSIC TEACHING
Seventh Degree Lax KDV Equation, (2+1) Dimensional (KD) Equation, Direct Algebraic Method, Complex Solutions, Differential Equation
Between Class Ability Grouping, Ability Grouping, Science, Academic Achievement, Self Esteem
Problem Çözme, Hareket Problemleri, Graf Modeli, Matematik Eğitimi, Uzman Sistemler
ALIMLAMA, ESTETYK, OKUMA, YENY TÜRK EDEBYYATI, ROMAN
Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Küresel Kültür, Küreselleşmenin Boyutları, Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Surface roughness, Milling, Pocket machining, Taguchi experimental design, ANOVA
KYMYA, Kimya ö?retim programy, ö?retmen görü?leri, atomun yapysy, E?YTYM
Risk, Modernite, Rasyonalite, Dü?ünümsellik, Etik
Kötü Resim, Yeni Dy?avurumculuk, Yeni Ymge Resmi, kötü, yykycy
İnternet, Virtual World, Virtual Relationship, the, ,
Education, Sports Education, Information Technology, Information Age
Constructivism, Constructivist Curriculum, Primary Schools, Teacher Education, Curriculum Development
SPOR, GELENEKSEL SPOR, TÜRK SPORLARI, GELENEKSEL TÜRK SPORLARI, SPOR VE CİNSİYET
Sosyal Güç, Güç Türleri, Lider- Üye Etkile?imi, Otorite, Güç Sahibi
Bilgisayar Destekli Öğretim, Türkçe, Türkçe Öğretimi, Tutum, Türkçe Dersi
Validity, Sport Management, Professional Sport, Soccer, Factor Analysis
MÜZIK Egitimi, Bireysel Çalisma Süresi, Akademik Basari, KORELASYON, BETIMSEL, BYREYSEL ÇALGI ÇALI?MA
Atılganlık, fiziksel aktivite, üniversite öğrencisi, COOPER, RATHUS
Quality, Total Quality Management, Public Relations, Total Quality İn Public Relations, Total Quality Management Principles
American poetry, confessionalist poet, snow white and seven dwarfs, reception theory, intertextuality
Learning Mathematics, Learning Styles, Faculty of, ,
Health Tourism, Thermal Tourism, Spa, Afyon, Gazli, ,
Su Tüketimi, Su Davranış Ölçeği, Su Bilinci, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Geçerlik ve Güvenilirlik
PROBLEM SOLVYNG SKILLS, TEACHER EDUCATION, TEACHER CANDIDATE, PROBLEM SOLVING, PROBLEM SOLVING SKILLS SUB- SCALE
Empathy, Responsible person in group, Nursery children, Social Services, Children's Home
Müzik Eğitimi, Çalgy Eğitimi, Etüt Yazma Modeli, Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli, Etüt Besteleme
Proje Tabanlı Öğrenme, Öğretim Tasarımı, Süreç Değerlendirme, Grup Çalışması, Oluşturmacı Öğrenme Ortamı
Foreign Language, Culture, Communication Mistakes, Real Life Environments, Daily Life
Kaygı, Durumluluk kaygı, Sürekli Kaygı, Elit Kadın Basketbol oyuncusu, Performans
Fizik Öğretmen Adayları, Basit Elektrik, Basit Elektrik Devreleri, Alan Bilgisi, Kavram Yanılgısı
Üçboyutlu Dispersive Denklemi, Homotopi Pertürbasyon Metodu, Kysmi Diferensiyel Denklemler, Bir ve Daha yüksek Boyutlu Uzay, Yüksek Boyutlu Uzaylar
Free time, physical education teachers, attitudes towards learning, Evaluation of free time, Primary Education
Ethnobotany, Citli Lowland, Vernacular Name, Elazıg, Turkey
Kerem, Asly, Shah, Monk, Isfehan, Aleppo, Sufi, Saz, Foreign Land, Love
Cinsiyet, Toplumsal cinsiyet, Rol, Toplumsal cinsiyet rolü, Öğretmen adayı
Typing errors of terms and concepts, Learning of concepts, Hard science teaching, Mislearning, Language learning
PROBLEM BASED LEARNING, RADYOACTIVITY TEACHING, ACHIEVEMENT, PHYSICS EDUCATION, ACTIVE LEARNING
Primary School Teacher, Communication Skill, Self-Ability, Applicant for Teaching, Elementary School
Children in need of protection, social services professionals, residential care, attachment theory, attachment-focused practice
E-Öğrenme, COBIT, ITIL,
Bilgi İletişim Teknolojileri, Sürdürülebilir Kalkınma, Türkiye`de Bilgi İletişim Teknolojileri, Kalkınma, Bilgi Teknolojileri
Reaction Time, Step Activity, Womens, ,
Board game, Music Road Board Game, Music instructor teaching material,
Simav, el sanaty, halycylyk, el dokumasy haly, SYMAV HALISI
Helical spring, Carcass of helical spring, Wearing, Furnishing, Control
Siyah Üzüm, Demir, Çinko, Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi
Romanyn synyrlary, Peter Ackroyd, A. S. Byatt, Chatterton, Possession
Social Studies, Material Using, Humor, Cartoon, Academic Achievement
Tedbirsiz davrany?, riskli davrany?, Hesaplanmy? risk, Davrany? E?ilimi, TEDBYRSYZLYK
Youth, Camp, Youth Camp, Turkish National Education Youth Camps, between 12-14/15-17 age campers
Müzik eğitimi, Mesleki benlik algısı, Tutum, Okul deneyimi dersi, Öğretmenlik uygulaması dersi
Turkish media in Germany, German publications, Hürriyet newspaper, Young Hürriyet, German news
CHILD POVERTY, CHILD RIGHTS, SOCIAL SECURITY, CHILD POVERTY IN TURKEY, POVERTY
Latent Root Regresyon, En İyi Model Seçimi, Geliştirilmiş En Küçük Kareler, Tütün, Regresyon Analizi
Synyf ö?retmeni adayy, Synyf yönetimi, Müdahale biçimi, Ystenmeyen davrany?, Yönetici tipleri
Tip-2 Bulanyk Mantyk, Veri Madencili?i, Zaman Serisi, Meteorolojik Veriler, Tip-1 Bulanyk Mantyk
Education, Teacher, Teacher education, Training Program, Social Subjects Education
Helisel Yay,Yay Karkası,Yorma,Mobilyada Döşemecilik,Kontrol
Convergence in pointwise, Almost everywhere convergence, Convergence in mean-square, Convergence in probability, Convergence in distribution
MÜZYK, MÜZYK E?YTYMY, KAVRAM Ö?RETYMY, ENGELLY, ZYHYNSEL ENGELLY ÇOCUKLAR
Mevlana, Mevlevilik, Sema ayini, Mevlevi giyimi, Semazen giyimi
,
Job Satisfaction, Teaching Profession, Social Supports, Job Environment, Sights According to the Profession
EMPATHY, EMPATHIC SKILL, COUNSELING SKILLS TRAINING, COUNSELOR, COUNSELING AND GUIDANCE
Methods Of Guitar Training For Beginners, Guitar Training, Technical Behaviors, Music Education, Ynstrumant Training
School practice, mentors, pre-service teachers, teacher education, roles and responsibilities
Education, Child Theatre, Ysmail Hakky Baltacyo?lu, School Theatre, Genuine Theatre
HIGHWAY, AFFORESTATION, LANDSCAPE, SLOPE, PLANT MATERIAL
Latent Root Regression, Ordinary Least Square (OLS), Tobacco, Regression Analysis, The Best Model Selection
Rekabet Hukuku, Giri? Engelleri, Harvard Okulu, Chicago Okulu, Piyasa Y?leyi?i
Rural Area, Province Area, School Administrator, Burnout, Professional Burnout
Artificial Neural Networks, Soil temperature, Denizli, Meteorological data, Temperature
German, target country and culture, D-A-CH- Concept, foreign language, culture
Granger nedensellik testi, Johansen e?bütünle?me analizi, Ykiz Açyk, Bütçe Açy?y, CARY Açyk
Çaty?ma, Çaty?ma çözme becerisi, kaygy, durumluk-sürekli kaygy, e?itim fakültesi
Avrupa Birliği Eğitim Projeleri, Comenius, Öğretmen, AVRUPA BİRLİĞİ, EĞİTİM PROJELERİ
Problem Solution Ability, Physical Education, Teacher, Skill level, Perception
WEB-BASED LEARNING, ATTITUDE TOWARDS SCIENCE, PERCEPTION TOWARD WBL, INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY, DISTANCE EDUCATION
Mekanizma, Uzaktan Eğitim, Makine Tasarımı, Analiz, Sentez
E-Election, General Election, Local Election, E-Election Application, Electronic Voting
İp Antrenmanı, Ağırlık İpi, Vücut Yağ Yüzdesi, Çev, ,
Geography Curriculum, Geography Lesson, Geography Teacher, Teacher Training, Practicability
European Union Education Projects, Comenius, Elementary School Teachers, European Union, Education Projects
Personalitiy, Self-esteem, Professional Self-esteem, Respect of Professional Self-esteem, teacher candidate
Population estimates, Marking, Tagging, Mark-recapture, Fisheries
Do?al ta?ynym, Kübik bo?luk, Kübik kapaly hacim, Laminer aky?, AÇIK BO?LUK
JOB SATISFACTION, BURNOUT, EMOTIONAL EXHAUSTION, DEPERSONALIZATION, PERSONAL ACCOMPLISHMENT
ANALYSIS, POSTGRADUATE THESIS, PIANO, PIANO LITERATURE, PIANO EDUCATION
Somatotype, Anthropometry, Children, 20 m. Running, ,
YLKÖ?RETYM, MATEMATYK Ö?RETMENY, MATEMATYK Ö?RETYMY, PROGRAM DE?ERLENDYRME, MATEMATYK DERSY Ö?RETYM PROGRAMI
OKUMA, OKUMA ALISKANLIGI, TURIZM, EGITIM, TURIZM ÖGRENCILERI
EDUCATION, CLASS MATERIAL, ONLINE CLASS MATERIALS, ONLINE EXAMINATION SYSTEM, INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
Portland Kompoze Çimento, Uçucu Kül, Dayanıklılık, Donma-Çözülme, Beton
IMAGE, COMMUNICATION, PRESS, IMAGE OF POLITICAL LEADERSHIP, PROCESS OF COMMUNICATION
Sanat E?itimi, Görsel Sanatlar Ö?retimi, Görsel Sanat Kültürü, Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Müze Bilinci
Local Order, Bond Orientational Order, Amorphous C, ,
Foreign Language Teaching, Primary school, Speaking skills, English Coursebooks, Teachers' Views
Turkey, Anthropology, Elderly, Anthropometric Measurements, Ergonomy
BA?IL DE?ERLENDYRME, MUTLAK DE?ERLENDYRME, NOT VERME, SINIF Ö?RETMENY, Ö?RETMEN ADAYI
Bando, Jazz, Jazz band, Kurum kültürü, Türk Hava Kuvvetleri
psychological phenomena and processes
Sheet metal, Negative incremental forming, Maximum forming angle, XXX, XXX
Students of Class Teacher Training Department, Practices of Drama, Attitude towards Creative Drama, Drama, Candidate Classroom Teacher
Sigara, Alkol, Uyuşturucu, Gençlik, ,
Fen Ö?retimi, Öz yeterlilik Ynancy, Sonuç Beklentisi, Synyf Ö?retmeni Adaylary, Fen Bilgisi Ö?retmeni Adaylary
Jane Austen, 19th Century Literature, Feminism, ,
Genetic algorithm, Planning, Scheduling, Optimization, Project
Primary School, Turkish Education, Reading Instruction, Attitudes Toward Reading, Reading Comprehensio
Problem Based Learning, The Boiler Stone, Water Hardness, Attitude, Scientific Process Skills
Arama motoru, Optimizasyon, Web, Meta, Title
Kriz, Krize Müdahale, Okul Psikolojik Danışmanı, Okul Yöneticileri, Başaçıkma Stratejileri
Bâki, Meter, Rhyme, Foreign Languages, Psychology, ,
KY?YLYK, DÜ?ÜNME TEKNYKLERY, Ö?RETMEN NYTELY?Y, SINIF Ö?RETMENY, KY?YSEL E?YLYM
SOSYAL DE?Y?YM, GÜRE?, SPOR, DE?ER YARGISI, TOPLUM
Çocuk, Müzik, Çalgı Seçimi, Ben-Tovim/Boyd Sistem, Fiziksel Aktivite
Güreş, Antrenman, Solunum Parametreleri, maxVO2, Antrenörlük
Constructivism, Learning Environment, Teaching Style, Teacher, Learning
Fremdsprache, StudentInnen, Zielkultur, Zielland, Erwartungen
SYYASAL BYLGY, SEÇMEN, YEREL SEÇYMLER, SEÇMEN TERCYHY, ELAZI?
Medya, Sivil Anayasa, Medya Alımlaması, Laiklik, Demokrasi
Personel Memnuniyet, Servis Kalitesi, Beslenme, Yiyecek Servisi, Sağlık
Authority, Authority transfer, School management, Authority transfer leveL, Transfer level in education
Yabancı Dil Sınıf Kaygısı, Sınav Kaygısı, Dil Öğrenme Kaygısı, Yabancı Dil, YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI
Okul uygulamaları, okul uygulama öğretmenleri, öğretmen adayları, öğretmen yetiştirme, rol ve sorumluluklar
carp, reproduction, fertilizing solution, egg, hatchery
TEACHER CANDIDATE, TEACHING APPLICATION, EDUCATION SUPERVISOR, SCHOOL MANAGEMENT, GUIDANCE
Nörlund Summability, Generalized (N,p,q) Summability, Cesaro Summability, Fourier Series, Derived Series
Fish Feeding, Stomach Content, Food habits, Feeding Ecology, Fisherines Biology
FRACTIONS, EQUAL SHARING, PARTITIONING STRATEGIES, FRACTION TEACHING, MATHEMATYCS TEACHING
Öğretmen adayları, sınıf öğretmenliği, sınıf yönetimi, yeterlik, sınıf yönetimi yeterlikleri
Bilimsel Süreç Becerileri, Probleme Dayalı Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Akademik Başarı
Görsel Okuma, Ortaö?retim, Görsellik, Fizik E?itimi, Optik
Dü?ük ysy kayby, Motor performansy, Egzoz emisyonu, Dizel motor, DÜ?ÜK ISI KAYIPLI MOTORLAR
OKUL ?ARKISI, MUSYC EDUCATORS, KLASYK GYTAR, E?LYKLENDYRME, MÜZYK
Fen Ve Teknoloji Dersi, Kuklalar, Sosyal Etkile?im, Yapylandyrmacylyk, Ö?renme
Science and Technology Course, Puppets, Social Ynteraction, Constructivism, Learning
KPSS (Personnel Selection Exam for Public Sector), Pre Service Teachers, Private Courses, Motivation, WORRY
Sports, Enterprise, Human Resources, PlanninG, Management
Yaratycylyk, E?itim, Yaratycylyk ve E?itim, Yaratycy Dü?ünce, Torrance Yaratycy Dü?ünme Testi
Physique anxiety, strength, anthropometric, physical activity, exercise
Müzik Eğitimi, Sanat Eğitimi, Ergenlik, Ergenlik Dönemi Sorunları, Olumsuz Davranışlar
Geometry, Straight line, Angle, Triangle, Edge, Mi, ,
Violence, Violence Prevention, Violence Reduction, School Counselors, Educational Environments
Far, Adaptif Far, Aydynlatma, Halojen, Xenon
Be?inci mertebeden KdV denklemi, Kaup-Kupershmidt denklemi, (G'/G)- Açylym metodu, Hareket eden dalga çözümleri, Lineer olmayan kysmi diferensiyel denklemler
Türkiye, Antropoloji, Yaşlılık, Antropometrik Ölçümler, Ergonomi
Fractions, Teaching Fractions, Type of Models, Mathematical Modelling, 4th and 5th Class Students of Primary School
Yükselen Piyasalar, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Yoksulluk, GINI Endeksi, GINI Endeksi Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Öğretmen Adayları, Özel Kurslar, MOTİVASYON, KAYGI
PROBLEME DAYALI Ö?RENME, FYZYK E?YTYMY, GÖRÜ?ME, Y?-ENERJY, NYTEL ARA?TIRMA
Teacher Candidate, Classroom Management, Effectiv, ,
WebQuest, Video örnek olay, Matematik Ö?retimi, Teknoloji Entegrasyonu, Proje Tabanly Ö?renme
Güdülenme, Mesleki Gelişim, Öğretmenlik , Yönetici, ,
Weibull Dağılımı, Sınıflandırma Kuralı, Diskriminant Analizi, Hata Oranı, Yeniden Yerine Koyma Tahmin Edicisi
LEARNYNG STYLES, SCHOOL TYPE, GENDER, SBS, EXAMYNATYON
Ö?retmen, Türkçe Ö?retmeni, Görme Engelli Ö?retmen, Ö?retim Ortamlary, Engelli Teknolojisi
Human Resources Management, Career Management, Car, ,
Fizik Eğitimi, Özel Eğitim,
Strategy, Teaching Strategy, Turkish Teacher, Aydin, Turkish Teacher
Active Learning, Problem Based Learning, Vocationa, ,
Sporcu yetenek seçimi, sponsorluk, sosyal sorumluluk, *,
Seçimler, 1954 seçimleri, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Seçim sonuçlary
Emeviler, Polis, İstihbarat, Şurta, Berid
Haldun Taner, degeneration, story, society, behavioural
2005, CURRICULUM, PRIMARY EDUCATION, MATHEMATICS, EVALUATION
Geometri, Geometri, Geometri, Geometri, Geometri
Web sites, e-learning, distance education, content development, EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Critical thinking, critical thinking skills, critical thinking disposition, critical thinking disposition, teacher training
Teaching profession, prospective teacherher, education faculty, classroom teacher, assistant teacher
Sumudu Transform Method, Homotopy Perturbation Sumudu Transform Method, One-Two-Three -Dimensional IVP,
SERBEST ZAMAN, HALTER, SPOR, SPOR KLÜPLERY, BEDEN E?YTYMY
Grev, İslam Hukuku, İşçi-İşveren Münasebetleri, Hakem Heyeti, Toplu İş Bırakma
Self-Determination Theory, intrinsic motivation, extrinsic motivation, student engagement, structural equation modelling
Örgütsel Ba?lylyk, Y? Tatmini, Demografik Özellikler, Adyyaman Emniyet Müdürlü?ü, Anova ve Regresyon Analizi
Sediment, Sediment composition, Littoral region, Lake Hazar, Elazy?
Yield of treatment, industrial wastewaters, recove, ,
Physics Student Teachers, Electricity, Subject Matter, Subject Matter Knowledge, Misconception
CORPORATE, CORPORATE CULTURE, MOTIVATION, CULTURE, ROLE
Mesleki Yeterlilik, Ö?retmen Adayy, Pedagojik Alan Bilgisi, Öz Yeterlik, Yapysal E?itlik Modellemesi
DRAMA, CREATVE DRAMA, ADEQUACIES, PRIMARY-SCHOOL TEACHERS, ELEMANTRY EDUCATION
EMPATIC TENDENCY, SUCCESS, GENDER, GRADE, DEPARTMENT
Video Güvenliği, Video Kodlama, Mpeg,, ,
Pre-service teachers, Reflective thinking, Gender, Education type, Class level
Yapysal E?itlik Modellemesi, Tahmin Metodu, R, LISREL, Normallik Varsayymy
Science and Technology Education, Self efficacy belief, Teacher's self efficacy, TEACHER EDUCATION, SCIENCE TEACHING
Mesleki Eğitim, Bilişim Teknolojileri Alanı, Teknoloji Kullanımı, Eğitim Bilimleri, Mesleki Eğitim
Futbol, Bacak Kuvveti, Dikey Syçrama, Esneklik, Anaerobik Güç
Quality improvement, TQM, School Improvement Management Team (SIMT), EVALUATYON, QUALITY IMPROVING
Manegement, Strategy, Strategic Management, Future, Swot Analyis
Krank Mili Ana Yatak Malzemesi, Toz Püskürtme, Aşınma, -,
Leisure Time, Weight Lifting, Sports, Sports Clubs, Physical Education
Vector, Alternative Conceptions, University Students, Learning, Teaching
Violence, Domestic violence, Violence against girls, Causes of domestic violence, University students
DİLBİLİM, GÖSTERGE, GÖSTERGEBİLİM, METİN, SÖYLEM
Müzik E?itimi, Müzik Dersi, Ö?retmen Kylavuz Kitaby, Ö?renme Alany, Kazanym
Psikolojik Danysma ve Rehberlik Hizmetleri, Hizmetler Modeli, Gelisimsel Psikolojik Danısma ve Rehberlik, Ilkögretim, Ögrenci
MULTYPLE INTELLYGENCES THEORY, ATTITUDE, SCIENCE TEACHING, ELEMENTARY EDUCATION, EXPERIMENTAL DESIGN
Bullying, elementary schools, gender, grade level, ,
Asphalt concrete, Bitumen Percent, Prediction model, BINDER LAYER, MARSHALL METHOD
futbol, fitness, fiziksel uygunluk, X, X
Constructivist teaching, geography, geography teaching, folk culture, folk culture teaching
YÜZME, EGZERSİZ, LİPİDPEROKSİDASYON, ANTİOKSİDAN, DEFANS
Black Grape, White Grape, Grape Products, Trace Metal, Atomic Absorption Spectrophometry
Accounting Standards, TMS-18 Revenue Standard, Fair Value, Revenue, Accounting Entries
Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Yıldırmayla Baş Etme, Eğitimde Psikolojik Yıldırma, Eğitimde Psikolojik Yıldırmayla Baş Etme, Psikolojik Saldırı
Koro, Koro E?itimi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Ö?retim Programy, Müzik
Fatih-Harbiye romany, edebiyat sosyolojisi, de?i?me, kimlik, PEYAMY SAFA
Heisenberg Grup, Biminimal e?ri, Biminimal yüzey, Lorentzian metrik, Biminimallik
Ö?retmen e?itimi, uygulama ö?retmeni, ö?retmenlik uygulamasy, staj, uygulama ö?retim elemany
Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Kimya Ö?retimi, Ö?renci Görü?leri, Bilgi Teknolojisi, Bireysel Ö?retim Aracy
Termoelektrik modül, so?utma, performans, debi, fan
GOÇ, KİTLE, KİTLE KÜLTÜRÜ, POPÜLER, SİNEMA
Drama, Fizik Eğitimi,Kavram Haritaları,Mekanik,Postmodern
Information technology course, Primary school teacher, Computer technology teacher, Technological competence, Qualitative research
Sound, Level of students' knowledge, Visual presentations on sound propagation, Physics, Secondary education
ROTIFERA, CLADOCERA, COPEPODA, ZOOPLANKTON, ABUNDANCE
Dielectric Constant, Capacitance, Resistance, AC Conductivity, Polymers
Multiple Intelligence Theory, Science, Attitude, Retention Level, Teaching Method
Structural Equation Modeling, Estimating Method, R, LISREL, Assumption of Normality
Granger Casuality, Terms of Trade, Index of Export Prices, Real Exchange Rate, Cointegration Analysis
Basic Art Education, Basic Design, Art Education, Fine Arts, Design Principles
Pamuk Yağı, Gaz Yağı, Alternatife Yakıt, Motor Per, ,
WORD PROBLEMS, PROBLEM SOLVING, OPERATIONS, SEMANTIC STRUCTURES OF THE PROBLEMS, MATHEMATICS EDUCATION
ÖĞRETİM ELEMANI, GÜVEN, AKADEMİK BAŞARI, SINIF YÖNETİMİ, SINIF İÇİ GÜVEN
ATRP, Block Copolymerization, Synthesis, Characterization, Ethyl Methacrylate
Müzik öğretmeni, tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, iş doyumu
Science Instruction, Self-Efficacy Belief, Outcome Expectancy, Pre-service Elementary Teachers, Pre-service Science Education Teachers
SCIENCE LABORATORY, CURRICULUM, TEACHER CANDIDATES, SCYENCE, TECHNOLOGY
İbn Sînâ, Ebherî, Tabiîyyât, Cisimler, Dört Unsur
Çykar, Enerji, Güvenlik, Terörizm, Kaygylar
Water Consumption, Water Behaviour Scale, Water Awareness, Preservice Science Teachers, Validity and Reliability
child, handball, ability test battery, validity, reliability
Yklim, atmosfer basyncy, kavram yanylgylary, deney yöntemi, co?rafya ö?retimi
MUSIC, INCLINATION, MUSIC TEACHER, MUSIC STUDENT, MUSICAL HABITS
Internet, Social Networks, Association Rules,
Socio-scientific Issues, Nuclear Power Plants, On-Line Argumentation, Moodle
COMMUNICATION, DISCOURSE, DISCOURSE ANALYSIS, MATHEMATICS TEACHING, QUALITATIVE RESEARCH
Faculty of Education, prospective teacher, classroom management, misbehavior, anxiety
Müzik Eğitimi, Müzik Yeteneği, Müzik Yetenek Sınavları, Müziksel İşitme
Uninterruptible Power Supply, Rectifier, Converter, ,
YAYGIN YANLI?LAR, KAVRAM YANILGISI, FONKSYYONLAR, FONKSYYON GRAFY?Y, KAVRAM BYLGYSY
Öğretmen Yeterlikleri, Öğretmen Bilgisi, Alan Eğitimi Bilgisi, Bölme Kavramı, Senaryo
Zorunlu Ders, Seçmeli Ders, Yaşam Boyu Öğrenme, Bologna Süreci, Program Çıktıları
HUCRE, FEN EGITIMI, ILKOGRETIM, KAVRAM YANILGISI, HUCRENIN ANLAMLANDIRILMASI
Nature of Science, Science Education, Sex Differen, ,
Clostridium sp,Selülaz,SDS-PAGE,Rumen,Toprak
Worksheet, Integrated Learning Theory, ATOM, PERFORMANCE OF STUDENT, MISCONCEPTION
Conflict approach, Anger, Anger expression style, Primary school, Administrator
Fish consumptioN, Keban, Kovancylar, Sivrice, Palu
Machine d'Atwood, Etude historique, Résolution de, ,
Band, Jazz, Jazz band, The institute culture, Turkish Air Forces
öğretmen adayı, beklenti, öğretmenlik mesleği, tezsiz yüksek lisans, eğitim fakültesi
TÜRK E?YTYM TARYHY, ERKEN CUMHURYYET TARYHY, MYHRAB DERGYSY, POZYTYVYST E?YTYM, BERGSONYZM
Quality, Quality Assurance, Standardization, Quality Management System, ISO 9000
Physical activity, physical fitness, boy, MET,
Noktasal yakınsaklık, h.h.h. yakınsaklık, L2 yakınsaklık, İstatistiksel yakınsaklık, Dağılımsal yakınsaklık
ASSESSMENT, LITERACY, INVENTORY, TEACHER COMPETENCIES, PSYCHOMETRIC PROPERTY
Müzik eğitimi, müzik öğretmenliği, öğretmenlik meslek algısı, müzik özel yetenek sınavı, müzik öğretmeni aday adayı
Teacher, belief, self-efficacy belief, epistemological belief, prospective teachers
Yerel Medya, KAYSERİ ÖRNEĞİ, İLETİŞİM, Local Media, The Example of Kayseri
Matematik Eğitimi, Çoklu Zekâ Kuramı, Başarı, Çokgenler, ÖĞRENCİ
Individualized Learning, Student Model, Intelligent Tutoring System, Course Materials, Web-Based Education
?eyh Galib, Deyimler, Halk Tabirleri, Orijinal Söyleyi?, Divan Edebiyaty
SSBÇSE, do?rulayycy factor analizi, Türkçe versiyonu, stres ile ba?a çykma, spor
Systematic Teaching, Life Studies, Teaching Strategies, Effective teaching, Multiple method
Kültürel Deneyim, Eğitim, Sıla Hastalığı, Uluslararası Üniversiteler, Türk Öğrenciler
Family, Children, Sports, Physical Activity, Sports Participation
KAYGI, MESLEKY KAYGI, MÜZYK, GÜZEL SANATLAR, Ö?RETMEN ADAYI
Lineer Cebir Ö?retimi, Teknoloji Destekli Ö?retim, Ylkö?retim Matematik Ö?retmen Adayy, Geometrik Dü?ünme Düzeyi, MATEMATYK E?YTYMY
Physical education, Sport, Participation motivation, Recreation, University student
Word Power, First grade literacy program, Sound groups, Pre school, 6 age group
Aile fonksiyonu, bilgisayar, internet, bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı
Kypyrty, Hareket, AN, Resim, Sanat
Stratejik İttifaklar, Büyüme Stratejileri, İşletme Kaynakları, Kaynak Temelli Yaklaşım, Ansoff Ürün/Pazar Matrisi
New Communication Technologies, Cellular Phone, Written Short Mesaj, The Internet, Electronic Mail
Project Based Learning, Problem Based Learning, Curriculum Development,
Bâki, qasida, request, ghazels, eulogy
Basketball, Referee, Job Satisfaction, X, X
REHBERLYK, MESLEKY REHBERLYK, MESLEKY REHBERLYK VE PSYKOLOJYK DANI?MA, YLKÖ?RETYM, ORTAÖ?RETYM
Yslam, Yslam Felsefesi, Yskenderiye, Yskenderiye Akademisi
Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yaşam Boyu Öğren, ,
Tutunma, Bentonit, Polimer,Kağıt,Fiziksel,Optik Özellikler
Activities, teacher perceptionS, primary education, SBS, Project homeworks
Merluccius merluccius, ÖLÜM ORANI, STOKTAN YARARLANMA DÜZEYY, ISKENDERUN KÖRFEZY, BOY-A?IRLIK YLY?KYSY
Antimikrobiyal Aktivite, Agar Disk Diffüzyon Metodu, Tıbbi Bitkiler, Bitki Materyalleri, Test Mikroorganizmaları
Kyrsal Alan, Kent Merkezi, Okul Yöneticisi, Tükenmi?lik, Mesleki Tükenmi?lik
SecondLife, 3-D Online Environments, Virtual Classes, Poster Design Training, Virtual Social Environments
Transmission Line Faults, Discrete Wavelet Transfo, ,
Piano Education, Perceptual Learning Styles, Visual, Aural, Kinesthetic/Tactile
?yklar, â?yklaryn sorunlary, Kültür ve Turizm Bakanly?y, â?yklaryn beklentileri, Türk kültürü
Village institutes, graduates of village institutes, qualitative study, proficiency in teaching, point of view
Cooks, Food preparation and cooking methods, Nutri, ,
Geleneksel Spor, Geleneksel Türk Sporları, Spor, ,
POLITICAL KNOWLEDGE, VOTER, LOCAL ELECTION, VOTER PREFERENCE, ELAZIG
Kemalism, Kemalism subjects, social science teacher candidates, self-efficacy sense, self- efficacy beliefs
Physical Training and Sport, Teacher, PPSE, Designation, Deploy
Eğin Kazası, Aile, Gayr-i Müslim, Müslim, Evlilik
Environmental Education, Teacher Education, General Environmental Concern Level, Specific Environmental Concern Level, Information Technology
BAROK MÜZYK, ÇALGI MÜZY?Y, KEMAN, TEMPO Y?ARETLERY, DANS BA?LIKLARI
Diyabet,Sıçan,Punica Granatum,Serum,Aspartat Aminotransferaz
Sen Yoksulluk Yndeksi, Gini Katsayysy, Yoksul Ki?i Orany, Yoksulluk Açy?y Orany, Yoksulluk
Ba?ymlylyk, Otomobil, Sosyal Ya?am, Ula?ym
Copula, Archimedean Copulas, Nonparametric Estimation, Dependence, Kendall`s Tau
Primary Mathematics Curriculum, Primary School, Curriculum EvaluatioN, Teacher, View
Ofsetleme, Yay olu?turma, Unsur tanyma, Hata giderme, Kesi?im noktalarynyn tespiti
MUSICAL SUCCESS, MUSICAL TALENT, MUSIC EDUCATION, SUCCESS, MUSIC
phosphorus release, pH, sequencing batch reactor, acetate, glucose
Afi?, Grafik Tasarymy, Y?birlikli Ö?retme Yöntemi, Görsel Sanatlar E?itimi, Tasarym
Fen E?itimi, Fen Okuryazarly?y, Vücudumuzda Sistemler Ünitesi, Fen ve Teknoloji ö?retim Programy, Fen Okuryazarly?ynyn Geli?tirilmesi
İnternet, Sanal İlişkiler, Aile, İletişim, ,
MOBYL TELEFON, ÜNYVERSYTE Ö?RENCYLERY, GELYR ESNEKLY?Y, TÜKETYM HARCAMALARI, TELEKOMÜNYKASYON PYYASASI
Natural radioactivity, Radon, Marble, Hazard, ,
INTERACTIVE WHITEBOARD, UNIVERSITY STUDENTS, ELECTRONIC WHITEBOARD, VALIDITY, RELIABILITY
Primary schools, Teaching of Science Education, Education, Science, Laboratory
PRESCHOOL EDUCATYON, CHYLD, TEACHER, early childhood, PROBLEM BEHAVYOR
Forest Trees, Beetles, Coleoptera, Artvin, Oseyanik
Voice Education, Nicola Vaccai, Vaccai Method, Etude, Content Analysis
Müzik Dersi, Ö?retim Programy, Program Çözümleme, Kazanym, Ylkö?retim
MEKATRONİK EĞİTİMİ, ROBOT, ROBOTİK EĞİTİM YÖNTEMLERİ, MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ, OTOMASYON KURSU
Bilgisayar, Bilgisayar Destekli E?itim, Bilgi Teknolojisi Synyfy, Bili?im Teknolojileri Formatör Ö?retmeni, Bilgisayar E?itimi
Kolonyalizm, Koloni Edebiyaty, Öteki, Irkçylyk, Yapy Sökümcülük
ana okulu, çocukluk aktiviteleri, beden e?itimi, Ögretmen, okul öncesi
Piano Education, Piano Learning, Higher Level Thinking Skills, Reflective Thinking, Reflective Thinking Activities
CHILDREN, PRESCHOOL EDUCATION, CREATIVITY, FORMAL, PRIVATE
Görsel kültür, görsel kültür çaly?malary, sanat eserleri inceleme, sanat ele?tirisi, e?itsel ele?tiri
Lorentz uzayy, Banach Uzayy, Tensör çarpymlary, Da?ylym Fonksiyonu, Giri?im
Candidates of teaching, primary school teaching, classroom management, competency, classroom management competencies
Professional development, teacher, faculty of education, expectations, roles
Pirinç, Aşınma, Ferritik Grafitli Dökme Disk, KUM KALIP DÖKÜM YÖNTEMİ, SAVURMA DÖKÜM YÖNTEMİ
Müzik E?itimi, Piyano, Armoni, Caz Armonisi, E?likleme
Prospective teacher, community service practice, teacher training, learning outcomes, problems
Türkçe ö?retmenleri, Türkçe ö?retmen adaylary, ö?retmen sorunlary, çevrimiçi payla?ym alany (forum), içerik çözümlemesi
Tutum ölçegi, Matematiksel Ispat, Matematik Egitimi, Ögretmen adaylari, Ispat Yapma
HRD-VET, Vocational Education and Training, Curriculum Development, Council of Higher Education, National Education
Yngiliz Dili E?itimi, Çocuklara Yngilizce Ö?retimi, Dil Ö?retim Materyalleri, Ylkö?retim, Ylkö?retim ö?rencileri
HATT-I HÜMAYUN SURETY, II. ABDÜLHAMYT, SAYT PA?A, II. ME?RUTYYET, KANUN-I ESASY
Rumi, Mevlevi Order, Sema ritual, Mevlevi costumes, Whirling dervish's costumes
Brain-Based Learning, Attitude, Science Education, Work, Energy
Eğitim, İlköğretim Matematik Programı, Problem Çöz, ,
DEREGÜLASYON, DI? TYCARET HADLERY, OPTYMUM TARYFE, REFAH, AVRUPA BYRLY?Y
Karaağaç Göleti,Leslie Metodu,Balıkçılık Yönetimi,Populasyon Büyüklüğü,Balık Faunası
Mesleki doyum, sosyal karşılaştırma, öğretim elemanı, algı, hizmet süresi
Eğitim programı, Program geliştirme, Program inançları, Öğretmen adayı
PLASTYK ÜRÜNLER, MALYYET, KALIP, YMALAT, ÜRETYM
vaqf, ibtidâ, fâsıla, kırâat, meâl
Vibrato, Types of Vibrato, The Importance of Vibrato, Viola, Vibrato Technique on The Viola
Information Communication Technologies, Sustainable Development, Information Communication Technologies in Turkey, Development, Information Technologies
SES EĞİTİMİ, İŞİTME KAYBI, OKULÖNCESİ, MÜZİK, MÜZİKSEL SES
Anason, Rezene, Antioksidan Aktivitesi, Metal Şelatlama Kapasitesi, İnfüzyon, Dekoksiyon, Ektraksiyon
metaphor, teacher, teaching profession, pre-service teachers, Prizren Education Faculty-KOSOVO
Yabancy dil olarak Yngilizce, yazma, ileri düzey ö?rencisi, dilbilgisi hatalary, GERYBYLDYRYM
DYSLEXYA, FLUENCY, INDIVIDUALISED READING PROGRAMME, SYLLABLE TEACHING, READYNG
Mathematics, Mathematics Education, Mathematics Curriculum, Importance of Problem Solving, Ways of Problem Solving
REACTION DYNAMICS, REACTIVE SCATTERING, REACTION PROBABILITY, CROSS SECTION, WAVE PACKET
Eğitim Sistemi, Demokrasi, Eğitim, Demokrasi Eğitimi, İnsan Hakları
Ürün seçki dosyası (portfolio), ölçme- değerlendir, ,
Sayısal Filigranlar, Dalgacık Dönüşümü, En Düşük A, ,
Dependence, Resource Dependence Theory, Hotel Managements, Strategic Management, Organizational Theory
Milas, Milas halıları, halı, halıcılık, bitkisel boyacılık
Symbol, Universal, Language, Visual, Art
INSTRUCTIONAL EXPLANATION, MATHEMATICS KNOWLEDGE, PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS, INSTRUCTIONAL TRICKS, PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE
SecondLife, 3-Boyutlu Çevrimiçi Ortamlar, Sanal Sınıflar, Afiş Tasarımı Eğitim, Sanal Sosyal Ortamlar
Profession, Teaching Profession, Teacher Education, Primary School Teaching, Teacher Candidate
Etanol, Benzin, Alternatif Yakıt, Egzoz Emisyonu, ,
Öğretmen, Öğretmen Adayı, Öğretim Elemanı, Alan Bilgisi, Yeterlik
Student, Sport, Game, Culture, Life Style
Computer Assisted Language Learning, Teaching Vocabulary, Technology and Language Learning,
MOVIE, CINEMA, DOCUMENTARY, REALITY, FAKE DOCUMENTARY
Children Who Are Forced To Work On The Street, Self-Esteem, Locus Of Control, Hopelessness Level, Development of Personality
Ylkö?retim okulu, müdür, öz-yeterlilik, görev, görev tanymlary
Ilkögretim Matematik Programi, Ilkögretim, Program Degerlendirme, Ögretmen, Görüs
PISA, TIMSS, Bilgisayar, Fen Yeterlilik Düzeyi, Türkiye
Visualisation, Visual materials, Education, Education Researches, Document Analysis
HAYAT BYLGYSY, YLKÖ?RETYM, Ö?RETYM PROGRAMI, DE?ERLER, VELYLER
SPOR, SPOR, SPOR, SPOR, SPOR
Piano, Consicuous Study, Technique, Individual Study, Special Study
Music Education, Choro, Polyphonic Choro Music, Contemporary Turkish Choro Music, Work of Art
İnsan Hakları, Demokrasi, Demokrasi Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, İnsan Hakları Eğitimi
Burnout, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Lack of Personal Accomplishment, Problem Solving Skills
BİLİMİN DOĞASI, BİLİM TARİHİ, BİLİMSEL BİLGİ, BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİ, BİLİM
Synyf Ö?retmeni Yeti?tirme, Fen ve Teknoloji Ö?retimi, Yki Dünya Kuramsal Çerçevesi, Anlamly Fen Ö?renimi, Eylem Ara?tyrmasy
Mathematics teaching, Computer integration, Mathematics software, TECHNOLOGY IN TEACHING MATHEMATICS, TEACHERS' VIEWS
Ücretli Ö?retmenlik, Ders Ücreti Kar?yly?y Görevlendirme, Ücretli Ö?retmenler, Ylkö?retim, Okul Yöneticileri
Orchestra, Conducting, Beethoven, Analysis, Symphony
ATRP, STYRENE, THERMAL DEGRADATION, DSC, GC-MS
Halkla Yli?kiler, Liderlik, Halkla Yli?kiler Açysyndan Liderlik, Liderlik Türleri, Halkla Yli?kiler Açysyndan Liderlik Türleri
Music Education, Musical Aptitude, Music Aptitude Test, Musical Hearing
Soccer, Training, Skill, Non-Dominant Leg, ,
TÜRK KÜLTÜRÜ, TÜRK HALK MÜZY?Y, TÜRKÜ, TÜRKÜLERYN KONULARI, TOPLUM VE MÜZYK
Mechanism, Distance Learning, Machine Design, Analysis, Synthesis
LEGYONNAYRES' DYSEASE, LEGYONELLA, PLUMBYNG, HUMAN HEALTH, LEGYONELLA PNEUMOPHYLLA
Spor, Beslenme Aly?kanlyklary, Üniversite Ö?rencisi, Beden E?itimi, Sa?lyk
CEIT Department, curriculum evaluation, Rasch modeli, Measurement, Teacher training
Technology Integration, Personality, School Climate, Self-Efficacy, Outcome Expectations
Albizia julibrissin, Tohum, Çimlenme, Süs Bitkisi, Peyzaj
AKILLI TAHTA, UNIVERSITE OGRENCILERI, ELEKTRONIK TAHTA, GEÇERLIK, GÜVENIRLIK
Multiculturalism, Multicultural Education, German Education System, The Training of the Immigrant, Qualitative Research
Mathematics Teaching, Active Learning, Teaching th, ,
Globalization, Unemployment, New Work Forms, Struc, ,
MÜZYK, MÜZYK E?YTYMY, TÜRK MÜZY?Y, KEMAN Ö?RETYMY, KONSERVATUVAR
Time Management, Teacher Behaviours, Primary School,
OKUL ÖNCESY, SOSYAL BECERYLER, AKRAN YLY?KYSY, OYUN, ALTI YA?
Ah?ap süsleme, Cumba, Elazy? evleri, Sivil mimarlyk, Türk evleri
Music Education, Music Teacher, Self Efficacy, Validity, Reliability
Resmi ve özel ilkö?retim okullary, ö?renmeye ili?kin tutumlar, ö?renmeye açyklyk, ö?renmeden beklentiler, ö?renmeye ili?kin kaygylar
Theme, Characters, Humour Elements, Time, Language And Expression
Elections, 1954 elections, Democratic Party, Republican People's Party, Election results
Ö?retimsel de?i?kenler, Ö?retmen-ö?renci davrany?y, Çevresel-davrany?sal de?erlendirme, Kayna?tyrma, Ylkö?retim
KOBİ, Yenilik, İşletme, Girişimcilik, ,
POLYTYK PAZARLAMA, SEÇYM KAMPANYASI, SYYASY PARTY, 2008 ABD BA?KANLIK SEÇYMLERY, BARACK OBAMA
Primary school teachers, Job satisfaction, Job dissatisfaction, Organizational factor, Inspection dimension
Psikolojik Danışmanlık, Rehber Öğretmenler, Rehberlik, İnternet Rehberliği, İnternet
Egzersiz, Ba?ymlylyk, Ba?ymlylyk Ölçe?i, Egzersiz Ba?ymlyly?y, Egzersiz Ba?ymlylyk Ölçe?i
Teachers, Instructional Materials, Utilization of, ,
Form Teacher, Music Education, Music Teaching, Music Classes, Elementary Schools
Foreign Language Classroom Anxiety, Test Anxiety, Language Learning Anxiety, Foreign Language, FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY
Beliren Yeti?kinlik, Romantik Yakynlyk, Yli?ki, YhtiyaEDoyumu, BELYRLEYYCY
Sosyal Dy?lanma, Toplumsal Dy?lanma, Gasp, Hyrsyzlyk, Kapkaç
Halkla İlişkiler, Politika, Pusula, Halkla İlişkiler Politikaları, Yön Tayin Edici Politikalar
Denge, DHPS, Egzersiz, Yorgunluk, Futbol
ROUTINE PROBLEMS, NON-ROUTINE PROBLEMS, MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING BELIEFS, SELF-EFFICACY PERCEPTYON ON PROBLEM SOLVING, PROBLEM SOLVING
POPULAR MUSIC, POPULER CULTURE, STUDENT, UNIVERSITY, SOCIALIZATION
TANZYMAT, II. ME?RUTYYET, CUMHURYYET DÖNEMY E?YTYM, E?YTYM EKONOMYSY, TÜRK E?YTYM TARYHY
Art Education, Visaul Arts Teaching, Visual Arts Culture, Formation in Visual Arts, Consciousness of Museum
NURSERY AND EARLY LEARNING, NURSERY AND EARLY LEARNING EDUCATION, TURKEY, MUSIC, MUSIC EDUCATION
Ambalaj, Ambalajlama Stratejisi, Ye?il Ambalajlama, Ye?il Pazarlama, Çevre Bilinci
SOCIOLINGUISTICS, PRAGMALINGUISTICS, SPEECH-ACT, VOCABULARY SELECTION, TEACHING
ERGENLİK, GİYSİ, GİYİM STİLİ, GİYSİ SEÇİMİ, MARKA TERCİHİ
Liderlik, Ö?retim Liderli?i, Ylkö?retim Okullary, Okul Müdürü, Okul Yönetimi
Medya Yeterliliği, Duygusal Öğrenme, Yapılandırmacılık, Medya Tabanlı Öğrenme, Nöroloji
Öz-Belirleme Kuramy, Yçsel GüdülenmY, Dy?sal Güdülenme, Ö?renci Katylymy, Yapysal E?itlik Modellemesi
GT DISTRIBUTION, MAXIMUM LIKELIHOOD, MODIFIED MAXIMUM LIKELIHOOD, M ESTIMATORS, EFFICIENCY
Education of History, Historical Novel, History of Revolutionery, National Consciousness, War of Independence
Dividend policy, Dividend – crisis relationship, Chow test, Payout ratio, Speed of adjustment coefficient
Reklam modelleri, Rossiter Percy Izgarasy, Marka Farkyndaly?y, Deterjan reklamlary, Ylgilenim
Süsleme, Baty Müzi?i, Barok Dönem, Geli?im Süreci, Çaly? Biçimi
Mobbing, Coping With Mobbing in Education, Bullying, Coping With Mobbing, Mobbing in Education
English Language Teaching, Teaching Children English, Language Teaching Materials, Elementary Education, Young Learners
Drama, Fen Ögretimi, Ilkögretim, Ögretmenlerin Görüsleri, Ögretmenlerin Uygulamalari
Adolescent, creative drama, anxiety, psychological group counseling, cognitive-behaviorist approach
Muhasebe, Finansal Tablolar, Türkiye Muhasebe Standartlary, De?erleme, Gerçe?e Uygun De?er
Active Learning, Science Course, Learning Levels, SCYENCE EDUCATYON, teacher-centered approach
Beden e?itimi, i?birlikli ö?retim, geleneksel ö?retim yöntemleri, duyu?sal özellik, motor beceri
BOLU, GÖYNÜK, HANDICRAFTS, COSTUME, WOMEN HEAD WEAR
Okuma-Yazma Ö?retimi, Dilin Yapysal Özellikleri, Ses Ça?ry?ymly Bütünle?ik Kelime Yöntemi, OKUMA YAZMA YÖNTEMLERY, OKUMA YAZMADA SORUNLAR
Education, Physical Education, School, School Director, Extracurricular sport activities
Reinforced polyamid 6, Glass fiber, Rheological properties, Melt flow index, Thermoplastics materials
Hakas Destanlary, Kadyn kahramanlar, kahramanlaryn özellikleri, ?amanizm'in tesiri, TÜRK DESTANLARI
Yenicaga Lake, fishing, population structure, sustainable fishing management, Bolu
environmental social responsibility, public relations, web pages, internet, organization
Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Öğretmen Yetiştirme, Yükseköğretim Yapılanması, Lisans Programı
Science and Technology, Cooperative Learning, Jigsaw Technique, Academic Success, Primery
Learning Styles, Teaching, Teacher Views, Learning- Teaching Process, Student
Mathematical Knowledge, Hearing-impaired, Research in Mathematics Teaching, Research in Math. Teach. Hearing-Impaired Students, Balanced Mathematics Instruction
Orkestra, Orkestra Şefliği, Liderlik, Lider Olarak Orkestra Şefi
Dizel motor, ön-ısıtma, kanola yağı, emisyon, bioyakıt
Dual Numbers, Dual Vectors, Dual Function, Differential Equations, Linear Differential Equation
Danışman ve Danışmanlık, Öğretmen adayı, Öz yeterlik, Okul deneyimi, Uygulama Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri
Reading, reading habit, tourism, education, tourism
Ergani, Possessor, Ritual, Old Beliefs, Folklore
Çilek, glutatyon, B vitaminleri, C vitamini, HPLC
Music Teacher, Exhaustion syndrome, Emotional exhaustion, Depersonalization, Job Satisfaction
Social Studies, Measurement and Assessment, Project Task, Performance Task, Portfolio
Ya?am doyumu, Kaygy, Otomatik dü?ünme, Ö?retmen adayy, Üniversite ö?encisi
Bâkî, kaside, sosyoloji, Osmanlı, yabancı kültürler
TRT ET TÜRKYYE, TRT ARAPÇA, ULUSLARARASI TELEVYZYON, TÜRK, ARAP
ATRP, Metil Metakrilat, Sentez, Reaktivite Oranları, Karakterizasyon
Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, DynEd, Motivasyon, Tutum, İngilizce Öğretmeni
Güneş Enerjisi, Güneş Takip Sistemi, İki Eksenli Takip, PLC Kontrollü Sistem, Alternatif Enerji
Mesleki geli?im, ö?retmen, Yrlanda, Litvanya, Türkiye
Universal, Principles, Justice, Truth, To Keep One, ,
Piyano E?itimi, Piyano Ö?retimi, Ö?renme Stilleri, Algysal Ö?renme, Ö?retim Etkinlikleri
Physical Education Teacher, Emotional Exhaustion, Desensitization, Personal Achievement, Burnout Syndrome
Çevre, Toplum, Avcı-Toplayıcı Toplumlar, Tarımcı Toplumlar, Endüstriyel Toplumla, Çevre Sorunları
Asya Havzası, Seyahatname Kayıtları, Seyyah, Anadolu İnsanı, Anadolu
Dizgeli Ö?retim, Hayat Bilgisi, Ö?retim Stratejileri, Etkili ö?retim, Çoklu yöntem
STORY-TELLING, CLASSICAL FOLK TALES, FOREIGN LANGUAGE TEACHING, THREE STAGES OF MOTIVATIONAL MODEL, YOUNG LEARNERS
OKUL KÜLTÜRÜ, TAKIM ÇALI?MASI, TAKIM LYDERLY?Y, YLKÖ?RETYM, LYDERLYK
Teacher Candidates, Learning Styles, Learning, Science, Primary education
Engineer Managers, Management Skill, Manager, Career Development, Engineering
Rutin Problemler,Rutin Olmayan Problemler,Problem Çözmeye Yönelik İnanç,Matematiğe Karşı Öz-Yeterlilik Algısı
Karides, Kalamar, Histamin, TVB-N, TBA,Dondurulmuş Gıda
Beden E?itimi Ö?retmeni, Özyeterlik, Algy, Sosyal Fizik Kaygy, KAYGI
Mobile Robot, Prototype, Wireless Control, Surveillance, PIC Microcontroller
Düzlem Kafes Sistem, Bulanık Doğrusal Programlama, Boyutlandırma, Çekme Gerilmesi, Burkulma Gerilmesi
Measurement and Evaluation, Exams, Qualitative research, classroom teacher programs, education
PROBLEM BASED LEARNING, PHYSICS EDUCATION, INTERVIEW, WORK-ENERGY, QUALITATIVE RESEARCH
E?itim, Beden E?itimi, Okul, Okul Müdürü, Ders Dy?y Sportif Etkinlik
attitude, teaching profession, preservice classroom teachers, learning strategies,
Fuzzy clustering, C-means, Development level, Socioeconomic data, Validation
Bilgi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Öğrenme, Öğrenen Örgütler, Okullar
Anthropometric measurement, Sports aerobic, Trunk flexibility, Vertebral flexibility, Low extremity
Kapula, Archimedean Kapulalar, Parametrik Olmayan Tahmin, Bağımlılık, Kendall Tau
Mesleki Teknik E?itim, Yn?aat Teknikerli?i, Okuma, Okuma Aly?kanly?y, Meslek Yüksekokulu
Primary Education, 5th Grade Students, Social Studies, Metaphor, Content Analysis
Mentor and mentoring, Preservice teachers (student teachers), Self Efficacy, Practicum, The Professional Qualities of Cooperating Teachers
Yerel Düzen, Bağ Yönelim Düzeni, Amorf Bakır, Mole, ,
Education Technology, Computer Based Learning, Computer Animation, Pre-service Computer Teacher, View
Duyusal Analiz, Tekstür, Su Ürünleri, ,
Multiple Intelligence Survey, Multiple Intelligence, Existential Intelligence, Students of Primary School Teaching Programme
Social Studies Course, Teachers, Elementary Education, EğitiM, Öğrenci
Set Subject, Error, Misconceptions, OBSTACLES, STUDENTS' ERROR
Varolu?çuluk, Cahit Sytky Tarancy, Türk ?iiri, Türk Edebiyaty, A?k
LEJYONER HASTALI?I, LEJYONELLA, SIHHY TESYSAT, YNSAN SA?LI?I, LEGIONELLA PNEUMOPHILLA
Information literacy, prospective teachers, education faculty, finding information, analyzing information
Tanh Function Method, Riccati Denklemi, Shallow Wa, ,
Okuduğunu anlama stratejisi, okuma, tutum
Karagöz İstavrit,Kondisyon,Büyüme,Fulton Katsayısı,Marmara Denizi
Termoelektrik modül, So?utma, Isy ceketi, Su so?utmasy, Verim
GUIDANCE, CAREER GUIDANCE, CAREER GUIDANCE AND COUNSELING, PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOLS
EMOTIONAL INTELLIGENCE, PROBLEM SOLVING SKILL, TEACHER CANDIDATE, PRE-SCHOOL EDUCATION, TEACHER TRAINING
Atom models, Misconceptions, Epistemological Analy, ,
ETKYLE?YMLYLYK, TÜKETYCY DAVRANI?I, SANAL DENEYYM, YNTERNETTE PAZARLAMA, ETKYLE?YMLY PAZARLAMA
ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING
MATEMATİK, ÇOKLU ZEKA KURAMI, SİLİNDİR, ÖĞRENCİ, GÖRÜŞ
Elementary School, Science Teaching, Mathematic Teaching, Hybrid, Hybrid Teaching
ADOLESCENCE, DRESS, DRESSING STYLE, DRESS CHOICE, BRAND PREFERENCE
Art Education, Packaging Design, Graphic Design, Sketch, Critique
YAY TEKNYKLERY, STAKKATO, MARTELE, KEMAN, MÜZYK E?YTYMY
Toprak Kaynakly Isy Pompasy, Toprak Isy De?i?tirgeci, Slinky, Isytma, Enerji
The offenders imprisoned for the first time, The offenders imprisoned for the more than once, Profile of offenders, Recidivism, Prison
Turkey, Unemployment Insurance Fund, Unemployment benefit, Unemployment Insurance, Social Security
Fen E?itimi, Astronomi Olaylary, Ylkö?retim ö?rencilerinin fikirleri, Kavram Yanylgylary, FYZYK E?YTYMY
Andrew Marvell, To His Coy Mistress, Metafizik Şiir, Carpe Diem, İmge
Matematik Öğretimi, Aktif Öğrenme, Genel Çarpma Ku, ,
Matematik, Matematik Eğitimi, Problem Çözme, Problem Çözme Becerisi, ÖĞRENCİ
Traditional Sports, Traditional Turkish Sports, Sp, ,
Müzik, Çalgı eğitimi, Amatör çalgı eğitimi, yetişkin, yetişkin eğitimi
Elementary school, Social Club Activities, Students' Vıews,
Osmanlı, Bâkî, zenginlik, güç, tasvir
Mathematics, Mathematics Education, Problem Solving, Problem Solving Skill, STUDENT
E?YTYM, DERS MATERYALY, ONLYNE DERS MATERYALLERY, ONLYNE SINAV SYSTEMY, Ö?RETYM TEKNOLOJYSY
Öğrencilerin güdülenmesi, Öğrenme güdülenmişliği, güdüleme faktörleri, AA, A
ö?retimsel açyklamalar, MATEMATYKSEL BYLGY, SINIF Ö?RETMENY ADAYLARI, Ö?RETYM HYLELERY, PEDAGOJYK YÇERYK BYLGYSY
YARI- MARKOV RASGELE YÜRÜYÜŞ, YANSITAN BARİYER, TUTAN BARİYER, BİR BOYUTLU DAĞILIM FONKSİYONU, LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ
Tiyosemikarbazon, metal kompleksi, serum, amino asit, rat
CLOSTRIDIUM SP., CELLULASE, SDS-PAGE, RUMEN, SOIL
Creativity, Creative Thinking, Design, Idea, Creative Impact
Cari İşlemler Dengesi, Enflasyon Hedeflemesi, VAR Analizi, Türkiye, Cari İşlemler Dengesi Belirleyicileri
Online Test, Web based learning, academic achievement, attitude toward computer, distance education
Hentbol, Bayan, Boks, Fiziksel Parametreler, Reaksiyon Zamanı
BYLYMSEL MODEL, MODEL, MODELLEME, MODEL ÇE?YTLERY, FEN Ö?RETYMY
GT DA?ILIMI, EN ÇOK OLABYLYRLYK, UYARLANMI? EN ÇOK OLABYLYRLYK, M TAHMYN EDYCYLERY, ETKYNLYK
Ergani, İye, Ritüel, Eski İnançlar, Folklor
Dumrul, Fiction, Azrail, Dede Korkut, Folklore
ERP in SMEs, Web based software development, Purchasing Management, Automation in SMEs, Open Source Software
Kır, Kent, Göç, Kız Çocuğu, Meslek kazanma, ,
Banach Cebiri, Topolojik Syfyr Bölen, Spektrum, Kompleks Homomorfizm, Maksimal Ydeal
Analysis, Complex, Function, Holomorphic (Analytical), Equations
Public Administration, Social Capitals, Trust, Labor Performance, Citizen Satisfaction
Organizational Justice, Justice Perceptions, Teachers, Primary School, Justice
FEN E?YTYMY, YÜKSEK LYSANS TEZY, DOKTORA, TEZ YNCELEME, FEN E?YTYMYNDE E?YLYMLER
Kur`an, Zenginlik, Fakirlik, Varlık, Güç
Kitap Sanatı, Minyatür, İllüstrasyon, Resim, Papirüs
Metacognition, Metacognition awareness, Turkish language, Turkish education, prospective teachers
Öğretmenler, Öğretim Araç-Gereçleri, Öğretim Araç-, ,
Preschool Teacher, School Administrator, Leadership, School Culture, Leadership Styles
BYTY?YK E?YK YAZI, DYK TEMEL YAZI, OKUMA BECERYLERY, EL YAZISI, OKUMA
Matematik eğitimi, matematik tarihi, ölçek, geçerlilik, güvenirlik
Reading and writing, First reading and writing, Elementary school teacher, Teaching, Teacher
Highschool of Fine Arts and Sports, Aptitude exams, Music department student election, Problems, Recommendatyons
Kimya Eğitimi, Kimya Laboratuarı, Kimya, Laboratuar Endişesi, Öğretmen Adayı
Tükenmişlik, Duygusal Tükenmişlik, Duyarsızlaşma, Azalan Kişisel Başarı, Problem Çözme Becerisi Hemşirelik
Biodiesel, Diesel Engine, Alternative Fuels, Exhau, ,
Helmholtz Equation, The Decomposition Method, Homo, ,
YLETY?YM, SÖYLEM, SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESY, MATEMATYK Ö?RETYMY, NYTEL ARA?TIRMA
Misconception, Teacher Education, Coordinate Axis, Teacher Candidate, Computer Based Education
Mathematics Education, Instructional Design, Instructional Design Models, ASSURE Model, Dick and Carey Model
ANNE E?YTYM DÜZEYY, CYNSYYET KALIPYARGISI, OYUN, OYUNCAK, CYNSYYET
Liderlik, vizyoner liderlik, EĞİTİM YÖNETİMİ, EĞİTİM DENETİMİ, KRİZ YÖNETİMİ
Stage Fright, Musical Performance Anxiety, Music Education, Coping Strategies With Stage Fright
TURKISH CULTURE, TURKISH FOLK MUSIC, TURKU, SUBJECTS OF TURKUS, SOCIETY AND MUSIC
Classical Turkish Poem, Poem, Nefî, Nature, Sun
Separation-individuation, university student, gender, class level, parent attitude
Düşünme Stili, Kimya Başarısı, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Cinsiyet, Yaş
Literacy teaching, structural characteristics of language, integrated word method with sound associatives, PRIMARY LYTERACY METHODS, PROBLEMS IN LYDERACY TEACHING
Child, Football, Body Composition, Somatotypes, .,
Corporate Social Responsibility, Sustainability, Accountability, Unilever, Water Footprint
Individual Development, Socialisation, Courses of Physical Education, Music, Art
PRIMARY EDUCATION, MATHEMATICS TEACHER, TEACHING MATHEMATICS, EVALUATION OF CURRICULUM, MATHEMATICS CURRICULUM
Prospective classroom teachers, PowerPoint presentations, qualitative research, teaching, learning
Saç Boyama, Fıkıh, Saç Boyama ve Gusül, Fıkhi Tespitler, İslam Hukuku
Kimya eğitimi, kimya laboratuarı, laboratuar endişesi, öğretmen adayı, laboratuar
Doğal radyoaktivite, Radon, Mermer, Risk, ,
Anthropological Theory of the Didactic, The Atwood's machine problem, Problem solving, Turkish and French students, Students difficulties
Artificial Neural Networks, Regression technique, Concrete, Compressive strength, crushed lımestone aggregate
Teacher Training, Self-Efficacy, Attitude, Science Teaching, Biology Teaching
Altiyonküre, HF Radyo Dalgasy, Dalga Emilimi, Dalga Modlary, Elektron Sycakly?y
siyasal katılım, kitle iletişim araçları, seçmen davranışları, seçmen
Öğrenci, spor, oyun, kültür, yaşam tarzı
Sustainable Development, Hydrogen Energy, Hydrogen, ,
Bartin, Butterfly, Species, Biology, New Records
Ergenlik, Ynternet Ba?ymlyly?y, Akran Baskysy, Algylanan Sosyal Destek, Ynternet
Zaman Yönetimi, İlköğretim, Öğretmen Davranışları,
Tenis, Voleybol, Fiziksel Uygunluk, Performans, Üniversite Öğrencisi
Çimento, Hidratasyon, Mineroloji, Tras, Yüzey Özellikleri
Kaynama, Buharlaşma, Buhar Basıncı, Kaynama Noktası, Fen Eğitimi
Tamsayılı Programlama, Optimum Portföy, Optimizasyon, Getiri Maksimizasyonu, İMKB - 30 Endeksi
Masa oyunu, Müzik Yolu Masa Oyunu, Müzik Dersi öğretim materyali.,
Music, Music Education, Turkish music, violin training, conservatory
Radyo Yayıncılığı, Gençlerin Medya Kullanımı, Radyo Dinleme Motivasyonları,
Sport, society, Media, Football, Amateur
Physical Education Teacher, Self Efficacy, Perception, Physique Anxiety, Anxiety
Hızlı Prototipleme, Gerçek Zamanlı Kontrol, Simuli, ,
Synyf Ö?retmeni, Beden E?itimi Dersi, Spor, Oyun, E?itimde Kalite
Information technology teachers, Vocational satisfaction, Holland theory, Career choice, Equity theory
İMAJ, İLETİŞİM, YAZILI BASIN, SİYASAL LİDER İMAJI, İLETİŞİM SÜRECİ
CALL, DynEd, Motivation, Attitude, English Teacher
Bâkî , Vezin, Kafiye, Yabancı Diller, Psikoloji, ,
Aydın Türk, Cumhuriyet, Türkiye, Osmanlı, Çağdaş
Democracy, Primary School, Democracy Education, Perception, CYTYZENSHYP
Çoklu Zekâ Kuramy, Fen Bilgisi, Tutum, Kalycylyk Düzeyi, Ö?retim Yöntemi
Basketbol, Hakem, İş Doyumu, X, X
Diskriminant Analizi, Kümeleme Analizi, Uzaklık, Avrupa Birliği(AB), Üyelik
Probability Distribution, Truncated Distribution, ,
Wrestling, Continents, Medal, FILA, Olympic Games, ,
İnternet, Sanal Alem, Sanal İlişki, Gençlik, İnter, ,
müzik, müzikle terapi, öfke, lise, lise ö?rencisi
Beden E?itim, Tutum, Synyf Tercihi, Hizmet Bölgesi, Anne-Baba E?itim
Psychological and Social Problems, Determinism, Chicago, Urbanization, Realism and Naturalism
Çalisma Yapraklari, Bütünlestirici Ögrenme Kurami, Atom, ÖGRENCI BASARISI, KAVRAM YANILGISI
Streptomyces, Antibiotic Researching, Secondary Metabolities, Biotechnology, Metagenomic
İl Spor Şube Müdürü, Problem Çözme, Atılganlık., ,
MÜZYK, BE?ENY, MÜZYK Ö?RETMENY, MÜZYK Ö?RETMENY ADAYI, MÜZYKSEL ALI?KANLIKLAR
Lathyrus nissolia L, Polen, ANATOMY, MORFOLOLOJY, FABACEAE
Mathematics Education, Mathematics Teaching, MA Thesis, Mathematics, Education
İlköğretim, Türkçe Eğitimi, Okuma Eğitimi, Okumaya Yönelik Tutum, Okuduğunu Anlama
Elementary Education Website, Students, Content, Internet, Usability
Leadership, Instructional Leadership, Elementary Schools, School Principal, School Administration
satın alma kararları, turizm, turist tercihleri, PAZARLAMA, TURİZM PAZARLAMASI
VOİCE EDUCATİON, HEARİNG DİSORDER, PRESCHOOL, MUSİC, MUSİCAL VOİCE
Time management, academic success, Student, gender, age
BAROQUE MUSIC, INSTRUMENTAL MUSIC, VIOLIN, TEMPO MARKINGS, DANCE TITLES
Fen Eğitimi, Basınç, Tutum, Problem Çözme, Üst Bil, ,
FACEBOOK, NETWORK SOCIETY, SOCIAL SHARING, INTERNET, FIELD RESEARCH
Anguilla anguilla, Amino Acid, European Eel, Mastacembelus Mastacembelus, Spiny Eel
Distance education, course design, blended learning, ADDIE instructional design model, course design for distance education
Somatotyp, Anthropometry, Child, 20 m Running, Ver, ,
Aileler, İnternet ve Çocuk, Anne-Baba Denetimi, İnternet Kullanım Sıklığı, İnternet Kullanım Amaçları
Qanun, Music, Weighting material, Performance, Physiological structure
Güreş, Antrenman, Fiziksel, Fizyolojik Özellikler, Spor
Ayry?ma-bireyle?me, üniversite ö?rencisi, cinsiyet, synyf düzeyi, ana-baba tutumu
Beden E?itimi, Ö?retmen, Ders Saati, E?itim, Spor Tesisi
Fen E?itimi, Y?birlikli Ö?renme, Jigsaw Tekni?i, Ba?ary, Kalycylyk
Social Studies, Measurement, Assessment, Traditional Assessment, Alternative Assessment
Anaerobic Performance, Body Composition, Leg Volume, Leg Mass, Climbers
Prospective Teacher, Knowledge Management, Attitude, Teacher, Education Faculty
Öğretmen Adayı,Sosyal Beceri,Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayı
Volleyball, league, physical parameters, conditional parameters, East and Southest Anatolian
Matematik Öğrenimi, Öğrenme Stilleri, İktisadi ve, ,
Hayat Bilgisi, Performans De?erlendirme, Ölçme-De?erlendirme, Ö?retmen Görü?leri, Ylkö?retim
Y?birlikli Ö?renme Yöntemi, Beden E?itimi, Dans E?itimi, Problem Çözme Becerileri, K-12
Prospective Primary School Teachers, Mathematics Teaching, Mathematics Self-efficacy Belief, Teachers' Self-Efficacy Beliefs, Teacher Education Programs
Primary school, Teacher, Parent, Perception, Content Analysis
Ebeveyn kabulü, ebeveyn reddi, özürlü çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklar, düşük sosyo-ekonomik düzey
Teacher Self-Efficacy Beliefs, Science Teaching, Science Teaching, Self-Efficacy Beliefs, EDUCATION
CURSYVE HANDWRITING, MANUSCRYPT HANDWRITING, READING ABILITIES, HANDWRITING, READING
BYLGY VERYCY METYN, METYNLER, METYN YAPILARI, OKUDU?UNU ANLAMA, Ö?RETYM
Critical Thinking, Critical Thinking Dispositions, Science Teacher Education Program, Preservice Science Teachers, Primary School Teachers
Yönetim, Strateji, Stratejik Yönetim, Gelecek, SWOT Analizi
Web journalism , news format, visual design, trad, ,
Teaching Material, Material Design, Science Education, Web Based Learning, Natural Processes
Seljukians, Artuklu, Seramic., Elazy? Museum, Culture of kitchen
TEVBE, SUFİ, GÜNAH, PİŞMANLIK, HUZUR
RECEPTION, AESTHETICHS, READ, NEW TÜRKYSH LYTERATURE, NOVEL
Zn addition, Vickers Hardness, Superconductors, Microhardness, BiPbSrCaCuO
E?YTYMDE MYLLYLYK, TÜRK E?YTYM TARYHY, E?YTYM SOSYOLOJYSY, II. ME?RUTYYET, MYLLY TALYM VE TERBYYE CEMYYETY MECMUASI
SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS, TEACHER'S PROFICIENCY, TEACHER CANDIDATE, SCIENCE EDUCATION, EDUCATION FACULTY
Appoinment Process, Principalship, Leadership, Education, Administration
Drama, Science Teaching, Primary School, Views of Teachers, Practices of Teachers
Ontology, CLASSİCAL Turkish Poetry, Necâtî, Poem, TURKİSH LİTERATURE
7th Workshop of Alevi, Alevi identity, us-them, other, news discourse
PROPOLYS, RAYNBOW TROUT, HAEMATOLOGYCAL PARAMETER, BLOOD, IMMUNOSTIMULANT
Commitment, Organizational Commitment, Leadership, Transformational Leadership, Transformational Leadership in Education
Local Media, The Example of Kayseri, COMMİNACATİON, LOCAL NEWSPAPER, PUBLİC
Environmental Education, Attitude, Biology, Student Teachers
Optimum Insulation Thickness, Payback Period, Annu, ,
Socialmedia, Localgovernments, Publicrelations, Facebook, Twitter
music, music therapy, anger, high school, high school student
ÇOCUK YOKSULLU?U, ÇOCUK HAKLARI, SOSYAL GÜVENCE, TÜRKYYE'DE ÇOCUK YOKSULLU?U, YOKSULLUK
Information, Information and Communication Technologies (ICT), Learning, Learning Organizations, Schools
Semi-Markovian random walk, reflecting barrier, delaying barrier, one-dimensional distribution function, Laplace transform
Yazılım, Otomasyon, Suç Analizi, Suç Kaydı, Asayiş
Kadın Öğretmenler, Okul Ortamında Risk ve Sorumlul, ,
İnternet, Tutum, Ortaöğretim, Yükseköğretim, İnternet Kullanımı
Illumination Control, Energy Efficiency, Sensor, Daylight, Armature
Drama, Computer Education, Ethics, Health, Student
english coursebook in 6-7-8th grade, Spot on series, english coursebook evaluation, COURSE BOOK EVALUATION CHECKLIST, COURSE BOOK
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Celâl, Yaban/cıla, ,
Teacher education, cooperating teacher, teaching practice, practicum, teacher trainer
Dil ö?renim siteleri, Ö?retmen adayy, Bireysel ö?renme, Site analizi, De?erlendirme
Duygusal Zekâ, Duygusal Zekâ Boyutlary, Duygusal Zekâ Modelleri, Liderlik Uygulamalary, Sa?lyk Sektörü Yöneticileri
Kadyn Meselesi, Cariyelik, Çok e?le Evlilik (Poligami), Kadyn-Erkek E?itli?i, Feminizm
Optimum Yalıtım Kalınlığı, Geri Ödeme Süresi, Yıll, ,
İbn Sina, Ebherî, Tabiîyyât/natural sciences, Objects, Four Elements
GÜNE? ENERJYSY, ISI BORUSU, VAKUM TÜP, VERYM, ENERJY
Strategic planning, environmental anlysis techniques, PEST analysis, Firat University Faculty of Education, environment
DUYGUSAL ZEKA, PROBLEM ÇÖZME BECERYSY, Ö?RETMEN ADAYI, OKUL ÖNCESY E?YTYM, Ö?RETMEN YETY?TYRME
Woman, Women's Studies, Women in Turkey, The Dissertations on Women Theme, Women's Issues
ETHICAL LEADERSHIP, SOCIAL JUSTICE, SOCIAL JUSTICE IN SCHOOLS, HIGH AND VOCATIONAL SCHOOLS, SCHOOL PRINCIPALS
Muhasebe Standartları, TMS-18 Hasılat Standardı, Gerçeğe Uygun Değer, Hasılat, Muhasebe Kayıtları
Change, Resistance, Teacher, Primary Education, School
Okulöncesi e?itim, Fen e?itimi, Fen etkinlikleri, Deney, Bilim
Gillnet, Selectivity, Fisheries technique, Fish, Mesh size
Social Capital, Family, Social Transaction Perspective, Ecological Perspective, Social Change
Tourism, Tourism Education, University Students, Gastronomy, Gastronomy Tourism
ÇALGI E?YTYMY, FLÜT E?YTYMY, FLÜT Ö?RETYM PROGRAMI, DYL TEKNYKLERY, FLÜT Ö?RETYM YÖNTEMLERY
Music Education, Music Teacher, Teacher Training, Structuring of Higher Education, Bachelor Program
Meslek Seçimi, Üniversite Tercih, Ortaöğretim Öğre, ,
Kalite kurullary, TKY, Okul Geli?im Yönetim Ekibi (OGYE), DE?ERLENDYRME, KALYTE GELY?TYRME
reduced rank regression, principal component regression, partial least squares regression, dimension reduction, prediction
Sarıçam, Isıl işlem, Eğilme direnci, Elastikiyet modülü
Uzamsal Yetenek, Matematik Öğretmen Adayı, Bilgi Seviyesi, Uzamsal Görselleştirme, Uzamsal İlişkiler
job satisfaction, socail comparison, academic staff, perception, duration of profession
Retention, Bentonite, Polymer, Paper, Physical and Optical Properties
OKUL ÖNCESİ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM, TÜRKİYE, MÜZİK, MÜZİK EĞİTİMİ
teaching profession, perception regarding teaching profession, elementary education, social scale, pedogojik formasyon
Geçerlik, Güvenirlik, Sa?ly?y Geli?tiren Okullar, E?itim, Bursa, Güvenirlik
Education, Teaching Programme, Learning Domain, Te, ,
Resveratrol, potassium bromate, lung, kidney, liver
SOLAR ENERGY, HEAT PIPE, VACUUM TUBE, EFFICIENCY, ENERGY
Sınıf öğretmeni, İş doyumu, İş doyumsuzluğu, Örgütsel faktör, Denetim boyutu
Fen ve Teknoloji E?itimi, Mesleki Geli?im, Ö?retmen yeterlilikleri, Ö?retmen nitelikleri, Program
Scorbor ER V plus, Lego, Servis, İçecek, Otomasyon
Science Process Skills, Problem Based Learning, Cooperative Learning, Science and Technology Education, Academic Achievement
Sand smelt, Atherina boyeri, general characteristics, biology, weight
Ground Source Heat Pump, Ground Heat Exchanger, Slinky, Heating, Energy
PROBLEM ÇÖZME BECERYLERY, Ö?RETMEN E?YTYMY, Ö?RETMEN ADAYI, PROBLEM ÇÖZME BECERYSY ALT BOYUTLARI, PROBLEM ÇÖZME
HABER DEĞERİ, WEB HABERCİLİĞİ, SİYASAL İLETİŞİM, SİYASİ PARTİLERİN WEB SİTELERİ, NESNELLİK
Düzey Derslikleri, Düzey Kümeleri, Fen Bilgisi, Akademik Başarı, Benlik Saygısı
Maliyet Muhasebesi, Hizmet Muhasebesi, Garanti Maliyetleri, Garanti Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Satış Sonrası Maliyetler
E?itim Yönetimi, OKUL, YÖNETYCY, OKUL YÖNETYCYSY, ÖZ YETERLYK
POLITICAL MARKETING, VOTER TENDENCYES, THE COMPONENTS OF POLITICAL MARKET, PARTY LEADER, VOTING BEHAVIOR
Televizyon, Aile Değerlendirme Ölçeği, TV izleme süreleri, Erken Çocukluk, Şiddet
sazan, üretim, dölleme solusyonu, yumurta, kuluçkalama
Aşçılar, Besin hazırlama ve pişirme yöntemleri, Be, ,
Acypayam, Aile Y?letmesi, Krom, Yahya Hayatî Pa?a, Tarihsel Geli?im
Sponsorluk, Futbol, Taraftar, Spor Ekonomisi, Üniversite Öğrencileri
Yddaa Games, Gender, Education, Marital Status, Age, Profession and Income
Turkish Education, Theatre and Drama Practices, Theatre and Drama Practices Lesson, Field Education, Turkish Education Program
ONTOLOJİ, KLASİK TÜRK ŞİİRİ, TÜRK EDEBİYATI, NECâTİ, ŞİİR
History of Turkish Education, Early Republic Era's Education, Positivist Education, Bergsonizm, Bergsonizm
Özyeterlik, Co?rafya ?retmeni, ö?retim stratejileri, ö?renci katylymyny sa?lama, synyf yönetimi
outdoor plants, preference, survey, urban life, Malatya urban community
Yddaa Oyunu, Cinsiyet, E?itim, Medeni Durum, Ya?, Meslek ve Gelir
Çaty?ma yakla?ymy, Öfke, Öfke ifade tarzy, ilkö?retim okulu, yönetici
Reaksiyon Zamanı, Step Antrenmanları, Kadınlar, ,
PRE-SCHOOL, SOCYAL SKYLLS, PEER RELATYONSHYP, PLAY, SYX AGE
Fen Ö?retimi, Kavram Ö?retimi, Kavram yanylgysy, Kavramsal De?i?im Metinleri, Kavramsal De?i?im
Beden Eğitimi Öğretmeni, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarı, Tükenmişlik Sendromu
PROBLEM SOLVING, STRATEGY INSTRUCTION, PHYSICS, ATTITUDE, PHYSICS EDUCATION
MOTHER'S EDUCATIONAL LEVEL, SEX STEREOTYPE, PLAY, TOY, GENDER
Osmanly kenti, Geleneksel çar?y, Sürdürülebilirlik, Eski?ehir, Ta?ba?y
ÇOCUK, OKUL ÖNCESY E?YTYM, YARATICILIK, RESMY, ÖZEL
Chemistry education, chemistry laboratory, concerns over laboratories, teaching candidates, laboratory
Tutum ölçeği, Müzik dersi, Ortaöğretim, Tutum, Geçerlik, güvenirlik
Music Teacher Candidates, Piano Lesson, Learning Approaches Level, Deep Learning Approach, Surface Learning Approach
ÇOCUK, YENY REKLAM ARAÇLARI, YNTERNET, YNTERNET OYUNU, OYUN REKLAM
Spor, Basketbol, Somatotip, Yağ Örüntüsü, ,
OPC, PLC, SCADA, education, automation
Symbol, Visual cominication, Graphic Design, Chessboard, Semiological
Concept, Misconception, Global Warming, Environment, Environmental Education
Learning Style, Kolb's Experiences Learning Theory, EDUCATION, PRIMARY, TEACHER CANDIDATES
Matematik öğretimi, Öğretmen görüşleri, Matematik öğretimi içerikli E-Öğrenme portalları,
WEBQUEST, İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME, MATEMATİK ÖĞRETİMİ, ERİŞİ, DENEYSEL ÇALIŞMA
Stress, coping, life conflict, structural equation model, TEACHER
Radio broadcasting, youth media choices, radio listening motivation,
Matematik Eğitimi, Matematik Öğretimi, Lisansüstü Tez, Matematik, Eğitim
Creativity, Education, Creativity and Education, Creative Thinking, Torrance Test of Creative Thinking
Demokrasi, ilkö?retim, Demokrasi E?itimi, Algy, VATANDA?LIK
Fish, Parasitic Fish Disease, Medicines, Treatment, ,
Accounting, Financial Statements, Turkysh Accounting Standards, Valuation, Fair Value
Çarşı, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi, Kale, Kent Sistemi
Bireyselleştirilmiş Öğrenme, Öğrenci Modeli, Zeki Öğretim Sistemi, Ders Materyalleri, Web Tabanlı Öğretim
DENETYM, OKUL DENETYMY, E-DENETYM, DENETÇY, OKUL YÖNETYMY
Technology Integration, Information Technologies, Science and Technology Course, K12, Teachers
Kaplama, FeCrC, Ti, Mikrosertlik, Abrasiv Aşınma., ,
Biyoloji laboratuar dersi, ö?renme ortamy, biyoloji laboratuar çevresi, Kolb ö?renme stili modeli, BYYOLOJY DERSY
Mobbing, Hardiness, Perceived Social Support, Assertivenss, Coping Ways
Spor Yönetimi, Yönetim, Spor Komisyonu, Yönetim Yapısı, Yönetim Sistemi
İleti, Okul Öncesi Eğitim, Anne Eğitim Düzeyi, Empatik Eğilim, İletişim Becerisi
Klâsik Türk şiiri, şiir, Nefî, tabiat, güneş
Thinking Style, Chemistry Success, Science Teacher Candidates, Gender, Age
Arpa (Hordeum Vulgare L.),N Dozları,Verim,Kalite Ögeleri
Hakas Epics, Heroines, Heroines' characterisrics, Shamanism's effect., TURKYSH EPYCS
LIFE STUDY, SCIENCE AND TECHNOLOGY, SOCIAL STUDIES, PREPARATION LEVEL, TEACHERS OPINIONS
Biology laboratory lesson, learning environment, biology laboratory environment, Kolb learning style model, BIOLOGY LESSON
Pedagojik formasyon dersleri, sosyal çevre, ekonomik çevre, kültürel çevre, müzik bölümü ö?rencileri
waqf, ibtdâ, fâsila, recitation, meal
DIYARBAKIR, TOPLUMSAL BELLEK, KENT VE KYMLYK, KÜLTÜREL MYRAS, KÜLTÜREL AYRI?MA
Yüzey pürüzlülüğü, Frezeleme, Cep işleme, Taguchi deney tasarımı, ANOVA
state and private primary schools, attitudes towards learning, openness to learning, expectations from learning, anxiety about learning
Teachers, School Culture, Primary Schools, Primary School Teachers, Schools
Örgütsel Vatanda?lyk Davrany?y, Örgütsel Sinizm, Ylkö?retim Okulu, YLKÖ?RETYM Ö?RETMENLERY, YLY?KYSEL ARA?TIRMA
7,12-DMBA, Resveratrol, ALFA Lipoik Asit, GC, Yaşlı Sıçanlar
Primary 6th And 7th Grade, Science and Technology Course, Instruction Curriculum, Teacher's Opinions, Eskişehir
Synyf Ö?retmeni, Müzik E?itimi, Müzik Ö?retimi, MÜZYK DERSY, Ylkö?retim Okullary
Traditional medicine, traditional birth assistants, birth assistant, labor, midwife
Sokakta çaly?tyrylan çocuklar, benlik saygysy, denetim oda?y, umutsuzluk düzeyi, ki?ilik geli?imi
Görsel Sanatlar, Synyf Ö?retmeni, Ö?retim, Ders, Sanat
Usability, online learning material, satisfaction, users' perceptions, Collaborative learning
Co?rafya E?itimi, Yapylandyrmacylyk, Olay Temelli Ö?renme, Çözümleme Tekni?i, Fyrtynalar
MIGRATION, MASS, MASS CULTURE, POPULAR, CINEMA
New Mathematic Curriculum, Evaluation of Curriculum, Primary School Mathematics Teacher, Mathematics Teacher, Primary School Teachers
Communication, Cinema Hall, Scene, Audience, ,
Sosyal destek, Ölçek uyarlama, Dilsel e?de?erlik, Geçerlik, Güvenirlik
Strategty, Swot Analyis, Elazy?, Strategic Model, Year 2023
Müller – Rusch keman metodu, Türk müziği, Keman eğitimi, Başlangıç keman eğitimi, Müzik eğitimi
High Education, Smart Clacsrooms, Education, Education Technologies, Distance Education
The Local Government, Employee Empowerment, Period of Authority, Taking in Part, Strengthenning Business
Mevlânâ, Ney, Hikâye, Kişilik/Kimlik, Bunalım, ,
müzikal profil, üniversite ö?rencileri, yüzüncü yyl üniversitesi, MÜZYK TERCYHY, SANAT
Poster, Graphic Design, Cooperative Teaching Method, Visual Art Education, Design
Administrator, Teacher, Parent, School, School-family cooperation
Efsane, Turizm, Turistik Ürün, Turistik Çekicilik, Turist Rehberliği
Öfke, Sürekli Öfke Düzeyleri, Üniversite Ö?rencileri, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçe?i, Öfke Kontrol Alt Ölçekleri
çocuk, hentbol, yetenek test bataryası, geçerlik, güvenilirlik
Administrator, Teacher, Parent, Success, Management
Müzik, E?itim, Teknik, Çalgy E?itimi, Flüt E?itimi
Risk, Modernity, Rationality, Reflexivity, Ethic
Data mining, Epileptiform activity, EEG, attributes,
Learning Disability, Little Songs, Music Teaching, A and E Letters, Reading and Writing Training
Halkla Yli?kiler, Özel Hastane, Hastanelerde Halkla Yli?kiler, Hizmet Politikasy, Kayseri
Wirtschaft, Siedlungsentwicklung, Theorien der Urbanisierung, einen wirksamen Wettbewerb, Wohnungspolitik
İl müdürleri, İş doyumu, Örgütsel bağlılık,
Soru sırası etkisi, Madde güçlüğü, Madde ayırt ediciliği, Test geliştirme, Çoktan seçmeli testler
Type-2 Fuzzy Logic, Data Mining, Time Series, Meterologic Data, Type-1 Fuzzy Logic
güreş, atylganlık düzeyi, doğu ve güney doğu yaz oyunları, 13-17 yaş, güreşciler
Ylkö?retim Okulu, Ö?retmen, Denetmen, Kliniksel Denetim, Ça?da? E?itim Denetimi
PTA, FeCrC, N2, Cr(C,N), Wear
Heating Energy, ANN, Building Energy Saving, Heat Insulation, Cooling Energy
Güven Araly?y, Muhasebe Denetimi, Örnekleme Yöntemleri, Parametre Tahmini, Basit Rasgele Örnekleme
Eğitim Fakültesi, Problem Çözme, Problem Çözme Envanteri,
Construction, Building, Urbanization, Sevilla, ,
university lecturer, confidence, success, management classroom, intra classroom trust
YLKOKUMA, YAZMA, OYUNLA Ö?RETYM, Ö?RETMEN GÖRÜ?LERY, DE?Y?KENLER
İlköğretim 6.ve 7.Sınıf, Fen ve Teknoloji Dersi, Öğretim Programı, Öğretmen Görüşleri, Eskişehir
TEKERLEK TAHRİK GÜCÜ, TAŞIT PERFORMANSI, EGZOZ EMİSYONLARI, BENZİN-ETANOL KARIŞIMLARI, ALTERNATİF YAKITLAR
The Current Account Balance, Inflation Targeting, Turkiye, VAR Analysis, The Determinants of the Current Account Balance
Brentano, ?eref motifi, Heidelberger Romantik, Çerçeve hikaye, Halk masallary
Kümeler Konusu, Kavram Yanılgısı, Hata, Zorluklar, Öğrenci Hataları
Ö?renme Stilleri, Ö?retme, Ö?retmen Görü?leri, Ö?renme-Ö?retme Süreci, Ö?renci
YKMEP, Mesleki Teknik E?itim, Program Geli?tirme, YÖK, MYLLY E?YTYM
Swimming, exercise, lipid peroxidation, antioxidant, defense
Kavram, Küresel Isınma, Kavram Yanılgısı, Çevre, Çevre Eğitimi
Teaching style, Elementary education, Demographic features, individual model, Facilitator model
Mutfak Tasarımı, Mutfak, Mutfak Yerleşimi, İşletme, Düzenli Mutfak
Hazar Gölü, Alburnus heckeli,karşılaştırılmalı Yaş Tayini
Fine Arts and Sports Colleges, Piano lesson, Piano repertorie, Learning strategies, Success level
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME, TUTUM, DUYUŞSAL ÜRÜNLER, OPTİK EĞİTİMİ, FİZİK ÖĞRETİMİ
NATIONAL EDUCATION COUNCIL, PRESCHOOL EDUCATION, EDUCATION, NATIONAL EDUCATION, TURKISH REPUBLIC
Halit Ziya U?aklygil, Turkish language issues, Solution offers, Spelling, Pronunciation
Bivariate FGM Distributions, Association Parameter, Admissible Range, Positive Quadrant Dependence, Pearson Correlation Coefficient
İlköğretim Müfettişi, Denetim, Örgütsel Bağlılık, Mesleki Tükenmişlik, İşten Ayrılma Niyeti
Beden, Tüketim Kültürü, Sembolik Tüketim, Kimlik, ,
Ele?tirel dü?ünme, ele?tirel dü?ünme becerileri, ele?tirel dü?ünme e?ilimi, ele?tirel dü?ünme e?ilimi, ö?retmen yeti?tirme
meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, hem?irelik ö?rencisi, EBELYK Ö?RENCYSY, BYLGY DÜZEYY
Ground Meat, Microflora, Ground Beef, Ground Mutton, Microbiological Risks
Ele?tirel dü?ünme, ö?retmen adayy, Do?u Anadolu Bölgesi, üniversite, e?itim fakültesi
Classroom teacher, Conservation, Readiness, Count, length, Length, area, mass
Çoklu ortam öğretim tasarımı, Görsel modaliteler, İşitsel modaliteler
Ö?RETMEN AKADEMYK BA?ARI SORUMLULUK ALGISI, Ö?RETMEN YETERLYLYK ALGISI, Ö?RETMEN, CYNSYYET, E?YTYM
Cooperative Learning, Exchange of Knowledge Method, Teaching Integers, mathematics education, mathematics achievement
Brass, Wear, Ferritic Ductile Iron Disc, Green Mould Cast Method, Centrifugal Cast Method
Piano Education, Piano Teaching, Learning Styles, Perceptual Learning, Teaching Effectiveness
İş Tatmini, Ücret Tatmini, İş Ortamı Tatmini, Çalışanın Memnuniyeti, Çalışan Kadının İş Tatmini
Physical education teachers, job satisfaction, organizational justice, Procedural Justice, Interactional Justice
Music Education, Instrument Training, Etude Writing Model, Taba-Tyler Curriculum Model, Etude Composition
Flora, Citli Lowland, Elazıg, Endemic, ,
Źródło :
Volume: 5, Issue: 1 16-27
Volume: 5, Issue: 2 145-155
Volume: 6, Issue: 3 1961-1971
Volume: 6, Issue: 4 2436-2445
Volume: 3, Issue: 2 232-249
Volume: 6, Issue: 4 695-705
Volume: 4, Issue: 2 357-371
Volume: 6, Issue: 4 857-868
Volume: 6, Issue: 1 183-196
Volume: 6, Issue: 2 1836-1851
Volume: 6, Issue: 3 645-665
Volume: 5, Issue: 3 1169-1189
Volume: 5, Issue: 1 59-70
Volume: 4, Issue: 2 620-631
Volume: 4, Issue: 3 121-133
Volume: 2, Issue: 4 272-287
Volume: 5, Issue: 2 665-673
Volume: 4, Issue: 3 1150-1159
Volume: 2, Issue: 4 340-349
Volume: 9, Issue: 4 15-18
Volume: 6, Issue: 1 476-489
Volume: 6, Issue: 1 646-659
Volume: 5, Issue: 4 1583-1594
Volume: 4, Issue: 4 1355-1366
Volume: 4, Issue: 3 1110-1122
Volume: 6, Issue: 2 1548-1560
Volume: 2, Issue: 3 205-216
Volume: 6, Issue: 1 816-822
Volume: 6, Issue: 1 760-764
Volume: 6, Issue: 2 251-263
Volume: 7, Issue: 2 647-654
Volume: 7, Issue: 2 496-506
Volume: 4, Issue: 3 729-740
Volume: 7, Issue: 1 355-370
Volume: 7, Issue: 1 322-330
Volume: 7, Issue: 4 318-333
Volume: 6, Issue: 2 31-42
Volume: 7, Issue: 2 591-598
Volume: 6, Issue: 1 189-205
Volume: 5, Issue: 3 1302-1315
Volume: 3, Issue: 3 138-144
Volume: 6, Issue: 2 1585-1595
Volume: 3, Issue: 4 597-611
Volume: 6, Issue: 3 2246-2261
Volume: 4, Issue: 1 155-167
Volume: 6, Issue: 1 66-77
Volume: 3, Issue: 2 152-160
Volume: 3, Issue: 3 116-129
Volume: 8, Issue: 1 72-81
Volume: 5, Issue: 4 1670-1679
Volume: 5, Issue: 1 16-21
Volume: 5, Issue: 4 2245-2253
Volume: 5, Issue: 2 167-177
Volume: 6, Issue: 4 2660-2674
Volume: 6, Issue: 4 214-222
Volume: 7, Issue: 3 307-317
Volume: 7, Issue: 1 12-21
Volume: 7, Issue: 4 432-444
Volume: 4, Issue: 2 30-36
Volume: 7, Issue: 1 50-61
Volume: 6, Issue: 3 2347-2362
Volume: 5, Issue: 4 2018-2033
Volume: 3, Issue: 2 66-74
Volume: 5, Issue: 3 1405-1420
Volume: 6, Issue: 2 36-47
Volume: 4, Issue: 4 117-123
Volume: 6, Issue: 1 206-217
Volume: 4, Issue: 1 62-70
Volume: 5, Issue: 1 21-34
Volume: 6, Issue: 4 463-471
Volume: 4, Issue: 3 994-1016
Volume: 2, Issue: 2 147-154
Volume: 8, Issue: 1 62-66
Volume: 6, Issue: 1 841-859
Volume: 5, Issue: 3 1156-1168
Volume: 5, Issue: 4 1483-1497
Volume: 6, Issue: 2 1775-1785
Volume: 6, Issue: 2 331-341
Volume: 6, Issue: 1 660-672
Volume: 5, Issue: 3 981-992
Volume: 7, Issue: 1 27-49
Volume: 7, Issue: 1 50-54
Volume: 3, Issue: 2 86-98
Volume: 4, Issue: 3 741-747
Volume: 8, Issue: 1 121-130
Volume: 6, Issue: 1 394-405
Volume: 5, Issue: 4 541-551
Volume: 5, Issue: 3 765-774
Volume: 7, Issue: 4 1045-1053
Volume: 6, Issue: 1 1242-1254
Volume: 8, Issue: 1 100-120
Volume: 3, Issue: 2 200-210
Volume: 7, Issue: 2 556-564
Volume: 7, Issue: 3 910-929
Volume: 6, Issue: 3 178-184
Volume: 6, Issue: 1 48-76
Volume: 4, Issue: 3 222-229
Volume: 5, Issue: 3 187-194
Volume: 6, Issue: 4 2537-2554
Volume: 8, Issue: 1 90-102
Volume: 2, Issue: 4 352-366
Volume: 5, Issue: 2 416-427
Volume: 5, Issue: 3 1356-1369
Volume: 8, Issue: 1 32-38
Volume: 6, Issue: 4 134-140
Volume: 5, Issue: 3 287-302
Volume: 6, Issue: 2 342-355
Volume: 5, Issue: 3 202-211
Volume: 5, Issue: 4 571-607
Volume: 7, Issue: 2 76-88
Volume: 6, Issue: 1 20-31
Volume: 6, Issue: 1 18-25
Volume: 5, Issue: 4 212-221
Volume: 4, Issue: 1 99-114
Volume: 6, Issue: 2 373-379
Volume: 3, Issue: 3 130-137
Volume: 6, Issue: 2 1938-1950
Volume: 6, Issue: 3 2157-2174
Volume: 4, Issue: 2 632-651
Volume: 3, Issue: 2 286-295
Volume: 5, Issue: 4 506-525
Volume: 6, Issue: 1 939-957
Volume: 5, Issue: 3 195-203
Volume: 6, Issue: 3 85-90
Volume: 3, Issue: 4 159-167
Volume: 6, Issue: 2 1923-1937
Volume: 5, Issue: 1 348-366
Volume: 6, Issue: 1 140-152
Volume: 6, Issue: 4 916-942
Volume: 5, Issue: 2 145-159
Volume: 4, Issue: 3 923-940
Volume: 9, Issue: 4 175-180
Volume: 4, Issue: 4 322-333
Volume: 3, Issue: 4 588-596
Volume: 5, Issue: 3 1343-1355
Volume: 4, Issue: 2 154-169
Volume: 5, Issue: 2 62-73
Volume: 6, Issue: 4 124-133
Volume: 3, Issue: 4 678-688
Volume: 2, Issue: 4 439-450
Volume: 6, Issue: 2 1732-1746
Volume: 5, Issue: 2 316-327
Volume: 4, Issue: 4 1297-1307
Volume: 5, Issue: 4 336-343
Volume: 5, Issue: 4 552-570
Volume: 5, Issue: 3 267-278
Volume: 5, Issue: 1 248-258
Volume: 4, Issue: 4 300-312
Volume: 4, Issue: 2 95-103
Volume: 5, Issue: 4 2006-2017
Volume: 5, Issue: 2 146-154
Volume: 3, Issue: 2 276-285
Volume: 6, Issue: 1 918-924
Volume: 5, Issue: 4 1861-1867
Volume: 5, Issue: 3 447-454
Volume: 5, Issue: 2 46-80
Volume: 4, Issue: 4 44-49
Volume: 8, Issue: 1 153-163
Volume: 6, Issue: 1 1344-1366
Volume: 4, Issue: 3 23-32
Volume: 4, Issue: 2 270-280
Volume: 7, Issue: 4 418-431
Volume: 8, Issue: 1 37-50
Volume: 6, Issue: 1 13-24
Volume: 4, Issue: 3 256-276
Volume: 4, Issue: 4 1468-1480
Volume: 6, Issue: 1 13-23
Volume: 4, Issue: 1 44-61
Volume: 5, Issue: 4 1558-1571
Volume: 7, Issue: 2 131-142
Volume: 5, Issue: 1 290-313
Volume: 6, Issue: 1 30-46
Volume: 6, Issue: 2 1635-1650
Volume: 6, Issue: 4 112-123
Volume: 1, Issue: 2 62-66
Volume: 6, Issue: 1 18-33
Volume: 4, Issue: 4 313-327
Volume: 4, Issue: 3 1067-1079
Volume: 5, Issue: 3 234-246
Volume: 2, Issue: 3 217-238
Volume: 4, Issue: 1 55-66
Volume: 8, Issue: 1 142-152
Volume: 6, Issue: 3 433-455
Volume: 4, Issue: 2 202-213
Volume: 7, Issue: 2 18-26
Volume: 5, Issue: 3 1197-1212
Volume: 4, Issue: 2 175-192
Volume: 4, Issue: 2 42-51
Volume: 5, Issue: 1 259-269
Volume: 6, Issue: 3 2271-2280
Volume: 5, Issue: 4 1730-1737
Volume: 6, Issue: 3 2188-2209
Volume: 5, Issue: 4 1846-1860
Volume: 4, Issue: 4 110-116
Volume: 5, Issue: 4 2178-21197
Volume: 6, Issue: 1 181-188
Volume: 8, Issue: 1 21-36
Volume: 5, Issue: 2 479-500
Volume: 6, Issue: 2 1894-1903
Volume: 6, Issue: 4 506-517
Volume: 6, Issue: 2 159-168
Volume: 5, Issue: 3 209-215
Volume: 5, Issue: 4 297-306
Volume: 5, Issue: 3 178-186
Volume: 7, Issue: 4 59-67
Volume: 6, Issue: 1 1057-1071
Volume: 4, Issue: 4 99-103
Volume: 5, Issue: 1 126-149
Volume: 3, Issue: 2 332-344
Volume: 7, Issue: 2 93-116
Volume: 5, Issue: 3 1213-1225
Volume: 4, Issue: 3 154-161
Volume: 5, Issue: 3 972-980
Volume: 3, Issue: 1 151-157
Volume: 2, Issue: 4 321-351
Volume: 5, Issue: 4 12-23
Volume: 2, Issue: 4 484-499
Volume: 3, Issue: 3 491-498
Volume: 4, Issue: 2 476-785
Volume: 6, Issue: 2 279-289
Volume: 4, Issue: 2 86-96
Volume: 3, Issue: 3 524-529
Volume: 5, Issue: 3 1190-1196
Volume: 5, Issue: 3 1126-1140
Volume: 5, Issue: 4 89-95
Volume: 5, Issue: 2 521-537
Volume: 5, Issue: 4 608-615
Volume: 7, Issue: 2 199-213
Volume: 4, Issue: 2 558-574
Volume: 5, Issue: 2 389-400
Volume: 7, Issue: 2 785-797
Volume: 5, Issue: 2 341-353
Volume: 6, Issue: 2 290-302
Volume: 4, Issue: 3 224-240
Volume: 5, Issue: 4 1909-1931
Volume: 5, Issue: 3 940-953
Volume: 7, Issue: 3 192-204
Volume: 5, Issue: 4 267-275
Volume: 5, Issue: 3 1141-1155
Volume: 6, Issue: 4 2689-2698
Volume: 6, Issue: 2 1388-1396
Volume: 6, Issue: 1 78-90
Volume: 4, Issue: 1 88-99
Volume: 5, Issue: 4 38-49
Volume: 6, Issue: 4 448-462
Volume: 7, Issue: 1 200-211
Volume: 5, Issue: 2 88-103
Volume: 4, Issue: 4 1404-1414
Volume: 6, Issue: 2 199-224
Volume: 6, Issue: 2 53-92
Volume: 6, Issue: 4 60-72
Volume: 6, Issue: 1 341-361
Volume: 5, Issue: 2 77-99
Volume: 5, Issue: 3 212-233
Volume: 7, Issue: 1 43-48
Volume: 4, Issue: 4 1341-1354
Volume: 4, Issue: 1 72-87
Volume: 6, Issue: 4 2446-2458
Volume: 2, Issue: 3 179-196
Volume: 7, Issue: 3 869-876
Volume: 5, Issue: 3 1243-1258
Volume: 7, Issue: 2 683-699
Volume: 2, Issue: 2 13-21
Volume: 6, Issue: 3 103-111
Volume: 6, Issue: 1 1094-1118
Volume: 2, Issue: 2 67-79
Volume: 5, Issue: 4 2104-2122
Volume: 4, Issue: 3 707-715
Volume: 5, Issue: 1 13-20
Volume: 5, Issue: 2 629-645
Volume: 7, Issue: 4 29-39
Volume: 8, Issue: 1 27-45
Volume: 5, Issue: 3 463-471
Volume: 7, Issue: 1 12-18
Volume: 6, Issue: 3 539-558
Volume: 4, Issue: 4 143-150
Volume: 6, Issue: 1 429-437
Volume: 6, Issue: 1 240-248
Volume: 2, Issue: 3 197-204
Volume: 9, Issue: 4 380-393
Volume: 6, Issue: 3 520-538
Volume: 5, Issue: 3 303-319
Volume: 5, Issue: 1 270-289
Volume: 5, Issue: 2 135-142
Volume: 6, Issue: 2 1574-1584
Volume: 7, Issue: 4 14-28
Volume: 8, Issue: 1 11-23
Volume: 6, Issue: 2 187-201
Volume: 5, Issue: 3 1316-1327
Volume: 6, Issue: 2 11-21
Volume: 4, Issue: 4 397-406
Volume: 6, Issue: 4 532-559
Volume: 5, Issue: 4 92-102
Volume: 6, Issue: 2 43-52
Volume: 6, Issue: 1 860-870
Volume: 8, Issue: 1 51-71
Volume: 5, Issue: 3 1226-1242
Volume: 3, Issue: 2 108-115
Volume: 6, Issue: 1 406-414
Volume: 5, Issue: 4 344-352
Volume: 7, Issue: 1 28-36
Volume: 5, Issue: 3 425-446
Volume: 6, Issue: 1 120-134
Volume: 3, Issue: 1 80-89
Volume: 6, Issue: 2 1435-1452
Volume: 7, Issue: 2 182-198
Volume: 5, Issue: 1 47-58
Volume: 7, Issue: 1 62-78
Volume: 7, Issue: 3 258-268
Volume: 7, Issue: 2 74-86
Volume: 5, Issue: 3 384-397
Volume: 3, Issue: 4 655-666
Volume: 7, Issue: 3 898-909
Volume: 5, Issue: 2 143-156
Volume: 4, Issue: 2 128-141
Volume: 6, Issue: 1 31-41
Volume: 5, Issue: 2 51-76
Volume: 4, Issue: 3 806-814
Volume: 4, Issue: 1 168-184
Volume: 3, Issue: 2 296-306
Volume: 6, Issue: 1 93-113
Volume: 2, Issue: 4 256-264
Volume: 4, Issue: 4 320-328
Volume: 6, Issue: 4 2630-2645
Volume: 4, Issue: 1 21-34
Volume: 5, Issue: 4 367-395
Volume: 6, Issue: 3 456-484
Volume: 5, Issue: 3 114-127
Volume: 5, Issue: 3 222-230
Volume: 7, Issue: 2 251-268
Volume: 3, Issue: 1 66-79
Volume: 6, Issue: 1 605-620
Volume: 3, Issue: 4 185-193
Volume: 5, Issue: 4 2216-2225
Volume: 5, Issue: 1 140-157
Volume: 3, Issue: 1 28-43
Volume: 2, Issue: 3 214-231
Volume: 3, Issue: 2 238-249
Volume: 5, Issue: 3 858-867
Volume: 7, Issue: 2 798-811
Volume: 5, Issue: 2 31-44
Volume: 6, Issue: 4 2482-2494
Volume: 4, Issue: 3 162-170
Volume: 4, Issue: 4 379-396
Volume: 5, Issue: 1 28-39
Volume: 5, Issue: 4 286-293
Volume: 7, Issue: 2 74-82
Volume: 5, Issue: 1 37-45
Volume: 5, Issue: 4 1825-1845
Volume: 4, Issue: 1 16-20
Volume: 3, Issue: 1 75-82
Volume: 5, Issue: 2 306-315
Volume: 6, Issue: 4 432-438
Volume: 5, Issue: 4 2198-2205
Volume: 4, Issue: 4 256-265
Volume: 7, Issue: 1 410-418
Volume: 5, Issue: 2 227-244
Volume: 4, Issue: 2 48-60
Volume: 6, Issue: 2 81-92
Volume: 5, Issue: 3 1025-1036
Volume: 5, Issue: 3 720-728
Volume: 6, Issue: 2 14-20
Volume: 4, Issue: 2 134-142
Volume: 7, Issue: 2 127-160
Volume: 5, Issue: 4 326-331
Volume: 7, Issue: 2 110-122
Volume: 7, Issue: 2 165-181
Volume: 4, Issue: 2 61-68
Volume: 4, Issue: 2 257-269
Volume: 6, Issue: 4 2611-2629
Volume: 4, Issue: 4 133-140
Volume: 5, Issue: 2 104-114
Volume: 3, Issue: 4 571-579
Volume: 7, Issue: 2 22-34
Volume: 5, Issue: 4 312-323
Volume: 6, Issue: 2 180-186
Volume: 4, Issue: 3 1034-1045
Volume: 4, Issue: 4 104-109
Volume: 7, Issue: 4 232-241
Volume: 4, Issue: 4 379-388
Volume: 5, Issue: 2 115-126
Volume: 4, Issue: 4 433-440
Volume: 6, Issue: 2 1809-1820
Volume: 7, Issue: 2 55-65
Volume: 4, Issue: 3 954-974
Volume: 7, Issue: 1 419-425
Volume: 5, Issue: 2 50-61
Volume: 7, Issue: 3 215-234
Volume: 5, Issue: 1 89-106
Volume: 4, Issue: 4 266-272
Volume: 6, Issue: 2 225-235
Volume: 2, Issue: 4 398-412
Volume: 6, Issue: 1 1129-1141
Volume: 2, Issue: 1 31-42
Volume: 7, Issue: 2 150-164
Volume: 4, Issue: 4 1160-1170
Volume: 6, Issue: 1 73-80
Volume: 6, Issue: 1 54-65
Volume: 4, Issue: 2 192-201
Volume: 7, Issue: 1 37-42
Volume: 7, Issue: 4 361-374
Volume: 6, Issue: 1 79-98
Volume: 4, Issue: 4 358-378
Volume: 2, Issue: 4 300-312
Volume: 5, Issue: 3 158-175
Volume: 7, Issue: 1 331-339
Volume: 5, Issue: 2 282-305
Volume: 5, Issue: 3 729-741
Volume: 5, Issue: 2 86-103
Volume: 6, Issue: 1 60-72
Volume: 8, Issue: 1 131-141
Volume: 7, Issue: 1 313-321
Volume: 6, Issue: 3 495-507
Volume: 7, Issue: 2 599-612
Volume: 6, Issue: 1 160-179
Volume: 5, Issue: 2 549-566
Volume: 5, Issue: 3 204-217
Volume: 6, Issue: 2 236-249
Volume: 5, Issue: 4 1643-1657
Volume: 3, Issue: 4 742-752
Volume: 5, Issue: 4 327-335
Volume: 5, Issue: 2 82-88
Volume: 7, Issue: 2 565-573
Volume: 6, Issue: 2 289-295
Volume: 7, Issue: 2 27-36
Volume: 4, Issue: 2 193-213
Volume: 5, Issue: 3 203-208
Volume: 4, Issue: 1 185-196
Volume: 5, Issue: 1 166-171
Volume: 7, Issue: 2 12-21
Volume: 4, Issue: 4 313-321
Volume: 6, Issue: 4 2598-2610
Volume: 5, Issue: 2 471-478
Volume: 3, Issue: 2 263-275
Volume: 5, Issue: 3 1107-1118
Volume: 4, Issue: 2 395-409
Volume: 5, Issue: 4 80-88
Volume: 4, Issue: 2 372-394
Volume: 5, Issue: 4 276-294
Volume: 5, Issue: 2 40-50
Volume: 6, Issue: 2 264-277
Volume: 5, Issue: 4 333-346
Volume: 5, Issue: 3 810-819
Volume: 5, Issue: 2 367-388
Volume: 2, Issue: 2 127-132
Volume: 2, Issue: 1 30-38
Volume: 5, Issue: 3 1092-1106
Volume: 6, Issue: 1 1233-1241
Volume: 5, Issue: 1 71-88
Volume: 6, Issue: 2 396-414
Volume: 5, Issue: 4 1897-1908
Volume: 3, Issue: 4 731-741
Volume: 6, Issue: 3 2281-2300
Volume: 7, Issue: 3 269-286
Volume: 5, Issue: 4 2093-2103
Volume: 6, Issue: 1 219-230
Volume: 3, Issue: 4 753-762
Volume: 5, Issue: 3 868-874
Volume: 7, Issue: 4 1017-1031
Volume: 6, Issue: 3 2301-2312
Volume: 7, Issue: 2 183-205
Volume: 2, Issue: 1 39-48
Volume: 5, Issue: 2 100-109
Volume: 5, Issue: 3 702-712
Volume: 3, Issue: 4 682-688
Volume: 5, Issue: 1 22-27
Volume: 6, Issue: 3 80-84
Volume: 7, Issue: 2 700-712
Volume: 3, Issue: 3 523-531
Volume: 7, Issue: 3 969-982
Volume: 5, Issue: 4 233-244
Volume: 9, Issue: 4 364-379
Volume: 7, Issue: 2 812-822
Volume: 5, Issue: 3 1259-1271
Volume: 6, Issue: 2 250-260
Volume: 4, Issue: 1 34-43
Volume: 5, Issue: 3 1056-1069
Volume: 6, Issue: 3 37-47
Volume: 5, Issue: 3 674-686
Volume: 7, Issue: 2 840-847
Volume: 6, Issue: 1 1227-1232
Volume: 3, Issue: 2 226-237
Volume: 6, Issue: 4 114-123
Volume: 6, Issue: 1 46-53
Volume: 6, Issue: 3 335-349
Volume: 6, Issue: 4 897-915
Volume: 7, Issue: 2 37-45
Volume: 6, Issue: 2 1786-1796
Volume: 5, Issue: 2 226-242
Volume: 5, Issue: 4 1793-1812
Volume: 6, Issue: 4 2495-2516
Volume: 5, Issue: 3 279-287
Volume: 3, Issue: 1 100-113
Volume: 4, Issue: 3 280-293
Volume: 2, Issue: 1 15-30
Volume: 4, Issue: 3 1080-1088
Volume: 6, Issue: 3 367-379
Volume: 6, Issue: 4 2588-2597
Volume: 6, Issue: 1 621-631
Volume: 3, Issue: 3 424-435
Volume: 4, Issue: 2 166-174
Volume: 5, Issue: 2 131-143
Volume: 5, Issue: 3 319-326
Volume: 9, Issue: 4 394-402
Volume: 5, Issue: 3 921-928
Volume: 6, Issue: 4 2526-2536
Volume: 4, Issue: 4 1367-1380
Volume: 7, Issue: 1 404-409
Volume: 6, Issue: 3 350-355
Volume: 6, Issue: 1 453-462
Volume: 2, Issue: 3 208-213
Volume: 4, Issue: 2 37-49
Volume: 7, Issue: 4 1032-1044
Volume: 4, Issue: 3 214-221
Volume: 6, Issue: 1 99-108
Volume: 5, Issue: 4 294-318
Volume: 7, Issue: 2 66-73
Volume: 7, Issue: 2 45-66
Volume: 7, Issue: 1 109-117
Volume: 5, Issue: 2 70-76
Volume: 6, Issue: 2 218-222
Volume: 4, Issue: 3 881-891
Volume: 9, Issue: 4 162-174
Volume: 5, Issue: 3 247-258
Volume: 8, Issue: 1 133-145
Volume: 7, Issue: 2 777-784
Volume: 7, Issue: 1 453-458
Volume: 7, Issue: 4 336-358
Volume: 3, Issue: 4 627-635
Volume: 6, Issue: 3 193-205
Volume: 4, Issue: 2 182-191
Volume: 6, Issue: 3 2175-2187
Volume: 6, Issue: 4 73-84
Volume: 7, Issue: 2 127-142
Volume: 4, Issue: 1 115-127
Volume: 4, Issue: 4 291-299
Volume: 4, Issue: 3 859-871
Volume: 6, Issue: 1 87-95
Volume: 5, Issue: 1 130-139
Volume: 4, Issue: 3 60-65
Volume: 6, Issue: 3 666-682
Volume: 5, Issue: 3 792-809
Volume: 3, Issue: 1 44-53
Volume: 5, Issue: 1 45-65
Volume: 3, Issue: 2 43-51
Volume: 4, Issue: 3 210-223
Volume: 3, Issue: 3 445-454
Volume: 5, Issue: 4 1595-1612
Volume: 5, Issue: 3 274-296
Volume: 4, Issue: 1 197-207
Volume: 5, Issue: 4 2134-2149
Volume: 6, Issue: 2 307-320
Volume: 5, Issue: 3 472-480
Volume: 7, Issue: 1 485-495
Volume: 4, Issue: 2 604-619
Volume: 6, Issue: 1 169-182
Volume: 7, Issue: 1 380-388
Volume: 7, Issue: 1 21-34
Volume: 5, Issue: 2 120-132
Volume: 3, Issue: 2 52-59
Volume: 6, Issue: 1 1039-1056
Volume: 3, Issue: 1 83-92
Volume: 3, Issue: 3 390-408
Volume: 6, Issue: 1 1080-1086
Volume: 5, Issue: 2 104-113
Volume: 6, Issue: 1 386-393
Technological Applied Sciences
Volume: 6, Issue: 1 717-735
Volume: 6, Issue: 4 731-751
Volume: 7, Issue: 2 117-126
Volume: 7, Issue: 4 1082-1094
Volume: 7, Issue: 1 49-54
Volume: 3, Issue: 4 203-210
Volume: 8, Issue: 1 24-63
Volume: 6, Issue: 3 508-519
Volume: 6, Issue: 2 234-250
Volume: 4, Issue: 4 1171-1185
Volume: 4, Issue: 3 249-257
Volume: 3, Issue: 3 530-537
Volume: 6, Issue: 1 682-695
Volume: 6, Issue: 2 269-278
Volume: 4, Issue: 3 772-778
Volume: 6, Issue: 3 606-613
Volume: 5, Issue: 2 105-125
Volume: 4, Issue: 4 1415-1434
Volume: 5, Issue: 2 133-157
Volume: 5, Issue: 3 373-383
Volume: 6, Issue: 3 380-396
Volume: 5, Issue: 4 1439-1468
Volume: 7, Issue: 2 734-754
Volume: 3, Issue: 4 538-545
Volume: 7, Issue: 2 123-130
Volume: 7, Issue: 3 93-97
Volume: 4, Issue: 1 94-98
Volume: 6, Issue: 2 1410-1421
Volume: 7, Issue: 3 877-884
Volume: 7, Issue: 4 1095-1107
Volume: 6, Issue: 1 14-29
Volume: 7, Issue: 2 755-763
Volume: 6, Issue: 2 1715-1731
Volume: 7, Issue: 2 574-582
Volume: 5, Issue: 1 185-198
Volume: 4, Issue: 3 226-235
Volume: 6, Issue: 1 549-561
Volume: 4, Issue: 3 779-796
Volume: 4, Issue: 2 69-80
Volume: 5, Issue: 2 456-470
Volume: 5, Issue: 4 342-352
Volume: 4, Issue: 4 124-132
Volume: 6, Issue: 1 415-428
Volume: 6, Issue: 4 683-694
Volume: 7, Issue: 2 44-66
Volume: 4, Issue: 2 104-114
Volume: 4, Issue: 3 1046-1052
Volume: 5, Issue: 1 35-49
Volume: 5, Issue: 4 2123-2133
Volume: 4, Issue: 2 26-35
Volume: 6, Issue: 3 323-331
Volume: 8, Issue: 1 43-55
Volume: 5, Issue: 4 353-366
Volume: 3, Issue: 1 54-65
Volume: 4, Issue: 4 258-270
Volume: 6, Issue: 3 2328-2346
Volume: 4, Issue: 2 158-165
Volume: 5, Issue: 4 1628-1642
Volume: 4, Issue: 3 198-209
Volume: 2, Issue: 4 367-385
Volume: 6, Issue: 1 708-716
Volume: 6, Issue: 4 752-767
Volume: 5, Issue: 2 431-44
Volume: 2, Issue: 4 419-136
Volume: 8, Issue: 1 115-130
Volume: 3, Issue: 1 11-17
Volume: 5, Issue: 2 354-364
Volume: 5, Issue: 1 40-48
Volume: 6, Issue: 1 801-809
Volume: 4, Issue: 1 71-83
Volume: 6, Issue: 3 93-113
Volume: 6, Issue: 1 145-180
Volume: 6, Issue: 1 958-987
Volume: 5, Issue: 3 354-364
Volume: 4, Issue: 2 486-493
Volume: 5, Issue: 4 1751-1763
Volume: 6, Issue: 3 2210-2228
Volume: 6, Issue: 3 424-432
Volume: 3, Issue: 2 181-199
Volume: 4, Issue: 2 64-72
Volume: 3, Issue: 2 372-380
Volume: 8, Issue: 1 33-49
Volume: 6, Issue: 3 578-605
Volume: 4, Issue: 3 815-832
Volume: 4, Issue: 1 228-239
Volume: 6, Issue: 4 2555-2568
Volume: 4, Issue: 4 389-405
Volume: 5, Issue: 3 839-857
Volume: 7, Issue: 1 305-312
Volume: 4, Issue: 2 31-41
Volume: 3, Issue: 1 16-27
Volume: 6, Issue: 3 2229-2245
Volume: 6, Issue: 2 223-233
Volume: 2, Issue: 2 101-119
Volume: 3, Issue: 4 712-730
Volume: 6, Issue: 1 29-41
Volume: 6, Issue: 1 304-323
Volume: 4, Issue: 2 465-475
Volume: 4, Issue: 4 1286-1296
Volume: 3, Issue: 2 204-218
Volume: 5, Issue: 4 1955-1965
Volume: 5, Issue: 4 1701-1709
Volume: 5, Issue: 3 892-902
Volume: 6, Issue: 3 397-411
Volume: 6, Issue: 2 296-306
Volume: 4, Issue: 2 534-548
Volume: 5, Issue: 3 929-939
Volume: 4, Issue: 4 340-357
Volume: 5, Issue: 3 687-701
Volume: 5, Issue: 4 227-240
Volume: 5, Issue: 3 150-157
Volume: 4, Issue: 4 1237-1242
Volume: 6, Issue: 3 2390-2398
Volume: 9, Issue: 2 217-233
Volume: 7, Issue: 4 212-231
Volume: 6, Issue: 2 30-36
Volume: 5, Issue: 3 954-971
Volume: 4, Issue: 3 678-694
Volume: 6, Issue: 2 356-372
Volume: 7, Issue: 2 72-99
Volume: 6, Issue: 3 356-366
Volume: 6, Issue: 4 412-426
Volume: 5, Issue: 3 172-183
Volume: 6, Issue: 1 119-138
Volume: 5, Issue: 1 210-227
Volume: 6, Issue: 4 2569-2587
Volume: 6, Issue: 3 2075-2095
Volume: 5, Issue: 1 120-129
Volume: 5, Issue: 4 2226-2237
Volume: 5, Issue: 4 251-267
Volume: 5, Issue: 2 81-92
Volume: 7, Issue: 1 348-354
Volume: 7, Issue: 3 235-243
Volume: 7, Issue: 4 255-268
Volume: 4, Issue: 1 13-25
Volume: 6, Issue: 1 589-604
Volume: 5, Issue: 3 365-372
Volume: 6, Issue: 1 47-66
Volume: 4, Issue: 2 136-150
Volume: 3, Issue: 2 99-107
Volume: 6, Issue: 1 153-159
Volume: 4, Issue: 4 612-628
Volume: 5, Issue: 4 199-211
Volume: 7, Issue: 2 621-629
Volume: 4, Issue: 3 330-340
Volume: 6, Issue: 1 67-92
Volume: 7, Issue: 3 246-257
Volume: 6, Issue: 4 2517-2525
Volume: 6, Issue: 1 1087-1093
Volume: 4, Issue: 2 36-41
Volume: 4, Issue: 3 760-772
Volume: 6, Issue: 2 380-395
Volume: 5, Issue: 4 1710-1729
Volume: 7, Issue: 2 722-733
Volume: 5, Issue: 4 2034-2048
Volume: 6, Issue: 1 65-72
Volume: 7, Issue: 1 192-199
Volume: 4, Issue: 4 1331-1340
Volume: 6, Issue: 1 324-340
Volume: 8, Issue: 1 138-158
Volume: 2, Issue: 3 131-143
Volume: 5, Issue: 3 218-226
Volume: 5, Issue: 4 1813-1824
Volume: 6, Issue: 1 526-535
Volume: 7, Issue: 1 99-108
Volume: 5, Issue: 4 320-341
Volume: 6, Issue: 2 1852-1867
Volume: 7, Issue: 2 823-839
Volume: 6, Issue: 1 129-139
Volume: 5, Issue: 4 192-198
Volume: 6, Issue: 2 303-310
Volume: 6, Issue: 1 438-452
Volume: 5, Issue: 2 614-628
Volume: 7, Issue: 1 459-465
Volume: 6, Issue: 4 2413-2424
Volume: 8, Issue: 1 13-26
Volume: 7, Issue: 4 334-346
Volume: 4, Issue: 3 115-120
Volume: 7, Issue: 1 133-139
Volume: 9, Issue: 4 181-191
Volume: 7, Issue: 2 538-547
Volume: 4, Issue: 2 105-115
Volume: 6, Issue: 2 144-159
Volume: 6, Issue: 1 77-86
Volume: 4, Issue: 4 371-378
Volume: 5, Issue: 3 158-163
Volume: 4, Issue: 2 151-162
Volume: 5, Issue: 4 2061-2070
Volume: 6, Issue: 2 1618-1634
Volume: 4, Issue: 2 170-179
Volume: 5, Issue: 2 110-130
Volume: 4, Issue: 4 328-344
Volume: 4, Issue: 3 892-907
Volume: 2, Issue: 3 195-207
Volume: 4, Issue: 4 341-348
Volume: 5, Issue: 1 173-184
Volume: 3, Issue: 4 610-617
Volume: 5, Issue: 4 2071-2083
Volume: 4, Issue: 1 35-58
Volume: 6, Issue: 1 11-28
Volume: 6, Issue: 3 2262-2270
Volume: 3, Issue: 2 75-85
Volume: 2, Issue: 4 334-339
Volume: 5, Issue: 4 1513-1522
Volume: 7, Issue: 3 287-306
Volume: 9, Issue: 4 353-363
Volume: 4, Issue: 1 13-24
Volume: 6, Issue: 1 42-53
Volume: 4, Issue: 1 10-20
Volume: 6, Issue: 2 187-198
Volume: 4, Issue: 2 595-603
Volume: 5, Issue: 1 58-70
Volume: 7, Issue: 1 340-347
Volume: 6, Issue: 2 1453-1462
Volume: 4, Issue: 4 271-290
Volume: 6, Issue: 1 632-645
Volume: 6, Issue: 2 1367-1374
Volume: 3, Issue: 3 373-389
Volume: 6, Issue: 2 415-423
Volume: 7, Issue: 1 442-452
Volume: 5, Issue: 2 89-96
Volume: 7, Issue: 1 155-164
Volume: 4, Issue: 3 975-993
Volume: 4, Issue: 4 273-288
Volume: 4, Issue: 3 1136-1149
Volume: 6, Issue: 1 1072-1079
Volume: 6, Issue: 4 495-505
Volume: 2, Issue: 3 144-166
Volume: 6, Issue: 1 91-105
Volume: 5, Issue: 4 319-327
Volume: 4, Issue: 3 82-91
Volume: 5, Issue: 1 107-119
Volume: 4, Issue: 2 494-507
Volume: 4, Issue: 2 410-421
Volume: 3, Issue: 4 600-609
Volume: 8, Issue: 1 25-42
Volume: 6, Issue: 2 1561-1573
Volume: 5, Issue: 4 1868-1882
Volume: 4, Issue: 2 124-133
Volume: 7, Issue: 4 1054-1062
Volume: 7, Issue: 1 21-30
Volume: 3, Issue: 1 59-68
Volume: 7, Issue: 4 40-51
Volume: 4, Issue: 2 422-434
Volume: 5, Issue: 2 207-226
Volume: 7, Issue: 3 235-245
Volume: 6, Issue: 4 829-856
Volume: 4, Issue: 3 273-279
Volume: 2, Issue: 2 80-101
Volume: 8, Issue: 1 56-72
Volume: 5, Issue: 4 1498-1512
Volume: 6, Issue: 2 1596-1605
Volume: 5, Issue: 4 332-335
Volume: 5, Issue: 4 1966-1983
Volume: 4, Issue: 3 797-805
Volume: 6, Issue: 2 1904-1922
Volume: 5, Issue: 2 174-185
Volume: 5, Issue: 4 2238-2244
Volume: 6, Issue: 1 765-777
Volume: 6, Issue: 1 42-59
Volume: 7, Issue: 4 1063-1081
Volume: 2, Issue: 3 175-183
Volume: 7, Issue: 2 655-667
Volume: 7, Issue: 2 516-525
Volume: 6, Issue: 2 1951-1960
Volume: 7, Issue: 1 79-96
Volume: 6, Issue: 2 175-186
Volume: 5, Issue: 2 183-206
Volume: 4, Issue: 4 406-421
Volume: 4, Issue: 2 317-326
Volume: 5, Issue: 3 455-462
Volume: 6, Issue: 1 744-759
Volume: 5, Issue: 3 259-267
Volume: 3, Issue: 4 618-626
Volume: 6, Issue: 1 810-815
Volume: 5, Issue: 3 820-838
Volume: 6, Issue: 1 515-525
Volume: 9, Issue: 3 341-352
Volume: 6, Issue: 1 139-146
Volume: 4, Issue: 2 147-157
Volume: 7, Issue: 1 281-287
Volume: 5, Issue: 4 1613-1627
Volume: 5, Issue: 1 321-331
Volume: 4, Issue: 1 26-39
Volume: 6, Issue: 3 185-192
Volume: 6, Issue: 1 925-938
Volume: 7, Issue: 1 371-379
Volume: 3, Issue: 3 532-550
Volume: 6, Issue: 1 268-282
Volume: 7, Issue: 1 19-34
Volume: 4, Issue: 2 214-224
Volume: 4, Issue: 2 98-108
Volume: 5, Issue: 4 1677-1689
Volume: 7, Issue: 2 161-182
Volume: 4, Issue: 4 307-319
Volume: 5, Issue: 4 2084-2092
Volume: 4, Issue: 1 59-71
Volume: 5, Issue: 4 616-636
Volume: 5, Issue: 2 411-430
Volume: 4, Issue: 3 748-759
Volume: 8, Issue: 1 12-25
Volume: 3, Issue: 3 505-522
Volume: 5, Issue: 1 66-79
Volume: 3, Issue: 3 464-477
Volume: 6, Issue: 3 2033-2047
Volume: 5, Issue: 2 201-211
Volume: 7, Issue: 2 108-126
Volume: 6, Issue: 3 69-79
Volume: 8, Issue: 1 26-34
Volume: 5, Issue: 1 228-247
Volume: 3, Issue: 1 18-28
Volume: 4, Issue: 4 1381-1391
Volume: 5, Issue: 4 1984-1992
Volume: 7, Issue: 1 230-240
Volume: 7, Issue: 2 583-590
Volume: 5, Issue: 3 299-307
Volume: 5, Issue: 1 150-158
Volume: 6, Issue: 3 332-345
Volume: 5, Issue: 4 2150-2161
Volume: 3, Issue: 4 689-700
Volume: 3, Issue: 2 161-174
Volume: 4, Issue: 4 422-432
Volume: 6, Issue: 1 536-548
Volume: 4, Issue: 4 1243-1256
Volume: 4, Issue: 4 1186-1206
Volume: 7, Issue: 2 764-776
Volume: 6, Issue: 1 73-78
Volume: 5, Issue: 3 276-286
Volume: 4, Issue: 1 21-30
Volume: 5, Issue: 1 314-320
Volume: 5, Issue: 2 256-281
Volume: 3, Issue: 3 363-372
Volume: 5, Issue: 2 74-81
Volume: 6, Issue: 1 305-310
Volume: 6, Issue: 2 93-102
Volume: 5, Issue: 2 92-107
Volume: 4, Issue: 1 128-138
Volume: 6, Issue: 1 1335-1343
Volume: 6, Issue: 2 1747-1758
Volume: 5, Issue: 4 1883-1896
Volume: 5, Issue: 4 1658-1669
Volume: 5, Issue: 3 164-171
Volume: 4, Issue: 4 1257-1273
Volume: 7, Issue: 4 375-404
Volume: 5, Issue: 3 775-791
Volume: 7, Issue: 1 288-295
Volume: 4, Issue: 2 52-59
Volume: 8, Issue: 1 146-163
Volume: 5, Issue: 1 28-34
Volume: 6, Issue: 2 242-253
Volume: 4, Issue: 3 180-197
Volume: 5, Issue: 3 259-275
Volume: 3, Issue: 4 666-670
Volume: 4, Issue: 2 203-210
Volume: 7, Issue: 2 31-43
Volume: 6, Issue: 1 904-917
Volume: 2, Issue: 1 72-77
Volume: 7, Issue: 2 89-107
Volume: 4, Issue: 1 25-33
Volume: 7, Issue: 1 241-250
Volume: 6, Issue: 4 2425-2435
Volume: 6, Issue: 1 569-588
Volume: 7, Issue: 3 35-55
Volume: 2, Issue: 3 22-30
Volume: 1, Issue: 4 102-106
Volume: 4, Issue: 2 42-47
Volume: 4, Issue: 3 716-728
Volume: 6, Issue: 1 1007-1022
Volume: 5, Issue: 3 1328-1342
Volume: 4, Issue: 3 315-329
Volume: 4, Issue: 3 1017-1025
Volume: 5, Issue: 2 501-520
Volume: 4, Issue: 4 329-339
Volume: 5, Issue: 2 646-664
Volume: 6, Issue: 2 1477-1489
Volume: 5, Issue: 4 2254-2269
Volume: 5, Issue: 4 1572-1582
Volume: 6, Issue: 2 278-288
Volume: 6, Issue: 1 25-30
Volume: 4, Issue: 2 81-85
Volume: 5, Issue: 4 319-325
Volume: 6, Issue: 1 793-800
Volume: 4, Issue: 2 242-255
Volume: 5, Issue: 1 159-165
Volume: 6, Issue: 3 2133-2147
Volume: 7, Issue: 2 55-71
Volume: 6, Issue: 1 1196-1215
Volume: 2, Issue: 4 288-299
Volume: 7, Issue: 4 291-314
Volume: 7, Issue: 1 426-432
Volume: 5, Issue: 1 332-347
Volume: 5, Issue: 3 1370-1381
Volume: 7, Issue: 3 205-221
Volume: 7, Issue: 3 154-191
Volume: 7, Issue: 1 19-27
Volume: 4, Issue: 3 134-142
Volume: 6, Issue: 4 400-421
Volume: 7, Issue: 1 212-229
Volume: 6, Issue: 2 24-29
Volume: 4, Issue: 2 327-345
Volume: 7, Issue: 2 17-27
Volume: 4, Issue: 2 77-97
Volume: 6, Issue: 2 48-53
Volume: 5, Issue: 2 11-17
Volume: 7, Issue: 4 359-367
Volume: 6, Issue: 3 2048-2074
Volume: 4, Issue: 2 173-181
Volume: 2, Issue: 4 62-70
Volume: 6, Issue: 3 1972-1983
Volume: 7, Issue: 2 83-92
Volume: 3, Issue: 4 168-176
Volume: 2, Issue: 4 71-79
Volume: 6, Issue: 1 884-903
Volume: 6, Issue: 1 135-144
Volume: 5, Issue: 3 742-750
Volume: 7, Issue: 3 930-944
Volume: 6, Issue: 1 1185-1195
Volume: 4, Issue: 3 1053-1066
Volume: 5, Issue: 4 70-79
Volume: 3, Issue: 2 321-331
Volume: 3, Issue: 4 194-202
Volume: 4, Issue: 2 575-594
Volume: 5, Issue: 3 1395-1404
Volume: 7, Issue: 2 859-868
Volume: 3, Issue: 4 612-622
Volume: 4, Issue: 3 241-255
Volume: 5, Issue: 4 1690-1700
Volume: 3, Issue: 2 288-297
Volume: 2, Issue: 4 386-397
Volume: 7, Issue: 2 713-721
Volume: 5, Issue: 1 18-30
Volume: 6, Issue: 2 218-228
Volume: 6, Issue: 2 1422-1434
Volume: 4, Issue: 2 665-677
Volume: 4, Issue: 4 1226-1236
Volume: 5, Issue: 3 993-1024
Volume: 7, Issue: 4 315-335
Volume: 7, Issue: 4 269-290
Volume: 5, Issue: 1 19-39
Volume: 6, Issue: 1 96-106
Volume: 2, Issue: 3 31-38
Volume: 4, Issue: 3 695-706
Volume: 5, Issue: 1 28-46
Volume: 6, Issue: 1 208-218
Volume: 5, Issue: 2 40-48
Volume: 4, Issue: 4 289-299
Volume: 2, Issue: 1 49-71
Volume: 5, Issue: 4 268-285
Volume: 6, Issue: 1 362-385
Volume: 6, Issue: 2 321-330
Volume: 4, Issue: 2 520-533
Volume: 4, Issue: 4 34-50
Volume: 4, Issue: 2 120-135
Volume: 3, Issue: 1 145-150
Volume: 4, Issue: 4 244-255
Volume: 7, Issue: 4 122-128
Volume: 5, Issue: 1 15-27
Volume: 4, Issue: 2 97-106
Volume: 7, Issue: 2 28-46
Volume: 4, Issue: 3 256-272
Volume: 2, Issue: 4 313-320
Volume: 6, Issue: 3 2096-2109
Volume: 6, Issue: 2 139-147
Volume: 4, Issue: 3 230-248
Volume: 6, Issue: 4 374-399
Volume: 4, Issue: 4 1308-1330
Volume: 6, Issue: 1 1142-1151
Volume: 8, Issue: 1 103-114
Volume: 7, Issue: 3 885-897
Volume: 6, Issue: 1 283-293
Volume: 6, Issue: 3 346-362
Volume: 6, Issue: 4 455-463
Volume: 5, Issue: 3 1382-1394
Volume: 5, Issue: 2 567-583
Volume: 7, Issue: 2 143-149
Volume: 4, Issue: 1 48-54
Volume: 6, Issue: 2 1878-1893
Volume: 5, Issue: 3 911-920
Volume: 7, Issue: 4 347-360
Volume: 6, Issue: 4 2646-2659
Volume: 8, Issue: 1 79-89
Volume: 5, Issue: 3 398-415
Volume: 5, Issue: 4 652-672
Volume: 6, Issue: 4 206-213
Volume: 4, Issue: 2 116-127
Volume: 5, Issue: 2 155-162
Volume: 8, Issue: 1 15-24
Volume: 6, Issue: 3 363-373
Volume: 7, Issue: 4 137-145
Volume: 6, Issue: 1 107-115
Volume: 6, Issue: 1 508-514
Volume: 8, Issue: 1 73-81
Volume: 5, Issue: 4 353-358
Volume: 7, Issue: 4 1004-1016
Volume: 7, Issue: 1 148-154
Volume: 7, Issue: 4 405-417
Volume: 5, Issue: 2 584-595
Volume: 4, Issue: 1 92-104
Volume: 4, Issue: 1 240-256
Volume: 7, Issue: 3 87-92
Volume: 7, Issue: 1 466-475
Volume: 5, Issue: 2 157-166
Volume: 4, Issue: 4 1274-1285
Volume: 4, Issue: 3 294-304
Volume: 3, Issue: 1 93-106
Volume: 5, Issue: 3 186-201
Volume: 6, Issue: 1 1152-1165
Volume: 6, Issue: 1 1264-1276
Volume: 4, Issue: 3 218-225
Volume: 4, Issue: 2 67-76
Volume: 6, Issue: 3 2019-2032
Volume: 4, Issue: 2 281-295
Volume: 2, Issue: 3 254-271
Volume: 4, Issue: 3 66-74
Volume: 4, Issue: 1 12-15
Volume: 4, Issue: 3 1123-1135
Volume: 6, Issue: 1 34-47
Volume: 5, Issue: 2 135-145
Volume: 4, Issue: 3 33-43
Volume: 3, Issue: 3 419-430
Volume: 6, Issue: 1 1309-1317
Volume: 4, Issue: 2 448-464
Volume: 6, Issue: 3 559-577
Volume: 6, Issue: 3 59-68
Volume: 6, Issue: 1 1284-1294
Volume: 5, Issue: 3 416-424
Volume: 7, Issue: 4 242-254
Volume: 6, Issue: 4 422-431
Volume: 4, Issue: 3 941-953
Volume: 5, Issue: 2 172-182
Volume: 7, Issue: 1 476-484
Volume: 5, Issue: 3 139-149
Volume: 6, Issue: 4 472-484
Volume: 1, Issue: 4 121-130
Volume: 5, Issue: 2 401-410
Volume: 7, Issue: 2 214-225
Volume: 7, Issue: 1 165-183
Volume: 4, Issue: 1 139-154
Volume: 5, Issue: 1 23-36
Volume: 5, Issue: 4 324-332
Volume: 4, Issue: 2 137-146
Volume: 4, Issue: 1 12-25
Volume: 7, Issue: 1 35-44
Volume: 6, Issue: 1 231-239
Volume: 2, Issue: 3 167-178
Volume: 6, Issue: 3 2148-2156
Volume: 6, Issue: 4 809-828
Volume: 3, Issue: 4 580-589
Volume: 7, Issue: 1 269-280
Volume: 6, Issue: 1 778-782
Volume: 6, Issue: 1 109-119
Volume: 5, Issue: 3 212-219
Volume: 6, Issue: 2 261-268
Volume: 6, Issue: 1 294-303
Volume: 4, Issue: 2 225-232
Volume: 4, Issue: 1 100-112
Volume: 5, Issue: 3 288-298
Volume: 5, Issue: 2 446-455
Volume: 6, Issue: 2 254-291
Volume: 8, Issue: 1 82-89
Volume: 7, Issue: 3 98-114
Volume: 6, Issue: 2 1397-1409
Volume: 6, Issue: 1 696-707
Volume: 6, Issue: 1 147-168
Volume: 6, Issue: 4 706-730
Volume: 3, Issue: 2 36-42
Volume: 5, Issue: 4 103-115
Volume: 6, Issue: 2 128-138
Volume: 5, Issue: 4 1932-1954
Volume: 5, Issue: 4 2162-2177
Volume: 6, Issue: 2 1703-1714
Volume: 5, Issue: 4 353-357
Volume: 5, Issue: 4 1523-1533
Volume: 7, Issue: 2 67-75
Volume: 4, Issue: 4 1435-1449
Volume: 6, Issue: 2 1651-1658
Volume: 4, Issue: 1 218-227
Volume: 5, Issue: 2 78-87
Volume: 6, Issue: 1 1295-1308
Volume: 6, Issue: 1 1166-1184
Volume: 5, Issue: 3 128-138
Volume: 5, Issue: 3 250-258
Volume: 5, Issue: 4 646-651
Volume: 2, Issue: 3 121-130
Volume: 4, Issue: 2 549-557
Volume: 5, Issue: 3 713-719
Volume: 5, Issue: 1 28-44
Volume: 8, Issue: 1 131-137
Volume: 5, Issue: 3 176-185
Volume: 4, Issue: 4 1207-1225
Volume: 5, Issue: 2 49-69
Volume: 4, Issue: 4 1450-1567
Volume: 4, Issue: 1 25-71
Volume: 6, Issue: 2 1659-1678
Volume: 4, Issue: 3 179-197
Volume: 6, Issue: 1 988-1006
Volume: 5, Issue: 4 358-375
Volume: 4, Issue: 3 107-114
Volume: 5, Issue: 3 231-240
Volume: 6, Issue: 3 631-644
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Music Education Department students attitudes towards 'Turkish Music History' courseMüzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin 'Türk Müzik Tarihi' dersinin işlenişine yönelik görüşleri
Autorzy :
Uçaner, Burçin
Şentürk, Nezihe
Pokaż więcej
Temat :
Music Education
Music Education, Music Teacher, Attitude, Turkish Music History, Student Opinions, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği, Türk Müzik Tarihi, Tutum, Öğrenci Görüşü
Music History Lesson
Źródło :
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi; Vol 10, No 1 (2013); 730-749
Journal of Human Sciences; Vol 10, No 1 (2013); 730-749
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
The examination of the relationship between YGS scores and music field scores in music teaching programme with special talent examinationMüzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarında YGS puanları ile müzik alanı puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Autorzy :
Sağer, Turan
Zahal, Onur
Gürpınar, Engin
Pokaż więcej
Temat :
Music Education
Measurement and Evaluation in Music Education
Music Education, Music Teacher Program with special Talent Examination, YGS, ÖYSP, Musical Hearing-Reading-Writing, Musical Play, Singing musically,Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı, YGS, ÖYSP, Müziksel İşitme-Okuma-Yazma
Special Talent Examination of Music Teacher Programme, YGS Examination
Źródło :
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi; Vol 10, No 1 (2013); 541-554
Journal of Human Sciences; Vol 10, No 1 (2013); 541-554
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAY ADAYLARININ SÜREKLİ-DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİ VE MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Autorzy :
YOKUŞ, Tuba
YOKUŞ, Hamit
KALAYCIOĞLU, Şükrü Göktuğ
Pokaż więcej
Temat :
humanities
education
human activities
Müzik eğitimi, müzik öğretmenliği, sürekli-durumluk kaygı, müzik özel yetenek sınavı, müzik öğretmeni aday adayı
behavioral disciplines and activities
Music education, music teacher education, state-trait anxiety, music special aptitude test, music teacher potential candidate
Źródło :
Volume: 8, Issue: 1 153-163
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
MÜZYK Ö?RETMENY ADAYLARININ LYSANS PROGRAMINDA YER ALAN OKUL DENEYYMY DERSYNE YÖNELYK GÖRÜ?LERY
Autorzy :
BULUT, Damla
Pokaż więcej
Temat :
Music Education, Music Teacher, Bachelor of Science Program, School Experience Course, Pedagogic Formation
ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
Müzik E?itimi, Müzik Ö?retmeni, Lisans Programy, Okul Deneyimi Dersi, Pedagojik Formasyon
Źródło :
Volume: 6, Issue: 1 30-46
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
O CONHECIMENTO PRÁTICO DO PROFESSOR: UMA DISCUSSÃO SOBRE AS ORIENTAÇÕES QUE GUIAM AS PRÁTICAS EDUCATIVO MUSICAIS DE TRÊS PROFESSORAS
TEACHER PRACTICAL KNOWLEDGE: A DISCUSSION ABOUT THE ORIENTATIONS THAT GUIDE THE PRACTICES OF THREE MUSIC TEACHERS
Autorzy :
Beineke, Viviane
Pokaż więcej
Temat :
conhecimento prático do professor, educação musical escolar
teacher practical knowledge, school music education, music teacher education
Źródło :
Em Pauta; v. 12, n. 18/19 (2001); 95
Opis pliku :
application/pdf
    Wyświetlanie 1-15 z 15

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies